THÖKÖLY ARCZKÉPEI TÖRTÉNETÉHEZ.


Ez életrajz két kötetében Thökölynek összesen 12 arczképét közöltük. Ezzel koránt sincs ezek sorozata kimerítve. E szám a meglevőknek bizonynyal felét sem teszi ki. Csak a jellemzőbbeket s azokat akartuk adni, melyek sokszorosítás vagy utánnyomások alapjait képezék. Pedig ez utánmetszéseknek is megvan a maga érdeke. Olykor a plagiumot elkövető művész annyi fáradságot sem vett magának, hogy a rézlapon megfordítva dolgozzon – egyszerűen lemetszette az előtte fekvő rézlapot s ez által a nyomásnál baloldalra esett az mi az eredetin jobb oldalon látszott. Arczképei közűl valószínüleg leghívebb, de kétségtelenűl legjobb az, melyet mint czímképet közlünk.

Arczképeiről egykorú levelekben is van emlékezet. Ezek közűl kettőt idézünk.

I.
CSUCSAI JÁNOSNAK TELEKI MIHÁLYHOZ
EPERJES, 1669 JULIUS 2-ÁN ÍROTT LEVELÉBŐL.(Eredetije Maros-Vásárhelyt Teleki lt. Miss. 116.)

Tekintetes nemzetes úr, stb.

Az én igyekezetem szerént, hogy minapi sokadalmi alkalmatossággal nem küldhettem be ifjú gróf uram ő nga képét (Thököly Imrét érti) ha neheztelhetett uram kglmed elhittem most annyival inkább: de látja az én istenem rajtam nem múlt sem akkor, sem most, hanem az képirón, kinek kglmed elmenetétűl fogva minden nap munkája az német templomban s azt félben nem mervén hadni, gróf uram képéhez csak nem is foghatott; érte leszek ugyan hova hamarabb elkészíttethessem és beküldhessem uram kglmednek stb.

II.
FORVAL LEVELE ABSOLONHOZ ZOLIEW 1684 NOVEMBER 25.(Bécsi állami levéltár Fasc. 73/II.)

Item si aliqua posset emitti Celsissimi Principis effigies bene ad vivum picta, cum aliquibus ex adversa parte Numismatis figuris, quibus aliquod pulchrum dictum, aut Emblema, vitam, facta et id genus alia Celsissimi Principis exprimens adaptatum esset, Amicus curaret cudi Dantisci suis propriis sumptibus, quod ad gloriam in aliis Nationibus conduceret. Talia vidi in Vexillis Celsissimi Principis Emblemata, sed ipsorum non memini.
HátraKezdőlapElőre