PÁL APOSTOLNAK AZ EFÉZUSBELIEKHEZ ÍRT LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 1. Pál, Jézus Krisztus apostola Istennek akaratjából, az Efézusban lévő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek.
  1 Kor. 1,1., Fil. 1,1.
 2. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
  Róm. 1,7.
 3. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban,
  1 Pét. 1,3.
 4. A szerint, a mint magának kiválasztott minket Ő benne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Ő előtte szeretet által,
  2 Tim. 1,9., Csel. 15,18.
 5. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint,
  Róm. 8,15., Róm. 8,29., Róm. 8,30.
 6. Kegyelme dicsőségének magasztalására, a melylyel megajándékozott minket ama Szerelmesben,
  Mát. 3,17., Kol. 1,13., Róm. 8,39.
 7. A kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.
  Róm. 3,23., Róm. 3,25.
 8. Melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel,
  1 Kor. 1,5., Kol. 1,9.
 9. Megismertetvén velünk az Ő akaratjának titkait az Ő jó kedve szerint, melyet eleve elrendelt magában,
  Eféz. 3,4., Eféz. 3,5., Róm. 16,25., Róm. 16,26., Kol. 1,26., 2 Tim. 1,9., 2 Tim. 1,10.
 10. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak;
  Gal. 4,4., 1 Móz. 1,31., 1 Ján. 3,8., 1 Ján. 3,10., Ján. 8,44., 2 Kor. 11,3., Róm. 8,19., Róm. 8,23., Mát. 19,28., 2 Pét. 3,10., 2 Pét. 3,13.
 11. Ő benne, a kiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleveelvégzése szerint, a ki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik,
 12. Hogy legyünk mi magasztalására az Ő dicsőségének, a kik előre reménykedtünk a Krisztusban:
  Róm. 3,2., Róm. 9,4., Csel. 3,25.
 13. A kiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével,
  Kol. 1,5., Csel. 19,2., Csel. 19,5., Csel. 2,37., Csel. 2,38., Csel. 8,12., Ján. 3,5., Eféz. 4,30., Csel. 2,16., Csel. 2,18., Jóel. 2,28., Jóel. 2,29., Zak. 12,10.
 14. A ki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására.
  2 Kor. 1,22., 1 Kor. 15,28., Róm. 8,18., Róm. 8,23., 2 Móz. 19,5., 5 Móz. 7,6., 5 Móz. 14,2., 5 Móz. 26,18., Zsolt. 135,4., Malak. 3,17.
 15. Annakokáért én is, hallván a ti hiteteket az Úr Jézusban, és minden szentekhez való szerelmeteket,
  Kol. 1,4.
 16. Nem szűnöm meg hálát adni tiérettetek, emlékezvén reátok az én könyörgéseimben;
  1 Kor. 1,4., 1 Thess. 1,2., Fil. 1,3.
 17. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;
  Csel. 7,2., Kol. 1,15., Fil. 2,5., Fil. 2,11., 1 Kor. 11,3., Róm. 8,34., 1 Kor. 15,27., 1 Kor. 15,28., Ján. 20,17., Mát. 27,46., Ján. 10,29., Ján. 14,28., 1 Kor. 2,10.
 18. És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között,
  Róm. 1,21., Róm. 11,8., Róm. 11,10., 2 Kor. 4,6., Fil. 3,20., Róm. 5,2., Róm. 8,18., Róm. 8,24., Kol. 1,27., 2 Kor. 4,17., Kol. 1,12., Csel. 20,32., Csel. 26,18., 1 Kor. 6,9., Gal. 5,21., Eféz. 5,5.
 19. És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint,
 20. A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.
  Márk. 16,19., Zsolt. 110,1., Csel. 2,24., Fil. 3,20., Fil. 3,21., Csel. 7,55., Mát. 24,30., Mát. 25,31., Róm. 8,9., Róm. 8,11.
 21. Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:
  Eféz. 3,10., Fil. 2,9., Fil. 2,11., Kol. 1,16., Róm. 8,38., 1 Pét. 3,22.
 22. És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé,
  Zsolt. 8,7., Zsid. 2,8., Kol. 1,8.
 23. Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, a ki mindeneket betölt mindenekkel.
  Eféz. 3,17., 1 Kor. 12,27., Kol. 1,18., Kol. 1,24., Kol. 2,19., Róm. 12,5., Róm. 8,9., Róm. 8,10., Ján. 15,5., Kol. 1,17.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6.


Vissza