4 Vitéz János és Losonci Albert egyezsége+

Mi, János, Isten és az Apostoli Szentszék kegyelméből a váradi egyház püspöke, valamint Albert, néhai Losonci László× bán fiának, néhai Dénesnek a fia, ezúton kívánjuk mindenki tudomására hozni, hogy érett előzetes megfontolás után számos okból, de legfőképp azért, hogy a kölcsönös védelem révén biztosíthassuk alattvalóink nyugalmát, úgy határoztunk, hogy kölcsönös hűségen alapuló testvéri és szeretetteljes szövetségre és egyezségre lépünk egymással. Eszerint ha bármikor a jövőben bármelyikünk bárhonnan vagy bárki részéről ellenséges fenyegetésnek, szorongatásnak vagy veszedelemnek volna kitéve, erről levél vagy futár útján értesítse a másikat, aki ezt követően azonnal és késedelem nélkül, minden ide vonatkozó ügyét mellőzve, teljes hatalmával, segítségével és támogatásával tartozzék s legyen köteles az ő védelmére, segítségére és megoltalmazására sietni; hasonlóképpen tiszttartóink, várnagyaink s bármely alattvalónk is, akárhol tartózkodnak is a másik fél kérésére – amennyiben akár az ő, akár alattvalói megvédése érdekében szükség volna rá – tartozzanak s legyenek kötelesek egymásnak kölcsönösen segítséget nyújtani. Ezenfelül azt is elrendeltük, hogy egyik tiszttartónk vagy jobbágyunk se merészelje a másikunkét semmiféle okból kifolyólag akár közterületen, akár bárhol másutt foglyul ejteni vagy mozgásában korlátozni, akár adósság, akár bármi más köztük levő nézeteltézés okán. Ha familiárisainknak, jobbágyainknak vagy alattvalóinknak akár adósságból, akár bármi egyéb szerződéses ügyből kifolyólag pere, nézeteltézése vagy viszálya volna egymással, azt jelen levelünk erejénél fogva mindig és mindenütt mi személyesen vagy tiszttartóink útján leszünk kötelesek a jog és az igazságosság követelményei szerint kivizsgálni, eldönteni, valamint abban igazságot és elégtételt szolgáltatni, részrehajlás nélkül.

Kelt Váradon, 1449-ben, Úrnapját követő hétfőn+.
Hátra Kezdőlap Előre