29 János kormányzó nevében Miklós pápa úrnak+
a zágrábi egyház+ ügyében

Boldogságos Atyám és félve tisztelendő Uram!

Nem hiszem,* hogy ne tudná Boldogságtok, milyen sok és súlyos zavar támadt és éreztette hatását országunkban a zágrábi egyház miatt, s mivel megoldva máig sincsenek, valószínűleg még tovább súlyosbodnak, ha Szentségtek megfelelő orvoslatról nem gondoskodik – miként erről személyesen tárgyaltam főtisztelendő urammal és atyámmal, Juannal, a Sant' Angelo bíborosával, Szentségtek legátusával.*+ Ennélfogva – megvallom – nem tudom, kit tegyek felelőssé azért, hogy nem valósulhatott meg tisztelendő atyámnak, Demeter püspök úrnak az áthelyezése, amelyet már Jenő úr elrendelt,+ majd Szentségtek is megerősített, és amelynek révén – úgy hiszem – egyszer már e vitáknak is véget lehetne vetni, kivált mivel ez az áthelyezés ez ország szabadságának* teljes mértékben megfelelne. Minthogy azonban mind ez az áthelyezés, mind a nevezett egyházról való gondoskodás ez ideig akadályokba ütközött, a zavarok, amelyek ezt az egyházat érik, jelentős kárt okoznak ennek az országnak is, és ebből kifolyólag – mint előrebocsátottam – valószínűleg még súlyosabb viszály támadhat. Ez okból alázatosan könyörgök Boldogságtokhoz, méltóztassék ennek az egyháznak az ügyét aggódó gonddal a kezébe venni, és a perek minden fonalát elvágva oly módon intézkedni felőle, hogy se az említett Demeter püspök úr jogai, se ennek az országnak a szabadsága ne lássék csorbát szenvedni. Hogy így cselekedjék, arra ennek az egyháznak lelkiekben és anyagiakban való nagy romlása intheti Szentségteket, akinek elsőrendű érdeke, hogy az ilyenféle hiányosságokon személyekre való tekintet nélkül segítsen.

Kelt Kövi falu mellett, az Úr 1448. esztendejében, szeptember 6-án.
Hátra Kezdőlap Előre