« Hont vármegye mezőgazdasága és állattenyésztése. Irták Toldy Zsigmond deméndi földbirtokos és dr. Heller Farkas földmívelésügyi miniszteri fogalmazó. KEZDŐLAP

Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város

Tartalomjegyzék

Bányászat. Irta Litschauer Lajos, bányászati iskolai igazgató. »

Hont vármegye erdészete és vadászata.
Irta dr. Heller Farkas
Erdőművelés
Hont vármegye közgazdaságában az erdészet a földrajzi viszonyoknál fogva mindig előkelő helyet foglalt el. Sajnos azonban, a korábbi időkben, a mikor az erdők fontosságát az összes gazdasági viszonyokra nézve még nem tudták kellően megbecsülni, Hont vármegyében sem részesült kellő gondozásban ez a termelési ág. A pillanatnyi haszon kedvéért sok szép erdőt vágtak ki; a mit pedig meghagytak, annak a kezelése is igen sok kivánni valót hagyott hátra, mignem az állam, az erdőtörvény megalkotásával, közbe nem lépett. Ezóta az erdők túlnyomó részét rendszeres üzemterv szerint szakképzett erdészek kezelik. A kötetlen birtokot alkotó erdők kezelése, melyről az erdőtörvény nem intézkedett, a vármegyében ma sem kielégítő. Korán legeltetnek ez erdőkben és nagyrészt csak a természetes sarjhajtásból való felújításra hagyják azokat.
Erdőterület.
A vármegye területén levő erdőkben az éghajlata általában mérsékelt, a fanemek tenyészete jó és ehhez mérten az erdők átlaga igen szép és jó minőségű, lassú növésű faanyagot szolgáltat. A vármegye területén elterülő összes erdőségek kiterjedése az 1904. évben 78.841 hektár volt, a mi tekintélyes része a vármegye egész területének.
A vármegye erdőségeinek javarésze kötött birtok és így az 1879. évi XXXI. törvényczikk 17. §-a értelmében rendszeres gazdasági üzemterv szerint szakképzett erdőtisztekkel kezelendő. Azoknak az erdőknek kiterjedése, melyeknek szakavatott kezelése tehát biztosítva van, 55.096 hektárt tesz, vagyis az összes erdőterület 69.8%-át, tehát többet a vármegye területén lévő összes erdők kétharmadrészénél. Magánjellegű, rendszeres, szakszerű kezelésre nem kényszerített erdőterület számára 23.745 hektár, azaz 30.2% marad. Ezekre vonatkozik mindaz, a mit a kezelés hiányosságárül fent mondottunk, ámbár e 30%-ban is akad észszerűen és lelkiismeretesen kezelt erdő.
Hogy a vármegye erdőállományával mily rosszúl gazdálkodtak régebben és gazdálkodnak részben még ma is, mi sem bizonyítja élénkebben, mint az, hogy az erdők 98.3%-a feltétlen erdőtalajon fekszik, azaz olyan talajon, mely más mívelési ágra nem alkalmas és így egyedül erdőként értékesíthető; az oly területeken levő erdőket pedig, hol a talaj megengedte a szántófölddé, vagy egyéb mívlési területté való átalakítást, az erdőket nagyrészt már kiirották a vármegye területén, úgy, hogy azok csak 273 hektár területet foglalnak el, vagyis az összes erdőterületnek csak 0.3%-át képviselik. A 77.514 hektárnyi feltétlen erdőtalajon fekvő erdők fentartását az erdőtörvény biztosítja és így az erdők nagyobbarányú irtása Hont vármegyében már nem következhetik be. Kijelölt véderdő a vármegye területén összesen 1054 hektár van, tehát az egész erdőterület 13%-a. Futóhomokon álló erdő a vármegyében nincsen.
Az állam beavatkozásának jótékony hatása nemcsak a feltétetlen erdőtalajon levő erdők állandó fenntartásáról való gondoskodásban, továbbá a kötött erdőbirtokok rendszeres és szakavatott kezelésének meghagyásában nyilvánúl, hanem abban is, hogy az állam bizonyos átalányért saját szakközegeivel kezelteti a községi és némely más erdőket is, valamint a közbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan tulajdonában levő, közösen használt és kopár területeket, melyeknek gazdasági ügyviteléről az 1898. évi XIX. törvényczikk gondoskodik. Azily módon az állam kezelésébe vett erdőbirtokok száma 1904-ben 292-re rúgott, úgy, hogy a balassagyarmati m. kir. erdőhivatal Hont vármegye területén 153az említett törvényczikk alapján 15.436 hektárnyi erdőségeket kezelt; az ennek fejében megállapított évi átalány 7.970 korona volt.
Hont vármegye volt különben az első, mely a kopár területek befásítását még a törvény életbelépte előtt elrendelte.
Az erdészeti üzemtervek, illetőleg az erdőtörvény alapján a kötött erdőbirtokokon 1323 hektár lett volna az 1904. évben erdősítendő, tényleg pedig erdősítés alá került 799 hektár. a magánjellegű, tehát rendszeres kezelésre nem köteles erdőkben az erdősítendő terület 863 hektár volt, melyet tényleg, 57 hektár hiján, mind be is erdősítettek. Elő nem írt erdősítés is volt az 1904. évben a vármegye területén és pedig 37 hektáron.
Fanemek.
A mi a vármegye területén az egyes fanemek elterjedését illeti, a selmeczi, bakabányai, korponai és börzsönyi hegyeket borító terjedelmes erdőségek nagy része bükk és fenyő, míg a délebben fekvő vidékeken a tölgy az uralkodó fanem. A felújítás itt többnyire akáczczal történik, mely a vármegye talaját igen kedveli, úgy, hogy vármegyeszerte igen szép akáczkulturákat láthatunk. Az egész vármegye területét tekintve a legelterjedtebb fanem a tölgy, mely összesen 57.953 hektárt borít és így az erdőségek74.6%-ának a fanemét alkotja. A bükk- és más lomberdők 19.048 hektárt tesznek és így az erdőségek 24.1%-át veszik igénybe; fenyves azonban csak 1840 hektár van, a mi 2.3 %-nak felel meg.
Ha az erdők tulajdonosainak jogi minőségét kutatjuk, úgy első helyen az egyházi testületek állnak, melyek a legkiterjedtebb erdőségekkel rendelkeznek a megyében. Utánuk következnek a hitbizományi uradalmak és a közbirtokossági erdők. A törvényhatósági erdők hányada már jóval kisebb. Mind az állami, mind pedig a közalapítványi erdők csak kisebb területeket foglalnak el.
A vármegye területén levő erdőségek átlagában az utolsó 12 év alatt végbe ment változások megvilágítására az alábbi táblázat mérvadó:
ÉvÖsszes
erdőterület
Tervszerű
kezelésre
kötelezett
Tervszerű
kezelésre
nem kötelezett
VéderdőFeltétlen
erdő
Nem feltétlen
erdő
hektárakban
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
80.329
79.510
79.523
79.435
79.372
79.099
79.104
79.233
79.252
78.839
78.851
78.841
57.218
56.130
56.144
56.056
55.982
55.617
55.360
55.531
55.550
55.007
55.005
55.096
32.111
23.380
23.379
23.379
23.390
23.482
23.744
23.702
23.702
23.832
23.846
23.745
1.107
1.001
1.077
1.049
1.049
1.103
1.068
1.054
1.054
1.086
1.054
1.054
79.021
78.227
78.264
78.204
78.141
77.749
77.789
77.873
77.892
77.502
77.546
77.514
201
182
182
182
182
247
247
306
306
251
251
273
Ezek az adatok mindenekelőtt azt mutatják, hogy az erdőterület a vármegyében az utolsó tizenkét év alatt számbavehetőleg csökkent. E csökkenés 1488 hektárt tesz, a mi az 1893. évi erdőterület 15.5%-ának felel meg. Nagyobb írtások főképpen az 1894., 1896. és 1902. években voltak.
A tervszerű kezelésre kötelezett, tehát kötött erdőbirtokok az utolsó 12 évben 2122 hektár csökkenést mutatnak, míg a tervszerű kezelésre nem kötelezett erdők területe némi, 634 hektárra rúgó emelkedést mutat ugyanez idő alatt. A feltétlen erdőtalajon álló erdők csökkenése 1893 óta 1507 hektár, míg a nem feltétlen erdőterületek kiterjedése 72 hektár emelkedést mutat. A véderdőknél ismét csökkenés, még pedig 53 hektárnyi észlelhető.
Érdekesek a fanemekben beállott változások, melyeket a következő összeállítás tüntet fel, ugyancsak az előbbi időszakra nézve, hektárokban:
ÉvTölgyBükk- és más
lomberdő
Fenyő
189361.70217.971 656
189459.80418.2991.407
189559.67818.3291.516
189659.30518.6041.526
189759.25418.5791.539
189858.83518.7291.535
189915458.82318.7471.534
190058.49818.9331.802
190158.52818.8961.828
190258.08418.9251.830
190358.08418.9741.829
190457.95319.0481.840
Vadászat.
E táblázatban mindenekelőtt a tölgy számbavehető háttérben maradása tűnik fel. Egy-két megszakítással, a tölgyerdők is állandó, lassú csökkenést mutatnak. Az 1893. évben még az erdőségek 78.0%-a volt tölgy, ma azonban már csak 74.6%. A bükk- és egyéb lomberdő állománya az utolsó tizenkét évben eléggé szépen emelkedett, úgy, hogy ma körülbelül 1077 hektárral nagyobb területet foglalnak el ezek a fanemek, mint tizenkét évvel ezelőtt. A bükk- és egyéb lomberdők részesedése 21.2%-ról 24.1%-ra emelkedett. Ugyancsak szép emelkedést mutat a fenyőfa. Míg 1893-ban az erdőterületnek alig 0.8%-a volt a fenyves, addig ma már az erdő-terület 2.3%-át képviseli.
A vármegye területén a vadászat a terjedelmes erdőkben igen szép. Tekintélyes számban fordúl elő a szarvas, különösen pedig az őz. A vaddisznó, kivált a vármegye éjszaki vidékén, a selmeczi, bakabányai és börzsönyi hegyekben található és nem ritkán jelentékeny károkat is okoz. A madárvilág is gazdag. A fogoly igen nagy mennyiségben fordul elő és a fáczán is számos. Császármadár szintén akad. A vizimadarak azonban csak kisebb mennyiségben vannak képviselve. Ezek között leggyakoribb a vadrucza, míg a többi madárfaj inkább csak szórványosan fordúl elő. Vízi szalonka csak elvétve kerül a vármegye területére, de az erdei szalonka, a nagy erdőségekben, gyakoribb.
A kártékony emlős vadak között a róka és a menyét a legjelentékenyebbek. Előfordúl a nyest, görény és a borz is. Medve a vármegye területére ritkán téved.
Pontos és teljesen megbízható adatok az elejtett vadakra vonatkozólag nincsenek, minthogy nem mindenhol vezetnek lőjegyzéket és még kevesebb helyeken vezetik azokat pontosan. Mindazonáltal nagyjában tájékozást nyújthatnak a vármegye területén elejtett vadakról az alábbi adatok, melyekre nézve meg kell jegyeznünk, hogy azok a fentemlített körülmény következtében inkább felfelé egészítendők ki.
A m. kir. beszterczebányai erdőfelügyelőség adatai alapján az 1903. év folyamán az alábbi vadmennyiség került egyes fajok szerint lelövésre;
I. Hasznos vadak:
Szarvas63
Őz182
Vaddisznó65
Mezei nyúl3400
Császármadár33
Fáczán232
Fogoly4953
Fürj571
Haris105
Vadlúd8
Vadrucza165
Erdei szalonka293
Vizi szalonka5
Vadgalamb96
Fenyves és huros rigó65
Különféle szárnyas30
Összesen10.266
II. Kártékony vadak:
Borz19
Vidra6
Vadmacska50
Róka304
Nyest60
Görény42
Menyét210
Különféle emlős57
Sas és keselyű34
Sólyom, kánya, ölyv, vércse443
Bagoly54
Varjú, szarka1050
Különféle szárnyas448
Összesen2777
Végösszegben tehát 13.043 darab vadat ejtettek el a vármegye területén, a mi szép eredmény.
A vadászterületek vadállomány és érték szerint is igen különbözők. Kivált egyes nagybirtokosok vadászterületei szép vadállománynyal rendelkeznek és szép bért érnek el gyakran a vadászterületükért; míg a kevésbbé gondozott területekért természetesen a fizetett bér is jóval kisebb. Általában a vármegye területén az elért bérösszeg kielégítő.
Az önálló vadászterületek hányada a vármegye területén körülbelül az összes vadászterület egy harmadára tehető.

« Hont vármegye mezőgazdasága és állattenyésztése. Irták Toldy Zsigmond deméndi földbirtokos és dr. Heller Farkas földmívelésügyi miniszteri fogalmazó. KEZDŐLAP

Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város

Tartalomjegyzék

Bányászat. Irta Litschauer Lajos, bányászati iskolai igazgató. »