Rövidítések jegyzéke
Abkürzungen

Adams Catalogue of books printed on the continent of Europe, 1501-1600 in Cambridge libraries. Comp. M.H. Adams. Cambridge, 1967.
Adattár Adattár szellemi mozgalmaink XVI-XVIII. századi történetéhez. Sorozatszerk. Keserű Bálint. 1-36. Szeged, 1965-2000.
Adattár 7. Giovanni Argenti jelentései magyar ügyekről 1603-1623. S.a.r. Veress Endre. Szeged, 1983.
Adattár 11. A magyar könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és adatgyűjtése. S.a.r. Herner János, Monok István. Szeged, 1983.
Adattár 16/1. Erdélyi könyvesházak I. Jakó Klára: Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története és állományának rekonstrukciója 1579-1604. Szeged, 1991.
Adattár 17/1. Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. I. Kassa, Pozsony, Sárospatak, Turóc és Ungvár. S.a.r. Farkas Gábor, Monok István, Pozsár Annamária, Varga András. Szeged, 1991.
Adattár 17/2. Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig. II. Nagyszombat 1632-1690. S.a.r. Farkas Gábor Farkas. Szeged, 1997.
Adattár 25. Lukács László: A független magyar jezsuita rendtartomány kérdése és az osztrák abszolutizmus (1649-1773). Szeged, 1989.
Adattár 27. Szántó (Arator) István S.J. Confutatio Alcorani (1611). S.a.r. Lázár István Dávid. Szeged, 1990.
Adattár 34. Jezsuita Okmánytár I/1-2. Erdélyt és Magyarországot érintő iratok 1601-1606. S.a.r. Balázs Mihály, Kruppa Tamás, Lázár István Dávid, Lukács László. Szeged, 1995.
Ant. Tur. Antiquissima Turociensis I-IV. (1586-1598)
Ant. Sell. Antiquissima Selliensis I-II. (1599-1605)
Ant. Tyrn. Antiquissima Tyrnaviensis 1612-1635.
Baudrier Baudrier, [Henri]: Bibliographie Lyonnaise. Publ. et cont. par Julien Baudrier. 1-12. Lyon, 1895-1921.
Békefi 1897. Békefi Remig: Oláh Miklós nagyszombati iskolájának szervezete. = Századok, 31. (1897) 881-902.
Bitskey-Kovács 1975. Bistkey István - Kovács Béla: A pozsonyi jezsuita kollégium XVII. századi könyvtára és a Pázmány-hagyaték. = MKSz 91. (1975) 25-37.
BLC The British Library General Catalogue of Printed Books to 1975. Ed. D.T. Richnell. London, 1979.
BMC German Short-title catalogue of books printed in the German-speaking countries and German books printed in other countries from 1455 to 1600 now in the British Museum. London, 1962.
BMC Italian Short-title catalogue of books printed in Italy and of Italian books printed in other countries from 1465 to 1600 now in the British Museum. London 1958.
BN Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque Nationale. Auteurs. 1-231. Paris, 1897-1981.
Borsa 1988. Borsa Gedeon: A hazai ősnyomtatványok példányai. = MKSz 104. (1988) 95-139.
Braunecker 1933. Braunecker M. Margit: Nagyszombat mint irodalmi központ 1560-1640. Bp., 1933.
CIH Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur. Ed. Géza Sajó - Erzsébet Soltész. Bp., 1970.
Cranz E.F.Cranz: A bibliography of Aristotle editions 1501-1600. Baden-Baden, 1984. /Bibliotheca Bibliographica Aureliana XXXVIII./
Csapodi 1944. Csapodi Csaba: Newtonianismus a nagyszombati jezsuita egyetemen. = Regnum 6. (1944-1946) 59-68.
Csontosi 1883. Csontosi János: Adalék Oláh Miklós könyvtárához. = MKSz 8. (1883) 61-66.
Dümmerth 1963. Dümmerth Dezső: A budapesti Egyetemi Könyvtár gyűjteményének keletkezése. = MKSz 79. (1963) 43-58.
Dümmerth 1964. Dümmerth Dezső: A budapesti Egyetemi Könyvtár állományának alapjai. = MKSz 80. (1964) 292-309.
Dümmerth 1989. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története 1635-1985. Szerkesztette Diószegi István. Bp., 1989.
Dümmerth III. Dümmerth Dezső: Az Antiquissima-gyűjtemény III. kollekciója. = Kézirattár, G 843.
Eckhart 1936. Eckhart Ferenc: A Jog- és Államtudományi Kar története 1667-1935. Bp., 1936.
Éd.Par. Inventaire chronologique des éditions Parisiennes du XVIe siècle. Par Ph. Renouard I-III. Paris, 1972-1985.
EOE Erdélyi Országgyűlési Emlékek történeti bevezetésekkel. Szerk. Szilágyi Sándor. I-XXI. Bp., 1876-1898.
Farkas 1995. Farkas Gábor: Egy lengyel humanista (Jan Dantyszek) könyve. = MKSz 111. (1995) 76-87.
Farkas 1997. Farkas Gábor Farkas: Az Antiquissima-gyűjtemény és a számítógépes adatbázis. = MKSz 113. (1997) 395-413.
Fraknói 1873. Fraknói Vilmos: A nagyszombati gymnasium a XVI. században. = Új Magyar Sion, 1873. 401-412.
Fraknói 1887. Fraknói Vilmos: Egy magyar jezsuita a XVI. században. Szántó István élete. = Katholikus Szemle, 1887. 385-433.
Gulyás 1961. Gulyás Pál: A könyv sorsa Magyarországon. I-III. Bp., 1961.
GW Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Hrsg. Von der Kommission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Leipzig 1925-1940.
György 1994. György Lajos: A kolozsvári római katolikus lyceum-könyvtár története 1579-1948. Bp., 1994.
Győry 1936. Győry Tibor: Az Orvostudományi Kar története 1770-1935. Bp., 1936.
Haiman-Muszka-Borsa 1997. Haiman György - Muszka Erzsébet - Borsa Gedeon: A nagyszombati jezsuita kollégium és az egyetemi nyomda leltára, 1773. /Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 16./ Bp., 1997.
HC Supplement to Hain's Repertorium Bibliographicum. By W.A. Copinger.1-2. London, 1895-1902.
Hermann-Artner 1938. Hermann Egyed - Artner Edgár: A Hittudományi Kar története 1635-1935. Bp., 1938.
Horváth 1896. Horváth Zoltán: A nagyszombati kath. Érseki főgimnázium története. Nagyszombat, 1896.
HR Appendicis ad Hainii-Copingeri repertorium bibliographicum edditiones et emendationes. Ed. D. Reichling. 1-6. Monachii, 1905-1908.
Ind.Aur. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. I-VII. Baden-Baden, 1962-1982.
Ipolyi 1887. Ipolyi Arnold: A nagyszombati iskola a XVI. században. = Katholikus Szemle, 1887. 16-52.
Iványi-Gárdonyi 1927. Iványi Béla - Gárdonyi Albert: A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda története 1577-1927. Bp., 1927.
Jöcher Allgemeines Gelehrten-Lexicon. 1-4. Hrsg.: Chr. G. Jöcher. Leipzig, 1750-1751.
Kázmér 1993. Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII. század. Bp., 1993.
Käfer 1977. Käfer István: Az Egyetemi Nyomda négyszáz éve (1577-1977). Bp., 1977.
Klaniczay 1985. Klaniczay Tibor: Értelmiség egyetem nélküli országban. = Pallas magyar ivadékai. Bp., 1985. 77-85.
Kollányi 1895. Kollányi Ferenc: Könyvek a XVI. és XVII. századbeli főpapi hagyatékokban. = MKSz 20. (1895) 203-218.
Knapp 1997. Knapp Éva: Módszertani megjegyzések a Budapesti Egyetemi Könyvtár Bibliotheca Antiquissima különgyűjteményének rekonstrukciójához. = MKSz 113. (1997) 232-238.
Knihopis Knihopis českých a slovenských tisku od doby nejstarší až do konce 18. Sdoletí. II.: tisky z let 1501-1800. [Ed.] Zdenĕk Tobolka, [Cont.] František Horák. 1-9. Praha, 1939-1967.
Lipgens Lipgens, Walter: Kardinal Johannes Gropper 1503-1559 und die Anfänge der katolischen Reform in Deutschland. /Reformationsgeschichtliche Studien und Texte. 75. Heft./ Münster-Westfalen, 1951.
MKSz Magyar Könyvszemle
Madas-Monok 1988. Madas Edit - Monok István: A könyvkultúra Magyarországon. Bp., 1998.
MAH Monumenta Antiquae Hungariae 1550-1600. I-IV. Edidit Ladislaus Lukács. Romae, 1969-1987.
MPSJ Monumenta Paedagogica Societatis Iesu. Editit Ladislaus Lukács. I-VII. Romae, 1965-1992.
Mészáros 1981/1. Mészáros István: XVI. századi városi iskoláink és a "studia humanitatis". /Humanizmus és reformáció 11./ Bp., 1981.
Mészáros 1981/2. Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777 között. Bp., 1981.
Mészáros 1984. Mészáros István: A humanizmus és a reformáció-ellenreformáció nevelésügye a 15-16. Században. Bp., 1984.
Meszlényi 1931. Meszlényi Antal: A magyar jezsuiták a XVI. században. Bp., 1931.
Monok 1993.

Monok István: Könyvkatalógusok és könyvjegyzékek Magyarországon 1526-1720. Forrástipológia, forráskritika, forráskiadás. /Olvasmánytörténeti dolgozatok. V./ Szeged, 1993.

Nagy Iván Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal. I-XII. Pest, 1857-1865.
Németh 1995. Németh Gábor: Nagyszombati Testamentumok a XVI-XVII. századból. Bp., 1995.
OSzK/16 Az Országos Széchényi Könyvtár 16. századi nyomtatványainak katalógusa. Nem magyar nyelvű, külföldi kiadványok. Összeállította: Soltész Erzsébet, Velenczei Katalin, W. Salgó Ágnes. Bp., 1990.
Pajkossy 1968. Pajkossy Györgyné: Az Egyetemi Könyvtár története 1690-1774. /Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV./ Bp., 1968. 63-88.
Pajkossy 1983. Pajkossy Györgyné: Ellebodius és baráti körének könyvei az Egyetemi Könyvtárban "Nicasii Ellebodii Casletani et amicorum". = MKSz 99. (1983) 225-242.
Pálvölgyi 1968. Pálvölgyi Endre: Az Egyetemi Könyvtár 17-18. századi katalógusai. /Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei IV./ Bp., 1968. 25-61.
Pauler 1880. Pauler Tivadar: A budapesti magyar kir. tudomány-egyetem története. Bp., 1880.
Péteri 1963. Péteri János: Az első jezsuiták Magyarországon (1561-1567). Róma, 1963.
RMK Szabó Károly: Régi Magyar Könyvtár. (1473-1711). I-III. Bp., 1879-1898.
RMNY Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1635. I-II. S.a.r. Borsa Gedeon et alii. Bp., 1971-1983.
Rukovět Rukovět humanistického básnictvi v Cechách a na Moravĕ. Založili Antonin Trulářa a Karel Martinek. Pokračovali Josef Hejnic a Jan Martinek. Enchiridion renatae poesis Latinae in Bohemia et Moravia cultae. 1-5. Praha, 1966-1982.
Schottenloher Schottenloher, Karl: Bibliographie zur deutschen Geschichte im Zeitalter der Glaubensspaltung 1517-1585. Bd. 1-6. Leipzig, 1933-1940.
Sinkovics 1985. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Története 1635-1985. Szerkesztette Sinkovics István. Bp., 1985.
Sörös 1901. Sörös Pongrác: Forgách Ferenc a bíboros. = Századok, 35. (1901) I. 577-608., II. 690-729., III. 774-818.
Sommervogel Sommervogel, Carlos: Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. I-X. Bruxelles-Paris, 1890-1909.
STC Italian Short-title catalog of books printed in Italy and of books in Italian printed abroad 1501-1600 held in selected North American libraries. (Ed. R. G. Marshall.) 1-3. Boston, 1970.
Szalatnai 1959. Szalatnai Rezső: Kempelen Farkas és az Egyetem átköltöztetése Nagyszombatról Budára. /A Budapesti Egyetemi Könyvtár Kiadványai. 6./ Bp., 1959.
Szelestei 1993. Szelestei N. László: Oláh Miklós könyvtáráról. /Program és mítosz között. 500 éve született Oláh Miklós./ Szerk. Mózes Huba. Bp., 1993. 51-69.
Szentpétery 1935. Szentpétery Imre: A Bölcsészettudományi Kar története 1635-1935. Bp., 1935.
Timár 1930. Timár Kálmán: Szántó (Arator) István irodalmi tervei. = Irodalomtörténeti Közlemények, 40. (1930) 34-42.; 161-174.
Tóth 1966. Tóth András: Az Egyetemi Könyvtár története a szerzetesrendek feloszlatása korában (1773-1791). /Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei III./ Bp., 1966. 101-145.
Tóth-Vértesy 1982. Tóth András - Vértesy Miklós: A budapesti Egyetemi Könyvtár története (1561-1944). Bp., 1982.
U.Fr.l.m. Fragmenta Latina codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestinensis. Recensuit Ladislaus Mezey. Bp., 1983.
VD/16 Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienen Drucke des XVI. Jahrhunderts. Hrsg.: von der Bayerischen Staatsbibliothek in München in Verbindung mit der Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. (Red.:) Irmgard Bezzel. Bd. 1-. Stuttgart, 1983.
Velics 1912. Velics László: Vázlatok a magyar jezsuiták múltjából. I-III. Bp., 1912.
Veress 1906. Veress Endre: A kolozsvári Báthory-egyetem története lerombolásáig, 1603-ig. = Erdélyi Múzeum, 1906. 169-193.; 249-263.; 309-320.
Veress 1941 Olaszországi Magyar Emlékek III. Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai 1221-1864. Kiadja Veress Endre. Bp., 1941.
Vértesy 1964. Vértesy Miklós: Az Egyetemi Könyvtár ősnyomtatvány-gyűjteményének története. /Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei II./ Bp., 1964. 109-126.
Voet Voet, Leon: The Plantin Press (1555-1589). A bibliography of the works printed and published by Christopher Plantin at Anwerp and Leiden. In collab. with Jenny Voet-Grisolle. I-VI. Amsterdam, 1980-1983.
Zsoldos 1990. Matricula Universitatis Tyrnaviensis 1635-1701. S.a.r. Zsoldos Attila. /Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből. 11./ Bp., 1990.
Hátra Kezdőlap Előre