23 Székely István Kassa város tanácsának

1563. december 5.

Kegyelmet és békességet, városotok üdvös kormányzását kérem Istentől, a mi Atyánktól a Jézus Krisztus által.

Tekintélyes és bölcs férfiak, nekünk mindig tisztelendő urak. Dicséretre méltó ez a kegyességtek, hogy a külső kormányzás ennyi és ily nagy fáradalmai és nehézségei közepette a mennyei tanokat és más jó dolgokat tanuló deákokat mégis többnyire jóindulatúan támogatni szoktátok és bőkezűen megörvendeztetitek őket segítségetekkel. A kegyelmes Atyaisten tette, hogy ez történjék Fia egyházának nagy hasznára. Tudjuk pedig, hogy egy tisztes férfiú végrendeleti meghagyása alapján azoknak a tanuló ifjaknak a támogatására, akik a vallás tanainak és más tudományoknak tanulása végett kénytelenek vándorútra indulni, Méltóságtok néhány polgártársánál, becsületes és előkelő férfiaknál készenlétben letétbe van helyezve valamennyi pénz, amelyből azoknak, akik kegyes indíttatásból tanulmányok folytatására útnak indulnak, készek vagytok közös egyetértésben segítséget nyújtani, csak az egyház hű szolgái mutassanak be néhányat, akik alkalmasak az adományok elfogadására. Bemutatjuk tehát Méltóságotoknak ezeket az ifjakat és tisztességes férfiakat, az egyiket Szamosfalvi Andrásnak, a másikat Károlyi Miklósnak hívják.

Ők ezelőtt is szüntelenül, sok kegyes életű ember tanúsága szerint, meglehetős haszonnal álltak az egyház szolgálatára a keresztyén ifjak tanításában, mindkettő a maga helyén, tudniillik Szántón és Tállyán, továbbá kiemelkedő reménységet nyújtanak és mutatnak minden jó ember számára tanultság, tehetség, kegyesség és elhivatásuk szolgálatában való hűség tekintetében. Amennyiben Méltóságtok azok közé sorolják majd őket, akiket ezzel a pénzzel segítenek, mi megerősítjük és tanúsítjuk, hogy bármi légyen is az adomány, jó helyre fog kerülni, és igen kívánjuk, hogy Méltóságtok ugyanezt akarják. Ez Istennek is kedves lesz, aki ígérete szerint a viszonzásról bőségesen gondoskodni fog, és őket pedig meg fogják nyerni Méltóságtok Krisztus egyházának nagy hasznára, az iránta való örök engedelmességre.

Egyebekben minden jót és kományzástokhoz szerencsés eredményt kívánunk.

Legyetek üdvözölve az Úrban! Az 1563. esztendőben, Szent Miklós ünnepe előtti napon.

Méltóságtok engedelmes

Székely Istvánja,

Isten Fia egyházának veterán szolgája

Szabó András fordítása latinból

Kemény, TT 1889. 604–605. S. k.
Hátra Kezdőlap Előre