Révai Miklós
Mikor Bessenyei György a római egyház vallására állott*

Nem lebegett a csendes egen bús felleg, eloszlott
 A köd is a földön, s tiszta időre derűlt.
Gyengén lengedezett a friss napenyészeti szellő,
 Enyhítvén napnak hűs lebegése hevét.
Én is egészségem kedvéért néma szobámból
 Messze kiindúlván friss levegőre menék.
A sebesebb járás lankasztott gyenge erőmben,
 A térséget azért nézni megállapodék.
Ott folyt a megapadt Körös is, vize habja se zúgott
 Mélyebb árkában olly rohanással erőt:
Mint mikor a magasabb havasokról zápor-esővel
 Feldagad éktelenül, s gátokat árja szakaszt.
Amint ott azután a zöldes partra ledűlék,
 És magamat szabadabb gondolatimnak adám:
Szenderedő szemeim mélyebb álomba merűltek,
 És a megfáradt test kipihente magát.
A sebes ész, ki serény munkáját nyugtalan űzi,
 És most futkos alatt, most az egekbe repes.
Akire sem lankadt munkák, sem az éjszaka nem zár
 Álmot, s untalanúl szárnyain ébren evez.
Ó széllyel kapdozva tehát ott szülte szerencsés
 Álmomat, ott ez öröm képzeteknek eredt.
Bessenyeit láttam, de nem ám a régi pogányság
 Álmodozásának furcsa meséji között,
Hol valamelly zöld bérceknek tetejekbe felépűlt
 Kar csak hívságot költ s enyelegve mulat,
S tántorodott seregek képzelt italokra hevűlvén
 A feslett szerelem mocskait írni merik.
Más szentebb hegyeken mély völgybe ereszkedik ébredt
 Lelke, s magánosság bús kebelébe borúl:
Ott, amelly részről aranyos súgárit az égnek
 Tisztán alkanyodó napja Pozsonra süti;
Ó erdős bércek, bércek közt ritka mezőkre
 Közbe szakadt szép völgy öblei, ritka helyek;
Ahol mesterség kitanúlt keze még soha nem járt,
 És a természet csak maga írta magát:
Bessenyeink boldog versének tárgyai, mellyben,
 Szinte jelen láthatd, úgy veti színek alá.
A szent irtózás mire gerjesztette fel itten
 Mély szív érzését és sebes elme tüzét?
Istenem! ó! úgy mond, s keseredve fohászkodik, égbe
 Felvetvén szemeit, s kéz felemelve kiált:
Ó! meddig haboz én lelkem? mire térjek? azonban
 A sok megszakadott vélekedésre tekint.
Emberi büszke nemünk ki igen vagdalkozik érted,
 Tollal, fegyverrel harc mezejére kiszáll.
Úgy vítat kiki, hogy szentebb törvényedet érti,
 És oltárt igazabb tiszteletednek emel.
Ó! azon egyház, mellyet erős kőszálra egyetlen
 Szent fiad épített, nem szakad annyi felé.
Egységét és egy tudományát egy feje tartja:
 Egy test, egy lélek, vet csak egy Úrba reményt,
Hogy soha meg nem fogy, jelesebb jele, mellyet erősen
 Róla hiszünk s várunk szent fogadásod után.
Nemde te szent lelked szólít hajdan Dániel által?
 Ég, föld ígédet tiszteli, s minden erő:
Jő az idő, támaszt majd oly országot az égnek
 Mindeneket tehető Istene s földnek Ura,
Melly el nem bomol, és amelly soha meg se hanyatlik,
 S nem fog más rabló népnek adatni soha;
Ront s megemészt sőt minden egyéb országokat annak
 Méltósága, s örök tér birodalma leszen.
Vallja közönségességet, s azt messze világnak
 Minden nemzetinél hírdeti minden idő.
Tiszta tanítását igazán, és félbe szakadtlan
 Renddel, apostoliság hív követőji hiszik.
Boldog tagjaival szentségét szent fia közli,
 És az igaz szentség eszközit osztja velek.
Nem lehet ott csalatás örök ígéretnek utánna,
 Mert az igazságnak lelke közötte lakik.
Nem bonthat, ronthat pokol írígy ajtaja rajta,
 S mennyország kapuit nyitni hatalma vagyon.
A’vagy-e, hét hegyen elszéllyedt nagy Róma, világnak
 Asszonya, s illy jeleket, mondd, te viselsz-e tehát?
Ó! esmértesd meg velem, ó örök Istenem! amit
 Tudni a természet s emberi elme csekély.
A te ajándékod s te örök fényed tüze, látom,
 A hit, téged ezért kérlek, imádlak ezért.
Véremben az öröm buzgóbb indúlati forrtak
 Illy képzések után álmon is egybe repűlt.
Istenem! azt mondám, mind erre malasztodat adjad,
 Hogy már habjaiból ő kievezze magát.
Amire émetten zokogást szép verse fakasztott,
 S bennem az ébredtebb ész gyakorolni szokott:
Álmom is ollyanakat szül ugyancsak ohajtva magának,
 S vallyon igaz hírét halljuk-e már ezután?
Felkelek a partról, s megyek a várasba sietve,
 Ismét hogy magamat néma szobámba vegyem.
S ott repesett szárnyakra kapott örvendetes újság,
 Szóllott álmomnak tellyesedése felől.
Bessenyeink egyenesb ösvényre tekélte el űgyét,
 S nem fog kétségben lelke habozni tovább.
Kéz felemelve tehát Istent áldottam azonnal,
 És írom versben most öröm énekemet.Hátra Kezdőlap Előre