17 Alfonz Nápolyi-szicíliai királynak+
V. László király nevében

A felséges Alfonz Fejedelemnek, Isten kegyelméből az aragonok és a két Szicília Királyának stb., drága Testvérünknek és Rokonunknak – László, ugyanazon kegyelemből Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország stb. királya, valamint Ausztria, Szilézia, Luxemburg és Lausitz hercege, Morvaország stb. őrgrófja üdvözletét küldi és kívánságainak szerencsés teljesültét kívánja.

 

Felséges Fejedelem, drága Testvérünk és Rokonunk!

Midőn tudomást szereztünk arról, hogy Felségtek egyéb erényeihez – amelyekkel mind a béke, mind a hadakozás mezején páratlan és dicső nevet szerzett korunk többi uralkodói között – még azt is társította, hogy szívesen mélyed el irodalmi tanulmányokban, azt tűzvén ki célul, hogy ezáltal mind a kettőben – az irodalomban is, az élet dolgaiban is – gyakorlatot szerezvén a múlt kiváló fejedelmeihez méltó hírt és nevet vívjon ki magának: nyomban elhatározás született bennünk, hogy ha egyszer-egyszer országaink s hercegségeink közügyei elől fiatal korunk a pihenésben engedi keresnünk a vigasztalást, Felségtek példájára magunk is tanulmányozni fogjuk a régiek tetteit, s megismerni igyekszünk az utánzásra méltó eseményeket. Hogy pedig ezt a célt eredményesebben követhessük, alkalmasnak láttuk ez irányú terveinket fölfedni Felségtek előtt, hogy ennek megvalósításához a segédeszközöket attól kérjük, akitől a példát is vettük.

Ennek okáért nagy-nagy bizalommal fordulunk Felségtekhez ama kérésünkkel, hogy egy-két olyan könyvet, amely akár a római vagy más uralkodók jeles és vitéz tetteit, akár az ókorra vonatkozó egyéb ismereteket alaposabban s komolyabban tárgyalja, s méltó arra, hogy elolvassuk – tudván, hogy ti gazdag gyűjteményt állítottatok össze ilyenekből –, irántunk való jóakaratotok jeléül szíveskedjetek e megbízottunk útján elküldeni nekünk. Ami pedig bennünket illet, ha bármivel is kedveskedhetnénk Felségteknek, el nem mulasztjuk, hogy Felségtek kívánságát teljesítsük.

Kelt Prágában, cseh királyságunk városában, 1454. augusztus hó 2-án.
Hátra Kezdőlap Előre