33 Válasz János kormányzó nevében Istvánnak,+
Zengg grófjának stb.

Tekintetes és nagyságos Barátunk, kedves Testvérünk!

E napokban, visszatérésünk* után kézbesítették leveleteket, valamint Aragónia felséges király urának a levelét, mind a kettőt szeptemberi kelettel. Minthogy azonban már oly régiek, hogy a bennük jelzett ügy*+ is szinte elpárolgott, úgy láttuk, sem helyünk, sem módunk, sem időnk nincs azok tartalmára világos választ adni – már csak azért sem, mert minden olyan kérdésre vonatkozólag, amit ez ügyben a mostani körülmények között mondanom kellene vagy lehetne, tisztelendő Miklós dékán úr teljes tudomással és felhatalmazással bír. Elhatároztuk tehát, hogy megvárjuk, mit végez, mi úton-módon intézi el a reá bízott ügyet, és milyen üzenettel tér majd vissza. Akkor azután mindenről tudósítunk majd benneteket, s nem mulasztunk el részletesen tájékoztatni további terveinkről és szándékainkról. Azt azonban már most is – miként akkor – kifejezésre juttatjuk, hogy mind azokban a gondotokra bízott ügyekben, mind egyebekben, amelyeket ez ország érdekében foganatosítottunk, illetőleg amelyeket a jövőben ennek javára célszerűnek gondolunk, habozás nélkül s ugyanolyan lelkiismeretesen folytatjuk tevékenységünket, amilyennel hozzáfogtunk.

Egyébként a keresztények és a hit védelmére is megújult figyelmet kívánunk fordítani, nem rettenve meg a balszerencsétől, és nem veszítve el reményünket a sikertelen kezdet miatt, kivált mivel az a bukás nem elvette, inkább fölszította bátorságunkat, és ahelyett hogy megtörte volna,+ tovább sarkallta azt. Tudjuk ugyanis, hogy aki hadat visel, nemcsak osztja, kapja is a sebeket. Nekünk az a dolgunk, hogy az újjáéledt reményre és a még mindig életképes fegyverekre támaszkodjunk – az eredményt viszont bízzuk rá az isteni ítéletre, mert bűneinkhez mérve mindaz kevés, amit szenvedünk. Annál lángolóbb bizakodással indulunk tehát útnak, mennél nagyobb meggyőződéssel valljuk, hogy az égi feddés szándéka nem a pusztítás, hanem a nevelés.

Kelt Szegeden, az Úr 1448. esztendejében, december hó utolsó előtti napján.
Hátra Kezdőlap Előre