« VASVÁRMEGYE VADÁSZATI VISZONYAI. Írta Egerváry Gyula; átnézte Bedő Albert KEZDŐLAP

Vas vármegye

Tartalomjegyzék

A BÁNYÁSZAT ÉS KOHÁSZAT VASVÁRMEGYÉBEN. Írta Seemann Gábor, átnézte Kormos Alfréd »

435A SPORT VASVÁRMEGYÉBEN.
Írta dr. Huszár Pál
Sport-egyletek.
SZOMBATHELYT a sportvilág is a magyar sport empóriumának tartja; és nem alap nélkül. Alig van része hazánknak, hol a sport különböző faja, de főkép az úgynevezett ember-sport oly tág teret hódított volna, mint Vasvármegyében s különösen Szombathelyen.
Az alkotmány ujraszületésekor alakították meg az első társadalmi szövetkezetet Szombathelyen, mely a sportnak legtöbb nemét kultiválja, a Torna-egyletet.
A torna-egylet alapszabályait 1868. április 18-án hagyta jóvá a belügyminiszter; tehát 5 évvel későbben alakult, mint a budapesti Nemzeti tornaegylet. Csarnoka 1000 -öl területén épült. Az építési költség alig haladta meg a 33,000 frtot; az iparosok úgyszólván haszon nélkül dolgoztak. A csarnok középterme 245·33 -méter. A torna-egylet keretében alakult meg a Vívókör.
A szombathelyi sportegyletek közül korra a Korcsolyázó-egylet következik, mely 1877-ben alakult.
A sportéletnek igazi lendületet a kerékpár-sport adta meg s nemcsak a megyében, de az egész országban a kerékpár-kultusz felvirágoztatása körül nagy részük van a szombathelyieknek.
A Pannonia kerékpáros-egylet 1892-ben alakult s már az első évben dicsőséget szerzett a gráczi versenyen a magyar dresznek.
A Savaria kiczikli-klub 1893-ban alakult.
A szombathelyi kerékpáros-egylet 1895-ben alakult.
A két első egylet 1893-ban közösen alakította meg a Vasvármegyei sport-egyletet.
Kerékpáros versenypálya.
Már az első évben elkészült ez uj szövetségnek az országban páratlanul álló kerékpáros versenypályája s a következő évben felépítették nagy költséggel az atlétika majd minden nemét szolgáló sporttelepet. A kerékpáros pálya a városi parkban fekszik, 400 méter hosszú, a czéloldalon 8, egyebütt 7 méter széles; a fordulóknál a legnagyobb magassága 1·85 méter. Burkolata sámfalvi mészkő-zuzalék és kátrányréteg. Modern technikai konstrukcziója, átmeneti görbéivel, a legjobb pályák egyikévé tette.
A Vasmegyei sport-egylet kerékpár-versenyeit a külföld a legjobb nevű magyar versenynek tartja.
A kerékpárversenyen kívül rendez egyéb atlétikai versenyeket (futás, diszkosz- és súlydobás, ugrás, stb.) s nem egy országos és világrekordot állított fel. Galamblövőversenyei találkozói a leghíresebb galamblövészeknek.
A szombathelyi kerékpárosok száma 320; támogatásuk mellett indult meg Szombathelyen a "Magyar Kerékpáros" czímű sportlap.
A megyében kerékpáros-egyletek vannak még Körmenden (Vasparipa-egylet, alakult 1789-ben), Kőszegen (Kőszegi Bicicli-Club, alakult 1893-ban, Szent-Gotthárdon (Kerékpáros-egylet, alakult 1894-ben.)
436A lovas-sport, jóllehet több megyei sportférfi mutathat fel eredményt a fővárosi és külföldi turfon, jelentéktelen s a huszárezred versenyein kívül a Szombathelyen megtartott versenyek kísérletszámba mennek.
Nagy eredménynyel dolgoznak a túrista-egyletek. A Magyar túrista-egylet kőszegi és vasvármegyei osztálya 1887-ben alakult a Kárpát-egyesület vasvármegyei osztályából. A két osztály állította fel az írottkői kilátó-tornyot, a kőszegi osztály pedig az ó-házi túrista-lakot és kilátót.
Az atlétikai klubbok közül említést érdemel a körmendi. (Alakult 1884-ben.)
Lövész-egyletek alakultak Felső-Eörött (1871.,) Monyorókeréken (1876.) és Német-Ujvárott (1887.) E sport főleg a német-ajkúak között hódít tért.

A SZOMBATHELYI KERÉKPÁROS VERSENYPÁLYA. B. Kiss Zoltán felvétele.

« VASVÁRMEGYE VADÁSZATI VISZONYAI. Írta Egerváry Gyula; átnézte Bedő Albert KEZDŐLAP

Vas vármegye

Tartalomjegyzék

A BÁNYÁSZAT ÉS KOHÁSZAT VASVÁRMEGYÉBEN. Írta Seemann Gábor, átnézte Kormos Alfréd »