251 Petrőczy Kata Szidónia Thököly Imrének

1686. március 12. Nagyszeben

[Külcím:] Méltóságos Thököly Imre magyarországi fejedelem jó kegyelmes uramnak őnagyságának.

Méltóságos Fejedelem, nékem jó kegyelmes uram!

Isten nagyságodat előtte álló dolgaiba boldogítsa emberi reménség felett, ellenségin győzedelmessé tegye, szívből kívánom. Az nagyságod énelőttem igen örvendetes levelét nagy alázatossan vettem, kiből örömmel értem, hogy Isten nagyságodat veszedelmes állapotjábul kiszabadította* és dolgaiba szerencséltetni kezdette. Isten továbbra is hogy nagyságod jobb keze felől állván szerencséltesse, ő szent fölségét kérem. Én nagyságodnak csekélyes együgyő állapotomhoz képest egyébbel kedveskedni nem tudván, köldtem három abroszt, három kendőt, tizenkét asztalkeszkenőt, egy párnazsákba hálószerszámot s egy pincetok aquavitát [pálinkát], másik pincetokba is lévén Kende Klára asszony aquavitája, nagyságod szolgái kitöltötték, s azt is magam kíszített aquavitával megtöltöttem; három mízes pogácsát s három zsák fehér [?] lisztet. Nagyságodat alázatossan követem, hogy nem nagyságod méltóságához illendők az fejér ruhák, de hirtelen szebbeket nem kíszíthettem, minthogy minden egyetmásom az rossz hírekre nézve széjjel van eltéve. Azmely pínze nagyságodnak nálam vólt, abban mennyi és hova költ, nagyságodnak ez inclusában [mellékletben] leírván elköldtem, azelőtt parancsolta vólt nagyságod uramnak [Pekry Lőrincnek], hogy pogány pínzes edényeket és pogány numismákot [pénzérméket] szerezzen, szerzett is őkegyelme, de mivel itten hozzájok nem férhetni, nem tudhatom, mennyi árút vett őkegyelme, kihez képest azt fel nem írtam; maradt még itten egy kevés pínz, de uram őkegyelme nem engedi, hogy most elköldjem, mivel Mikes Kelemen* szekeres lovai és paripái közzől nagyságod számára akar venni valami szép lovakot, s arra kívántatik, de ha azzal bé nem érné, őkegyelme tóldani fogja. A minap is köldtem bépecsételve terjéket [gyógyszert] nagyságod számára, de Kende Klára asszony magánál tartván pecsétemet felszakasztotta, már el nem mertem azt köldeni, de mivelhogy még nála van, ha szintén nagyságodnak elköldi is, véle ne éljen, mivel én mást köldtem nagyságodnak, adja Isten, ne kívántassék. Kérem alázatossan nagyságodat, nagyságod ne feledkezzék rólunk, Isten is nagyságodat minden dolgaiban boldogítja. Ezzel Istennek ajánlom nagyságodat és maradok nagyságod alázatos szolgálója

Szebenben, 12. marti 1686.

Petrőczy Kata Szidónia

Kiadatlan. Országos Levéltár, Teleki cs. marosvásárhelyi lt. 10. d. P 1238. S. k., ereded.
Hátra Kezdőlap Előre