28 II. Piusz pápának+

Szentséges Atya!

Hódolattal ajánlom magam szent lábai csókjára. – Csak most kaptuk meg Szentségtek január közepén elküldött levelét, amelyben Bosznia királya× ügyében+ való fáradozásra szólít föl bennünket – hogy tudniillik felséges király urunk fogadja jóságosan az ő alázatos megtérését.

Az apostoli utasításokat – miként kötelességünk is – mindenkor képességeink szerint, buzgón igyekszünk teljesíteni, Szentséges Atya; annál is inkább, mert püspöki hivatalunk is megköveteli, hogy elősegítsük az elhidegültek közötti kiengesztelődést és a viszálykodók közötti békét.

Kedvező előjelnek tekinthető egyébként, hogy mind Szentségtek levele, mind királyunk újólag oda küldött követei csaknem abban az időpontban futottak össze, amikor már ez a kérdés is szerencsésen megoldódott.+ Nincs kétség afelől, hogy ha az a király hívebben és állhatatosabban teljesíti majd a kötelességét, akkor az a jóindulat is, amellyel már visszafogadtatott, állandósulni fog. Minderről király urunk leveléből bővebb tájékoztatást kap Szentségtek, akit a Mindenható őrizzen meg hosszan tartó boldog egészségben szent egyháza kormányánál.

[1462. július]
Hátra Kezdőlap Előre