Jegyzetek

 

A fordítás Theresa Pulszky Memoirs of a Hungarian Lady című könyvének 1850-ben Londonban (Henry Colburnnél) megjelent kétkötetes kiadása alapján készült. Ugyanebben az évben Lipcsében jelent meg német nyelven Aus dem Tagebuche einer ungarischen Dame címmel. Pulszky Terézia emlékiratának szövegét teljes terjedelmében, hiánytalanul, lapalji jegyzeteivel együtt közöljük, de kiadásunk az angoltól eltérően nem tartalmazza a könyv azon két fejezetét, melyet Pulszky Ferenc írt, s a könyv végén levő függeléket sem. Pulszky történeti bevezető tanulmánya s Batthyányról rajzolt portréja (ez utóbbi szó szerint megjelent a Daily News 1849. november 16. számában) az angol olvasók történelmi ismereteit célozta gyarapítani, s a függelék anyaga is (kiáltványok, beszédek, levelek) az ő tájékozódásukat segítette, ezért közreadásuktól eltekintettünk.

A könyvben előforduló személy- és földrajzi neveket mai alakjukban közöljük, mert a szerző használta alakok nem egységesek, több nyelvet tükröznek, s ma már sok esetben nehezen fölismerhetők.

Az angol szöveget tarkító más nyelvű szavakat, kifejezéseket megtartottuk, fordításuk a jegyzetanyagban olvasható. A dőlt betűs kiemelések a szerzőtől származnak.

Emlékiratához Pulszkyné felhasznált néhány korabeli dokumentumot, melyet nem fordítottunk, hanem az alábbi munkákból vettünk át:

 

ifj. Pázmándy Dénes beszéde Bécsben 1848. szeptember 9-én: Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben. Pest 1871. I. kötet, 433–436. Oldal

Kossuth 1848. szeptember 18-án: Pesti Hírlap 69. száma. Kossuth Lajos iratai XIII. kötet. 1911. 513–517. oldal

A Katolikus Püspöki Kar fölirata az uralkodóhoz: Horváth Mihály: Magyarország függetlenségi harczának története… 2. Kötet, 32–36. Oldal

A magyar főpapság pásztorlevele a hivőkhöz 1849 január 20.: Gelich Rikhárd: Magyarország függetlenségi harcza 1848–49-ben. 1882–1889. I. kötet, 412–415. Oldal

István nádor főherceg levele az uralkodóhoz 1848. március 24.: Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből. Budapest 1886. 3. kötet, 429–432.

Augsburg Gazette – augsburgi Allgemeine Zeitung; 1798-ban alapított liberális állásfoglalású német napilap, magas színvonala révén Európa egyik legrangosabb lapjává vált

Védegylet – Honi Iparvédegylet; 1844-ben Kossuth alapította a hazai ipar védelmére; az egyesület tagjai minden szükségletüket, melyeket lehetett, a hazai termelésből fedezték, hatására sok ipartelep létesült

angol mérföld – 1609,30 méter

Carnuntum – régi kelta város Pannoniában a Duna jobb partján

markomannok – germán néptörzs a suebusok, majd a mai Csehország területén

chef d'oeuvre – remekmű (fr.)

Sümeg Kupa hercege – Koppány

Duna-Gőzhajózási Társaság – 1830-ban alakult részvénytársaság, melynek bővítésén Széchenyi István is tevékenykedett

Bleda – Buda

sola salvifica – egyedül üdvözítő (lat.)

vox populi vox Dei – a nép szava isten szava (lat.)

Jubál – a biblia szerint a zene feltalálója

Tubálkain – a biblia szerint a kovácsok őse

gravámen – alkotmány- és törvényellenes jogsértés miatt tett panasz

Cancellaria Aulice – Udvari Kancellária

Consilium locum-tenentiale Hungaricum – Helytartótanács

Camera Regia – Királyi Kamara

quarter – angol súlyegység: 12,71 kg

szuszék – gabona vagy liszt tárolására való nagy láda (nép.)

Reverendi Patres – tisztelendő atyák (lat.)

kelyhesek – azok a husziták, akik a katolikus egyháztól nem akartak elszakadni, csak a következőket kívánták: nemzeti nyelven prédikálhassanak, az úrvacsora mindkét szín alatt kiszolgáltassék (a bor is kiosztassék), a papságtól a világi javakat vegyék el, s a papság térjen vissza az apostoli szegénységre

Lodomeria – I. Vladimir orosz nagyfejedelemről elnevezett tartomány neve Volhiniában (mai Ukrajna)

egyesült görögök – görög szertartású katolikusok

Filioque – a Fiútól is, a filius-fiú és que-is latin szavakból. A keleti és a nyugati egyház között dogmatikai ellentét alakult ki a Szentháromság személyeinek a származása kérdésében. A VI. századig a Szentlelket az Atyától származtatták. Nyugaton a VI. századtól kezdve elfogadták azt a tanítást, hogy a Szentlélek nemcsak az Atyától, hanem a Fiútól is származik

A sajtótörvényt… vitatták meg – 1848. március 20-án elfogadta az országgyűlés alsótáblája Szemere Bertalan sajtótörvény-javaslatát, mely a napilapok kiadóitól 20 ezer Ft biztosítékot kívánt, a sajtóvétségeket 4 évig terjedő börtönnel, illetve pénzbírsággal büntette volna. A pesti radikális ifjúság ezt a javaslatot elégette, mert visszakozásnak tartotta a forradalom kivívta teljes sajtószabadsághoz képest

esprit de corps – testületi szellem (fr.)

émeute – zendülés, felkelés (fr.)

tábornokuk… nem hajlandó harcolni – gróf Teleki Ádám tábornok

Glacis – a legkedveltebb promenádok egyike Bécsben

egy jó barát – Kolbenheyer Móric

Wallachia – Havasalföld

háramlási jog – valamely jognak visszaszállása arra, aki azt másra átruházta. A nemesi javakban az adományrendszer idejében a háramlás joga a koronát illette. (Werbőczy: Hármaskönyv I. rész 13. cím 4.§.)

egyesített görög egyház – görög katolikus egyház

primoresz, principilus, pixidari – főrendek a székelyeknél; a székelyek között három osztály létezett: főrendek (primores), lófők (primipili) és gyalogok vagy drabantok (pyxidarii). Ez az osztályozás elvi különbséget nem eredményezett, mert a szabad székelyek mind nemesek voltak

regalisták – a főrendiház tagjai, akik az erdélyi országgyűlésen személyes megjelenésre jogosultak voltak, s erre külön meghívó királyi levelet kaptak (1791. XI. tc.)

Litterae Regales – meghívó királyi levelek

Après moi le déluge – utánam az özönvíz (fr.)

titkárunkat – Tanárky Gyula

fait accompli – kész helyzet (fr.)

Minő varázs az, melytől ily igába… – részletek Byron The Corsair (A kalóz) című művének VIII., IX., X., XI. szakaszából; az egyes részeket Pulszkyné saját céljának megfelelően dolgozta egybe. Kacziány Géza 1892-ben megjelent fordításában közöljük

Tamás apostol hithagyása – Tamás, Jézus 12 tanítványának egyike, nem akart hinni Krisztus feltámadásában

proskripció – törvényen kívül helyezés, elítélés (lat.)

de facto – valóban, ténylegesen (lat.)

Brave – bátor, vitéz (fr.)

camaraderie – bajtársiasság (fr.)

Hodie mihi, cras tibi – ma nekem, holnap neked (lat.)

magisztrátus – elöljáróság, városi hatóság

Moderados Furiosos – mérsékelten dühösek (sp.)

bulletin – hivatalos jelentés (fr.)

Bavaria – Bajorország latin neve

promóció – kinevezés (lat.)

Circassia – Cserkeszország; a cserkeszek a kaukázusi népek északnyugati csoportja, a Kaukázus nyugati felének északi lejtőjét, Kubán síkját és Kabardia jó részét lakták

Kumánia – a mai Románia Olt folyón túli területe

pariban váltani – névértékének megfelelően váltani

John Bull – a tipikus angol ember megtestesítője, alakja John Arbuthnot 1792-ben megjelent The History of John Bull című politikai szatírájából származik

Saxonia – Szászország latin neve

Hazayt, az újságszerkesztőt lelőtték – Hazayt halálra ítélték, de sikerült külföldre menekülnie

carcero duro – súlyos börtönbüntetés (ol.)

Solitudinem faciunt, pacem appellant! – Pusztaságot teremtenek, ezt nevezik békének! (Idézet Tacitus Iulius Agricola élete című művéből)
Hátra Kezdőlap Előre