18 Borso d'Este× modenai hercegnek+
V. László király nevében

László, Isten kegyelméből Magyarország stb. királya a kiváló Borso Fejedelemnek, Modena Hercegének és Királyának, Este őrgrófjának és Rovino grófjának, drága Testvérünknek és Barátunknak. Üdvözletünket és testvéri szeretetünket küldjük.

 

Kiváló Fejedelem, drága Testvérünk és Barátunk!

Úgy gondoljuk, hasznos elhatározásként született meg bennünk az a döntés, miszerint ha egyszer-egyszer országaink s hercegségeink közügyei elől életkorunk a pihenésben enged keresnünk vigasztalást, tanulmányozni fogjuk a régiek tetteit, s megismerni igyekszünk az utánzásra méltó eseményeket – követvén ebben a múlt fejedelmeinek szokását, akik mindkettő – tudniillik az irodalom és az élet dolgai – gyakorlásával szerezvén dicsőséget, váltak igazán méltóvá a kormányzásra. Hogy pedig ezt eredményesebben követhessük és érhessük el, szükségesnek tartottuk erre vonatkozó kívánságainkat egyéb barátaink között Testvérségtek előtt is fölfedni, nyílt bizalommal tévén tanúságot arról, hogy mindabban, ami akár méltóságunk, akár szellemünk ékességét növelheti, Testvérségtekkel közösek az érdekeink. Mert szinte naponként emlékezetünkbe idézzük azt a nagyfokú jóindulatot és irántunk megnyilvánuló megbecsülést, amely abban a páratlan tiszteletben és nagylelkű bőkezűségben jutott kifejezésre, amellyel annak idején testvérünkkel, a császárral együtt fogadtatok és bántatok velünk.+ És miközben – amennyire ifjú korunk lehetővé tette – megcsodáltuk bennetek a fejedelemhez méltó erényeket és nemeslelkűséget, már ott nagy vonzalmat tápláltunk irántatok, s onnan eltávozva nagy szeretetet hoztunk magunkkal.

Ezen meggondolásoktól vezettetve nagy-nagy bizalommal fordulunk Testvérségtekhez, és kérjük, hogy a kifejezett kívánságaink teljesítése céljából egy-két olyan könyvet, amely akár a római vagy más uralkodók jeles és vitéz tetteit, akár az ókorra vonatkozó egyéb ismereteket alaposan és komolyan tárgyalja, s amely méltó arra, hogy elolvassuk – tudván, hogy Uraságtok könyvtáraiban gazdag gyűjtemény található ezekből –, irántunk való jóakaratotok jeléül szíveskedjetek e megbízottunk útján elküldeni nekünk. Ami pedig bennünket illet, ha bármivel kedveskedhetnénk Testvérségteknek, el nem mulasztjuk, hogy Testvérségtek kívánságát teljesítsük.

Prága, 1454. augusztus 2-án.
Hátra Kezdőlap Előre