A két könyvtár együtt

2002. február 1. -

Fonyó IstvánnéFonyó Istvánné (1948-) könyvtári főigazgató Baján érettségizett, majd Debrecenben népművelés-könyvtár szakot végzett. Ezt követően az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán könyvtár szakon szerzett diplomát. 1969-1976 Debrecenben a Városi Könyvtár Zenei Könyvtárának vezetője volt. 1976 májusában kezdett dolgozni a BME Központi Könyvtárában. Először a Gyarapítási Osztályon, majd 1991-ig tudományos titkárként tevékenykedett. 1991. augusztus 1-től a Szakolvasó vezetője lett, majd 1991. november 1-től általános főigazgató-helyettes. 1993. november 15-től 2000. június 30-ig Vásárhelyi Pál UNESCO kiküldetése ideje alatt mb. főigazgató, 2001. július 1-től BME OMIKK könyvtárigazgató, főigazgató-helyettes. Pályázati eljárást követően 2002. február 1-től nevezték ki a BME OMIKK főigazgatói feladatkör ellátásával. Tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, az Informatikai és Könyvtári Szövetség Tudományos és Szakkönyvtári Tagozatának vezetője, két cikluson keresztül volt elnöke a Magyar Periodika Körnek, melynek jelenleg titkára. Alapító tag, intézményi képviselő és 2007 őszétől elnöke a MOKKA Egyesületnek (Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület). A Magyar Tartalomipari Szövetség elnökségi tagjaként évek óta a DAT Konferencia Könyvtár Szekció program szervezője és elnöke, alapító tag és alelnök az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumában.

Tagja a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesületnek.

Intézményi tagság keretében részt vett/vesz nemzetközi szervezetek munkájában:

- (LIBER) Európai Egyetemi Könyvtárigazgatók Szervezete

- az (IATUL) Műszaki Egyetemi Könyvtárak Nemzetközi Szervezete

2008-ban megkapta a Bolyai-díjat.

Megbízott főigazgatói működése idejére esett az ország két nagy műszaki könyvtárának, a BME KTK-nak és az OMIKK-nak az egyesítése, majd 2001-től könyvtárigazgatóként és mb. főigazgató-helyettesként Bojtár Imre egyetemi tanár főigazgatói jogkörrel rendelkező rektori megbízottal együttműködve részt vett a BME OMIKK szervezetének kialakításában. Ez a munka 2002-től tovább folyt, amikor az Egyetemi Tanács tartózkodás és ellenszavazat nélkül, 36 igen szavazattal kinevezte Fonyó Istvánnét a könyvtár főigazgatójává.

A két könyvtár összevonásának előzménye volt, hogy az OMFB megszűnésével a Központi Műszaki Fejlesztési Alap, - így az OMIKK finanszírozása is, - az Oktatási Minisztérium felügyelete alá került. A minisztérium más könyvtárakkal összehasonlítva, túlzottnak találta az OMIKK működési költségeit, ezért 2000 novemberében külső szakértőket (Czigány Magda, dr. Lévay Botondné, Cserey Lászlóné dr.) kért fel az intézmény működésének áttekintésére. 2001 januárjában elkészült a szakértők jelentése. Ezt követően előbb az OMIKK vezetőivel, majd a BME vezetésével folytak rendszeres egyeztetések, amelynek eredményeként két alternatíva körvonalazódott. Az "A" változat egy lépcsőben, a "B" változat két lépcsőben tervezte az intézmények összevonását. Az OM az "A" verziót támogatta.

2001. június 12-én a BME egyetemi tanács rendkívüli ülésén határozatot hoztak a BME KTK és az OMIKK integrációjának végrehajtásáról szóló Oktatási Minisztérium által javasolt megállapodás-tervezet jóváhagyásáról.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Könyvtár és Tájékoztatási Központjának (BME KTK), valamint az Országos Műszaki és Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) tervezett integrációját Dr. Horvai György tudományos és nemzetközi rektor-helyettes és Török Imre gazdasági és műszaki főigazgató terjesztette elő. Az Egyetemi Tanács elfogadta az előterjesztés határozati javaslatait 37 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett. [98]

2001. június 29-én írásbeli megállapodás született a két könyvtár összevonásáról. Ennek értelmében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen belül egy új szervezeti egységet hoztak létre BME OMIKK néven. A megállapodást az Oktatási Minisztérium részéről Gál András Levente közigazgatási államtitkár, a BME részéről Detrekői Ákos rektor írta alá.

A két intézmény összevonása 2001-ben komoly feladat elé állította a vezetőséget. Az OMIKK Múzeum utcai épületéből ki kellett költöznie a könyvtárnak, megmaradt viszont a Gyorskocsi utcai épület, ahol azoknak a részlegeknek kellett munkahelyet létesíteni, amelyek közvetlenül nem kapcsolódtak a könyvtár működéséhez. Az egyetem a könyvtár rendelkezésére bocsátott a központi épület első emeletén 7 munkaszobát. Ide költözött át a könyvtár főigazgatója, a főigazgató-helyettes, a főigazgatói titkárság, a létrejött Igazgatási Osztály. Az egyesülő könyvtárak személyzetének azon részét, amely a könyvtár működéséhez közvetlenül kapcsolódott, a könyvtárépületben kellett elhelyezni. Ezzel az elrendezéssel racionális munkamenet kialakítása vált lehetővé.

A várhatóan megnövekvő olvasói igényeknek, - az egyetem által átadott helyiségek átalakításával - új olvasótermeket kellett kialakítani. A két könyvtár összevonásával egy időben, 2001-ben egyetemi döntés eredményeként az intézményhez csatolták a Gazdasági és Társadalomtudományi Kari Könyvtárt, amely a központi épület magasföldszintjén, az egyetem volt pénztári helyiségeiben kapott helyet. Ugyanitt a magasföldszinten, a könyvtár Tájékoztatási Osztályának helyiségeiből és egy tanteremből készült el a Természettudományi Olvasóterem. Elkészült a korábban pénz hiányában elmaradt föld alatti folyosó a könyvtár épülete és a mélyraktár illetve a központi épület között. Megtörtént a Nagyolvasó rekonstrukciója, melynek során kicserélték az olvasóterem alatti tömörraktár födémszerkezetét. A tömörraktár megszüntetésével itt lehetett helyet adni a Műszaki Szakolvasónak. Az alagsorban elhelyezkedő 1991-ben létrehozott Műszaki Szakolvasó helyén 2002-ben Tankönyvolvasót alakítottak ki. Megtörtént a Nagyolvasó ablakainak felújítása, bejárati ajtajának szinte eredeti formájában való helyreállítása, amelyet az 1993-ban megkezdett részleges rekonstrukció elmaradt második ütemére terveztek.

Az OMIKK Múzeum utcai részében lévő dokumentum-állományt a könyvtár két raktári szintjén helyezték el, az ott levő régi folyóirat-állományt áthelyezték a mélyraktárba. Ehhez a mélyraktár két még üresen álló termét tömör raktározásra alkalmas polcokkal kellett felszerelni. Megmaradt a törökbálinti Depó, ahol a ritkán használt állományrészek tárolására volt lehetőség.

Az olvasótermek megtervezése, az átépítési munkák, a berendezés és az egyes olvasótermekben elhelyezendő dokumentumok kiválogatása, átszállítása, megfelelő rendszerben való elhelyezése, az ott szolgálatot végző könyvtárosok és raktárosok munkájának megszervezése, a különböző állományrészek raktári helyek közötti mozgatása, a költöztetés óriási munkát kívánt a könyvtári kollektívától és a vezetőségtől, elsősorban Fonyó Istvánné főigazgató asszonytól és Liszkay Béla osztályvezetőtől.

A BME OMIKK 2002-ben elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete, az Ügyrend, meghatározta a közvetlenül a főigazgatóhoz tartozó részegységeket. A könyvtári részegységek irányításával Liszkay Béla mb. főigazgató-helyettest, az informatikai részegységek irányításával Stubnya György mb. főigazgató-helyettest bízták meg.

Az első években az összevonás eredményeként a könyvtár finanszírozása egy kisebb német könyvtárénak felelt meg. A kettős finanszírozás, - az OMFB-n és az egyetemi költségvetésen keresztül, - biztosította az országos feladatok maradéktalan ellátását, csak a nagy értékű duplum-rendelés lemondásából eredő megtakarítás értékével csökkent a költségvetés.

Az egyetem által 2006-ban megrendelt átvilágítás eredményeként a könyvtár nagyszabású szervezeti átalakuláson esett át. A BME Szenátusa 2007. március 26-i ülésén elfogadta a BME OMIKK új szervezeti és működési szabályzatát. Zrínyi Miklós rektorhelyettes előterjesztésének Tartalmi követelményeiben megindokolta az új SzMSz szükségességét: A BME Szervezeti Felépítése és Működési Rendje az önállóan gazdálkodó szervezeti egységeknek szervezeti és működési szabályzat elkészítését írja elő. A BME-OMIKK számára - a felsőoktatási törvényből és a törvény levezetéséből származó SzFMR-ben előírt új rendelkezéseken túl - az SzMSz átalakítása különösen aktuális:

o Az új törvény alapján kiadott alapító okirat megszüntette a BME-OMIKK részjogkörű költségvetési egység státuszát, így jelenleg a BME-OMIKK ugyanolyan oktatást-kutatást szolgáltatásaival támogató szervezeti egység, mint a KTH, vagy a DIK, NI.

o A BME-OMIKK Műegyetemre kerülését rögzítő szerződést a felek tavaly nyáron - közös megegyezéssel - felbontották. A tárca és a BME képviselői egyaránt úgy látták, hogy a megállapodásban foglaltak lényeges részei teljesültek, más részei akadályozzák a valódi integrációt.

o Mintegy éve zajlik a BME-OMIKK - külső szervezettel támogatott - átvilágítása, melynek célja, hogy a szervezet tevékenysége jobban illeszkedjen a BME Stratégiai Céljaihoz, Intézményfejlesztési Tervéhez, a párhuzamosságok és a kis hatékonyságú, eredményességű feladatok szűnjenek meg, a szervezetre fordítható források az egyetemi alaptevékenységet közvetlenül támogató szolgáltatásokat támogassák. Ennek folyományaképp született meg a februári szenátusi ülésen az a két határozat, mely jelen előterjesztés tartalmát erősen befolyásolta:

("A BME-OMIKK szervezeti és működési szabályzatát a márciusi szenátusi ülésen úgy kell módosítani, hogy

a) a jelenleg a BME-OMIKK informatikai részegységek által ellátott tevékenységek jelentős része szűnjön meg,

b) ezzel együtt 2007. március 1-től az informatikai részegységek neve és feladatai a szervezeti és működési szabályzatában ne szerepeljenek,

c) az informatikai részegységek keretében dolgozó munkatársak és feladatok egy része a Tudományos Igazgatóságra kerüljön, egy része a könyvtári részegységbe integrálódjon, míg a többi közalkalmazott esetében kezdődjenek meg a közalkalmazotti jogviszony megszűnésére, illetve megszüntetésére vonatkozó eljárások.

A BME-OMIKK 2008-as "személyi kifizetés saját munkatársnak" sora a 2007-es 150 mFt-tal csökkentett összege.") [99]

Az előterjesztés megfogalmazta, hogy a létrejövő új szervezetben a BME OMIKK kevesebb vezetővel (8 fő: főigazgató, főigazgató-helyettes és 6 osztályvezető) kevesebb szolgáltatással, ugyanakkor az alaptevékenységet jobban támogató, korszerűbb szervezeti felépítéssel rendelkezik.[100]

Az átszervezés eredményességét mutatja, hogy 2008-ban a megmaradt tevékenységek nemcsak önfinanszírozók lettek, hanem bevételt is hoztak a könyvtárnak.

2001 júniusában az OM-ben megszületett az elvi döntés arról, hogy a Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer (NKR) a BME OMIKK-ban jön létre. Ezt követően 2001 augusztusában megállapodott az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóság és a BME az NKR-rel kapcsolatos feladatokról. Az NKR működését a 160/2001 (IX. 12.) Korm. rendelet szabályozta, amelyet a 216/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosított. 2001. október 1-én megalakult a BME OMIKK-ban a Nemzeti Kutatásnyilvántartási Osztály, 2002. január 1-én megkezdődött az NKR adatgyűjtése, majd 2002. július 3-án elindult az NKR szoftver első verziója. Az NKR az államháztartás alrendszereiből finanszírozott kutatás-fejlesztési projektek, az azokat megvalósító szervezetek és szervezeti egységek, valamint kutató-fejlesztő szakemberek adatait tartja nyilván az Európai Unió hasonló rendszereivel kompatibilis CERIF (Common European Research Information Format) szerkezetben. A kutatási információt elérhetővé teszi nyilvános internetes szolgáltatásként, és támogatást nyújt annak elemzési célú feldolgozásához. Közreműködik a CERIF továbbfejlesztésében.

A "Tudományos és Műszaki Tájékoztatás" (TMT) szerkesztése, kiadása tovább folytatódott, nyomtatott és 2002-től elektronikus változatban. A könyvtár az elektronikus változatot elérhetővé tette az intézmény honlapján. A folyóirat hagyományos és internetes változatának megjelenését 2001-től támogatja a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégiuma meghívásos pályázata.

A 2002-ben kiadott Csonka Jánosról szóló multimédiás CD-vel folytatódott az OMIKK 1998-ban megkezdett "A magyar tudomány és technika nagyjai" c. sorozata. 2003 és 2007 között még további 6 taggal gyarapodott a sorozat, köztük olyan világhírű tudósok életművét feldolgozó CD-kel, mint például Bay Zoltán, Bláthy Ottó, Déri Miksa, Zipernowsky Károly és Wigner Jenő.

A közbeszerzésekről szóló CXXIX. törvény előírásait betartva 2003-tól 3 évenként pályázatot írt ki az egyetem a folyóiratok illetve adatbázisok beszerzésére. 2008-ig a pályázatok nyertese a Swets & Zeitlinger cég volt.

A muzeális könyvtári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról szóló 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet értelmében elkezdődött a muzeális állomány felmérése, szabályzat készítése, a muzeális kiadványok feldolgozása az Aleph-rendszerben.

A BME OMIKK bekapcsolódott a 2005-ben indult "Nagy Könyv" országos programsorozatba olyan neves személyiségek meghívásával, mint Tarján Tamás, Schäffer Erzsébet, Popper Péter és Berecz András. A programsorozathoz kapcsolódva filmklubot szervezett a könyvtár, amelynek keretében ismert irodalmi művek filmadaptációit mutatták be a közönségnek.

2007-ben újraindult a BME Központi Könyvtárának nagy múltú "Műszaki tudománytörténeti kiadványok" sorozata elektronikus formában, melynek 28. tagjaként az NKA támogatásával jelent meg Emmertné Szerőczei Dóra Hungarikumok a BME OMIKK muzeális gyűjteményében című műve.

A BME Levéltára munkatársainak két publikációja látott napvilágot az elmúlt években. Osváth Zsolt összeállításában készült el "A felvételi rendszer változásai a források tükrében 1871-1949." című kiadvány 2001-ben, Batalka Krisztina "A királyi József Műegyetem vezetőtestületi ülései napirendi pontjai I. (1871-1907)" című mű 2007-ben jelent meg.

2008-ban ünnepelte a BME könyvtára fennállásának 160., az OMIKK 125. évfordulóját. Ezt az alkalmat az intézmény a két elődkönyvtár történetét bemutató kiállítással és előadássorozatokkal ünnepelte meg.

Elérkezve a könyvtár történetében a jelenkorig, az alábbiakban az egyesült könyvtár tevékenységét jellemző néhány adat olvasható.

2008. december 31-i állapot szerint a BME OMIKK nettó állománya megközelíti a 2.000.000 könyvtári egységet. Ebből a könyvállomány több mint 780.000, a különgyűjteményi állomány (egyetemi jegyzet, Ph.D. értekezés stb.) közel 120.000 kötet. A nettó folyóiratállomány meghaladja az 1.000.000 egységet, 2008-ban a könyvtárba érkező kurrens nyomtatott periodikák száma 1242, az elektronikus periodikák száma 185. A teljes állományból kölcsönözhető 720.000 kötet.

2008-ban az olvasók rendelkezésére áll a könyvtár számítógépes katalógusa a WebOPAC a könyvtár által előfizetett CD-ROM és online adatbázisok, továbbá az előfizetett elektronikus folyóiratok. A BME OMIKK-ban pillanatnyilag 171 adatbázis érhető el, melyek tematikai megoszlása tükrözi a könyvtár profilját: általános művek 4, vallás 8, társadalomtudományok 5, természettudományok 5, alkalmazott tudományok 80; művészet 5; nyelvészet és irodalom 44; földrajz 11; történelem, életrajz 9.

A következő szolgáltatókon keresztül közel 3000 elektronikus folyóirat hozzáférhető: JSTOR, IEEE Xplore, SpringerLink, SwetsWise, Elsevier ScienceDirect, ACM DIGITAL LIBRARY, ACS Publications.

"Szakirodalmi ismeretek" címmel oktatást - előadást és/vagy gyakorlatokat, kötelező vagy fakultatív jelleggel - tart a könyvtár, szükség szerint a BME karain, mindenkor az egyes karok igényeihez alkalmazkodva.

Előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés alapján továbbra is fogad csoportos látogatókat az intézmény, könyvtárismertetést, bemutatókat, előadásokat tartva a könyvtár használatáról és szolgáltatásairól és a könyvtárban használható adatbázisokról.

A BME OMIKK könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatása teljes körű: saját állományából hazai könyvtáraknak ill. külföldi könyváraknak, beiratkozott olvasóknak más hazai könyvtárak állományából ill. külföldi könyvtárak állományából teljesít szolgáltatást. A külföldi cikkmásolat-kérések esetében a megrendelések fogadása, a megrendelők és megrendelések nyilvántartása, valamint a fizetéssel kapcsolatos adminisztráció számítógépen, az ARIEL szoftver segítségével történik. A külföldi szolgálat az OCLC-vel, a British Library-vel és a Subitoval áll mindennapi kapcsolatban. Tervezik az OCLC WorldCat rendszerébe való bekapcsolódást, amivel a külföldről érkező rendeléseket is egyszerűbben és rendszerezettebben lehetne fogadni. Szolgáltatóként azonban már bekerült az intézmény az OCLC nemzetközi kölcsönzési szolgálatába (Supplier).

A könyvtár látogatói a könyvtárral kapcsolatos kéréseit, kérdéseit a Tájékoztatószolgálati Osztály munkatársai oldják meg, a nyitva tartás teljes idejében, két műszakban, 3 szolgálati helyen. Ezek többsége a könyvtár használatára, állományára, szakirodalmi problémákra irányul, eltérő mélységben. Egyre többen már email útján teszik fel kérdéseiket, postai úton szinte már nem érkezik küldemény. A skype hívás lehetőségét a könyvtár megteremtette, de igazán még nem vált a mindennapok részévé. A BME OMIKK olyan nyilvános intézmény, ahol a NAVA-pont minden érdeklődő számára engedélyezett, hozzáférhető, a látogatók ingyenesen használhatják az IP címhez és jelszóhoz kötött NAVA szolgáltatást. Az intézményben jelenleg 2 számítógépen érhetők el a Nemzeti Audiovizuális Archívum gyűjteményei. A használathoz a könyvtár fejhallgatót biztosít.

A BME OMIKK részt vesz a magyar könyvtárak közös internetes referensz tevékenységében, rendszeres válaszadó a LibInfo-ban. A BME OMIKK tájékoztatószolgálati munkatársa 2000 óta az internetes tájékoztató szolgáltatáson belül a műszaki ismeretek szakreferense. A könyvtár gyűjtőköre elég széles palettán mozog, ezért 2007 áprilisa óta a műszaki tudományok mellé további szakterületek kérdéseinek megválaszolását vállalta el. Ezek a napi tájékoztató munka során is gyakorta felvetődő szakterületek a marketing, menedzsment, kommunikáció, környezetvédelem, vállalkozásügy.

A korábban épített, de 2007. április végére lezárásra került OMIKK adatbázisok szolgáltatása továbbra is folytatódik. (CIKK-adatbázis -lezárva 2001. december 31-én; Műszaki és Gazdasági Repertórium - lezárva 2007. április 30-án; Műszaki Gazdasági Információk - lezárva 2007. április 30-án; Környezetvédelem - lezárva 2007. április 30-án).

A MATARKA (Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa) résztvevői közül a BME OMIKK 2007-től az egyik legtöbb folyóirat tartalomjegyzéket feldolgozó könyvtár. A 75 periodika tartalomjegyzékeinek MATARKÁ-ba történő bevitelekor a kollégák ügyelnek arra, hogy a lap beérkezését követően az anyag a lehető leghamarabb feldolgozásra kerüljön.

A bécsi székhelyű, Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Nemzetközi Nukleáris Információs Rendszerének (International Nuclear Information System angol röv. INIS) magyarországi központja a BME OMIKK. Az INIS célja a nukleáris tudomány és technológia békés használatának segítése a 119 tagállamban és 23 nemzetközi szervezetben, összesen 204 tisztviselő közreműködésével. A BME OMIKK állítja elő INIS magyar inputját a magfizika és nukleáris energetika témakörében a Magyarországon megjelent publikációkról. Ennek fejében az INIS hozzáférési jogosultságot biztosít az intézmény számára.

A 2007/2008-as tanévtől kezdve vizsgaidőszakokban hosszabbított nyitva tartással segíti a könyvtár a hallgatók felkészülését.

A könyvtár használói számára a nyilvános terekben elérhető a vezeték nélküli Internet-szolgáltatás, így biztosított a saját laptopok használata az egész könyvtár területén.

A hallgatók tanulmányi ügyeiket saját jelszó felhasználásával intézhetik a könyvtár aulájában levő SUN terminálokon.

A BME által elnyert "Fogyatékos személyek esélyegyenlőségének elősegítése" PHARE pályázat keretében került sor a könyvtárépület akadálymentesítésére. Ennek során átépítésre kerültek a Könyvtárépület déli szárnyában levő mellékhelyiségek, üzembe helyezték a panorámaliftet is. A könyvtár a fizikai hátrányokkal küszködő hallássérült olvasókat jeltolmácsolással segíti.

A könyvtár megteremtette a lehetőséget egyedi háttérképes olvasójegy készítésére. Nagyobb rendezvények és kiemelt időszakok idején lehetőség van egyedi, csak arra a rendezvényre jellemző olvasójegyet váltani. Ilyen lehetőség van a Múzeumok Éjszakáján, a Kulturális Örökség Napok idején, vagy az adventi időszakban.

Először 2008-ban rendez a könyvtár szervezett túrákat az elsőéves gólyáknak. A túrák célja a könyvtári szolgáltatások és a könyvtár olvasók előtt zárt és nyitott tereinek bemutatása.

A könyvtár jelenlegi weboldalát az Aitia ZRt. által fejlesztett Webra portálrendszerben valósította meg. Ez a rendszer 2001 év végétől működik a könyvtárban. A címe: http://www.omikk.bme.hu.

2005 áprilisában indult útjára a könyvtár Hírlevele, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az intézménnyel, a szolgáltatásokkal kapcsolatos hírekre, eseményekre. A Hírlevél rendszeresen tájékoztat többek között a könyvtár új könyv- és folyóiratbeszerzéseiről, a kiállításokról, a nyilvános Ph.D. védésekről. 2005. októbertől a BME OMIKK Hírlevélben és a honlapon Könyvtári okosodó címmel a könyvtárra, a katalógusok használatára és a kölcsönzésre vonatkozó praktikus tudnivalókat közöl.

Az adatbázis-találatok, illetve az egyes cikkek, tanulmányok, kiadványrészletek a tájékoztatószolgálati pontokon kinyomtathatók fekete-fehérben ill. színesben az aktuális díjtétel szerinti áron, illetve az olvasó által hozott e-hordozóra térítésmentesen másolhatók. A találatok saját e-mail címre történő elküldése szintén megoldott.

A BME OMIKK jelenleg is az Ex Libris cég által kifejlesztett ALEPH integrált könyvtári rendszert használja. 2008 augusztusában váltott az újabb, 500.18-as verziójára. A kialakított összes modult használja, kivéve a Könyvtárközi kölcsönzést, mert arra saját fejlesztésben készült online rendelő, és nyilvántartó rendszer szolgál. Ezek a modulok a következők: gyarapítás, feldolgozás (könyv és folyóirat) és kölcsönzés, OPAC (beágyazott modul a fentiekbe) és az adminisztrációs felület. A rendszer több mint 350.000 bibliográfiai rekordot tárol, a hozzátartozó kb. 970.000 példányrekorddal. A könyvállománynak kb. 65 %-a van feldolgozva, és napjainktól a 70-es évek végéig kereshető számítógépen. Kb. 100 000 rekord még csak kölcsönzési célokat szolgál, azonban a bibliográfiai rekordok száma tervszerű katalógus konverzióval illetve rekatalogizálással folyamatosan tovább bővül. A tervek szerint a folyóirat-állomány feldolgozottsága néhány éven belül teljessé válik. Jelenleg 80 %-os a bibliográfiai adatok feldolgozottsága, a részletes állományadatoké pedig kb. 60 %-os. A folyóirat-állomány retrokonverziójával párhuzamosan folyik a BME Központi Könyvtár és az OMIKK összevonása után jelentkező duplumállomány kiszűrése, a duplumok selejtezése és kiajánlása. Az ALEPH új verziójában az interneten szolgáltatott olvasói felületen, a WebOPAC-on a "Rekord teljes nézete"-nél a jobb felső sarokban megjelent a GoogleBooks szolgáltatás, mely segítségével egyrészt megtekinthető a dokumentum címlapja (amennyiben a GoogleBooks-nál rendelkezésre áll), valamint a gombra kattintva további információkat találhat az olvasó az adott dokumentumról (könyvkritikákat, webes hivatkozásokat, térképeket stb.).

A BME OMIKK ODR tagkönyvtár. Minden évben részt vesz az intézmény az OKM által az ODR szolgáltatás postaköltségének és könyvtári dokumentumok beszerzésének költségeihez történő hozzájárulásra kiírt pályázaton törekedve arra, hogy a beszerzett dokumentumok a könyvtárközi kölcsönzésbe bevonhatóak legyenek.

Mindkét elődkönyvtárban nagy hagyományokkal rendelkezett a nemzetközi kiadványcsere. A BME OMIKK 2008-ban is rendszeres cserekapcsolatokat ápol partnereivel, főként német egyetemekkel. A kiadványcsere alapját a BME és a BME OMIKK kiadványai képezik, mint például a Periodica Politechnica és a TMT folyóiratok.

A BME könyvtári hálózata közel nyolcvan egységből álló, többnyire tanszéki és intézeti könyvtárakat tömörítő ellátórendszer. A hálózati referensek folyamatosan végezik a tanszéki és intézeti könyvtárak által beszerzett könyvek adatainak felvételét a BME OMIKK központi katalógusába, valamint ellátják az egyetemi hálózatba tartozó könyvtárak állományellenőrzési munkáinak irányítását és nyilvántartását. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kiadásában készülő kiadványok részére a BME OMIKK hálózati referensei szolgáltatnak ISBN számot.

A könyvtár hagyományos és nem hagyományos eszközökkel igyekszik védeni állományát a környezeti károk és rosszindulatú felhasználók, valamint a természetes elhasználódás ellen. A könyvtári állomány fizikai védelmét szolgálja, hogy értékes állományrészeket, illetve a folyóiratokat csak helyben használatra adja az olvasóknak, a folyóirat évfolyamok kötése ill. tékázása szintén az állomány védelmét szolgálja. A kölcsönözhető dokumentumállományt KNOGO rendszer védi. A szabadpolcon és a raktárban elhelyezett dokumentumokban mágnescsík található, amely hangjelzést ad az ellenőrző kapuknál, ha a műveket illetéktelenül vinné ki az olvasó. A könyvtárban a leggyakrabban használt állományrész a tankönyv és jegyzet. Az itt használt példányokat a kötészet folyamatosan javítja, újraköti.

2005. óta a NKA pályázati támogatásával elkezdődött a muzeális könyvek állagának javítása, illetve egyes művek restaurálása. Így restauráltatta a könyvtár a 17. század végéről származó Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae című folyóirat 12 kötetét, 2 ősnyomtatványt (Regiomontanus Velencében, 1485-ben nyomtatott Calendarium és az Augsburgban, 1490-ben nyomtatott Tabule directionum című műveit), Szenczi Molnár Albert 1621-ben megjelent szótárát, valamint Bod Péter Szent írás értelmére vezérlő leksikonát (1746). Az NKA pályázat keretében kerül sor 2009-ben is három értékes RMK dokumentum restaurálására (Szenczi Molnár Albert: Dictionarium quadrilingve Latino-Ungarico-Graeco-Germanicum, Guevara, Antonio de: Feiedelmeknec serkentö oraia, Székely István: Chronica ez vilagnac yeles dolgairol). A régi, ritka könyveket savmentes dobozok védik. Megtörtént a kisebb kötéshibák kijavíttatása és az egyes példányok portalaníttatása, majd a bőr- és pergamenkötések szakszerű kezelése. A dobozokra az azonosítást szolgáló etikett és vonalkód került. Így a kétévenkénti állományellenőrzést már számítógépes program segítségével lehet elvégezni, megkímélendő a régi ritka állományt. Ez az állományrész a raktárban, elzárt tömörszekrényekben van elhelyezve, ahol a hőmérséklet télen-nyáron szinte állandó, a megfelelő páratartalmat egy automata párakibocsátó készülék biztosítja.

A könyvtár digitalizált gyűjteményeit a honlapon folyamatosan elérhetővé teszi. Jelenleg elérhető: Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönye (1867-1944), Magyar Építő Művészet (1903-1930), BME Évkönyvek, Bánki Donát hagyatéka, A BME OMIKK Tudomány- és technikatörténeti archívuma, TMT archív számai, Pecz Samu kézírásos naplója.

A könyvtár 2007-től bekapcsolódott az ENRICH (gazdagítás) címmel Európai Unió által indított ún. célzott digitalizálási projektbe. A projekt célja, hogy Európa különböző kulturális intézményeiben fellelhető kézirat- és ősnyomtatvány vagyon digitalizált formában elérhető részéhez egységes és hatékony hozzáférést biztosítson anélkül, hogy a felhasználónak foglalkoznia kellene az egyes rendszerek sajátosságaiból adódó különbségekkel. Más szóval egy közösen használható virtuális gyűjteményt kíván a projekt létrehozni elsősorban a kutatók, valamint a szélesebb körű érdeklődők számára. A projektben a könyvtár 5000 rekord feltöltését vállalta.

A könyvtár részt vállalt a Magyar Digitális Képkönyvtár projektben, amely a magyar könyvtárakban őrzött képek (plakátok, metszetek, térképek, fényképek, képeslapok stb.), illetve képként digitalizált szöveges dokumentumok (kódexek, oklevelek, kéziratok) széles körű hozzáférését teszi lehetővé az oktatás és a nagyközönség számára, amely egyúttal a könyvtárban fellelhető értékek népszerűsítését is célul tűzte ki. Ebben a projektben 2000 rekord feltöltésére került sor.

A BME tudományos folyóiratának a Periodica Polytechnica-nak, szerkesztése, kiadása, terjesztése 2006. január 1-től a BME OMIKK-ban történik. A PP jelenleg hét szekcióban jelenik meg: Architecture, Chemical Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Social and Management Sciences, Transportation Enginering. Egy-egy sorozatban évente 2-4 szám lát napvilágot. Az elektronikus változat elérhető a honlapon.

A 2007. vol. 51/1. számától kezdődően indexálja a Thomson Reuters a Periodica Polytechnica - Civil Engineering folyóiratot. Ezzel a Periodica Polytechnica - Civil Engineering-ben megjelent, a legmagasabb szintű tudományos előmenetelhez szükséges publikációs tevékenység ill. citációs eredmények is számításba vehetők. A 2008. vol. 52/1. számától kezdődően a Thomson Reuters a Periodica Polytechnica - Chemical Engineering-et is bevette az indexált folyóiratok körébe.

A Műegyetem maradandó értékű iratainak gyűjtése és őrzése mellett kutatószolgálatot lát el, valamint információszolgáltatást végez. Az értékes történeti anyagok kiállításokra való kölcsönzése vagy más módon való felhasználása révén részt vesz az egyetem és a könyvtár kulturális életében, ezzel gazdagítva a Műegyetem szellemi örökségének bemutatását. 2008 decemberében két jelentős iratanyaggal gyarapodott a levéltár állománya: Ilosvay Lajos kémikus, műegyetemi tanár, rektor irategyüttesével, valamint dr. Lévai András gépészmérnök, tanszékvezető egyetemi tanár hagyatékával.

A BME OMIKK sokszorosítja és köti saját kiadványait, azonkívül előállít nyomtatványokat, szóróanyagokat és egyéb kiadványokat, akár külső megbízásból is.

A hazai könyvtárak közül azon kevesek közé tartozik az intézmény, amelyben könyvkötészeti műhely működik. A kötészeti műhely feladata a könyvtár állományából kijelölt könyvek, folyóiratok, egyéb dokumentumok bekötése, a könyvtári kiállítások kötészeti munkáinak elvégzése, a könyvtár értékes, régi könyveinek, folyóiratainak stb. újrakötése, az egyetem eseti könyvkötési igényeinek ellátása (közlönyök, oklevélmásolatok kötése, illetve kivételes esetben tanszékek részére kisebb volumenű vágási munkák végzése).

A könyvtár részt vesz olyan pályázaton, amelynek keretében a kötészeti műhely nemcsak az intézmény saját állománya, hanem más, kötészettel nem rendelkező közgyűjtemények állományának újrakötését is elvégzi, ezzel elősegítve az egyetemes könyvtári állomány védelmét.

A BME OMIKK, ill. jogelődje az OMIKK 1956 óta volt folyamatosan képző és gyakorló intézmény. A korábbi könyvtáros asszisztensi képzés a 20/2008. (VII. 29.) OKM rendelet (Az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről) szerint beépült a segédkönyvtárosi képzésbe. Az emelt szintű szakirányú képzést adó tanfolyamot akkreditáltnak minősítették és szerepelt az Országos Képzési Jegyzékben. Az új szabályozásnak megfelelően 2009. januárjában, keresztféléves képzési formában, segédkönyvtárosi képzést indít a könyvtár.

A könyvtár rendszeresen tart szakmai és közösségi rendezvényeket, kiállításokat. A 2008-ban tartott legjelentősebb rendezvények: "A felsőoktatási könyvtárak helyzete és jövője Magyarországon", "Műszaki és természettudományi könyvtárak a kutatás szolgálatában", valamint a "Swets és Springer együtt az elektronikus könyvtári szolgáltatások területén" címen rendezett szakmai napok voltak. A 2008-as év legfontosabb kiállításai a két könyvtár jubileuma alkalmából rendezett tavaszi "Könyvtárak a műszaki felsőoktatás és a kutatás szolgálatában 160 éves a Műegyetem könyvtára és 125 éves az OMIKK" és az őszi "S a nagy munkához hordok egy követ..." Adalékok Eötvös Loránd életéhez és munkásságához című kiállítások voltak.

A közösségi rendezvények közül a legtöbb érdeklődőt vonzó a Múzeumok Éjszakája és a Kulturális Örökség Napok, amelyeken változatos programokkal várja az intézmény a látogatókat.

A könyvtár IT felszereltsége pillanatnyilag, - tekintettel arra, hogy igyekszik minden pályázati lehetőséget kihasználni, - korszerűnek tekinthető, remélhetőleg a továbbiakban is sikerül ezt a szintet fenntartani. Az olvasók kiszolgálására az olvasói terekben (előtér, információ, olvasóterem) rendelkezésre áll 19 db SUN terminál TFT monitorral, 22 db PC TFT monitorral, 1 db szkenner, 1 db színes nyomtató, az EISZ kabinetben 20 db PC VGA monitor. A munkatársak számára a különböző könyvtári adminisztrációs, dokumentációs, kiadói és rendezvényszervezői feladataik elvégzéséhez használható 94 db PC TFT monitorral (egyéni, pultos, közös használatú), 8 db szkenner, ebből 3 lapadagolós, 2 db színes nyomtató, 25 db fekete-fehér nyomtató, 3 digitális fényképezőgép, 2 videokamera, 6 laptop, 1 vonalkódnyomtató és 1 db kártyanyomtató.

A könyvtár az adminisztrációs és beszerzési munkát minden osztályon egy központi nyomtató egységgel biztosítja. Az olvasók számára rendelkezésre álló, A3-as méretű szkennert tanulmányi, kutatási feladatokhoz lehet igénybe venni a Tájékoztató szolgálatban. A digitalizálási célokat (mind könyvtári, mind levéltári feladatokat) 2 professzionális szkenner szolgálja, ezen kívül egyes osztályokon is használnak kisebb teljesítményű szkennereket.

A BME OMIKK fontosnak tartja, hogy tudományos megalapozottsággal tudjon foglalkozni a minőségfejlesztés kérdésével. 2003-ban részt vett a "Könyvtári minőségfejlesztés - könyvtári korszerűsítés" című pályázaton, melynek keretében elvégzett vizsgálatok során megállapította a különböző könyvtári teljesítménymutatókat az OSZK Könyvtári Intézetében felállított Teljesítménymérési Munkabizottság által megfogalmazott ajánlás alapján. A 2004-ben meghirdetett pályázat 2. fordulójában is részt vett az intézmény, amely a "Teljesítménymutatók összehasonlító vizsgálata" címmel került meghirdetésre. Ennek keretében összehasonlította eredményeit az OSZK és a Veszprémi Egyetemi Könyvtár mutatóival. A fent említett 2003. évben kiírt "Könyvtári minőségfejlesztés - könyvtári korszerűsítés" című pályázat keretein belül elvégzett egy kérdőíves olvasói elégedettség-felmérést is. A könyvtár örömmel állapította meg, hogy a könyvtárhasználói felmérés eredményei szerint az olvasók összességében pozitívan vélekednek a könyvtárról. A kérdőíves adatgyűjtés azonban felhívta a figyelmet néhány problémára is, amelyeket igyekeztek azóta megoldani. A könyvtár 2008-ban részt vett a "A használói elégedettség vizsgálata" című pályázaton, amelynek keretében újra elvégezte a kérdőíves elégedettség-felmérést a könyvtárat használók körében.

A BME OMIKK rendszeresen és különböző témákban vesz részt pályázatokon, általában sikeresen. A korábban említetteken kívül a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készül a levéltár "Királyi József Műegyetem tanácsülési jegyzőkönyvei" című összeállítás II. része. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium "Veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentése 2008" témában kiírt pályázatán az elnyert összeg segítségével a BME Levéltára számára rajztároló állványok és ultrahangos párásítók beszerzésére nyílt lehetőség.

[Fel]

[98]: A BME benne van... In: Eduport felsőoktatási portál

[Fel]

[99]: Zrínyi Miklós rektorhelyettes előterjesztése a Szenátus 2007. március 26-i ülésére A BME OMIKK Szervezeti és Működési Szabályzata tárgyában

[Fel]

[100]: Zrínyi Miklós rektorhelyettes előterjesztése a Szenátus 2007. március 26-i ülésére A BME OMIKK Szervezeti és Működési Szabályzata tárgyában