PÁL APOSTOLNAK AZ EFÉZUSBELIEKHEZ ÍRT LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 1. Ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban; mert ez az igaz.
  Kol. 3,20.
 2. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat (a mi az első parancsolat ígérettel).
  2 Móz. 20,12., 5 Móz. 5,16.
 3. Hogy jól legyen néked dolgod és hosszú életű légy e földön.
  1 Móz. 12,13., 5 Móz. 4,40.
 4. Ti is atyák ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint.
  Eféz. 5,22., Eféz. 5,33., Kol. 3,21., 5 Móz. 6,1., 5 Móz. 6,25., Péld. 14,1., Péld. 30,10., Péld. 30,17.
 5. Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uraitoknak félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak;
  Eféz. 5,22., Kol. 3,22., Gal. 3,28., 1 Kor. 7,21., 1 Kor. 7,22., Fil. 2,12., 1 Kor. 2,3.
 6. Nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratját lélekből.
  Gal. 1,10.
 7. Jó akarattal, mint a kik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek;
 8. Tudván, hogy kiki a mi jót cselekszik, azt veendi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados.
  Mát. 25,31., Mát. 25,46., 2 Kor. 5,10.
 9. Ti is urak, ugyanazt cselekedjétek ő velök, elhegyván a fenyegetést; tudván, hogy a ti Uratok is mennyben van, és személyválogatás nincsen Ő nála.
  Kol. 4,1., 5 Móz. 10,17.
 10. Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében.
  Eféz. 1,19., Fil. 4,13., 2 Kor. 12,9.
 11. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.
  2 Kor. 10,4., Róm. 6,13., Róm. 6,23.
 12. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
  Eféz. 2,2., Gal. 1,16., 2 Kor. 4,4., Ján. 14,30., Ján. 12,31.
 13. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.
 14. Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába,
  Ésa. 11,5., Luk. 12,35., Róm. 6,13., Róm. 6,14.
 15. És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével;
  Ésa. 9,4., Róm. 5,1.
 16. Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok;
  Eféz. 2,8., Eféz. 3,12., 1 Pét. 5,8., 1 Pét. 5,9., Róm. 8,38., Róm. 8,39., Róm. 16,20., 2 Thess. 3,3., 2 Kor. 11,3., Mát. 5,37., Mát. 6,13., Zsolt. 7,14.
 17. Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde:
  Ésa. 59,17., 1 Thess. 5,9., Róm. 8,28., Róm. 8,30., Róm. 1,16.
 18. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,
  Eféz. 6,14., Kol. 4,2., Luk. 21,36., 1 Thess. 5,17., 1 Thess. 2,13., Róm. 1,9.
 19. És érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ösmertessem meg az evangyéliom titkát,
  Róm. 15,30., Kol. 4,3., Luk. 21,15., Csel. 28,30., Csel. 28,31.
 20. A melyért követséget viselek lánczok között; hogy bátran szóljak arról, a miképen kell szólanom.
  Csel. 9,15., Csel. 22,15., Róm. 1,14., Róm. 11,13.
 21. Hogy pedig ti is megtudjátok dolgaimat, hogy mit cselekeszem, mindent megismertet veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és hív szolga az Úrban;
  Csel. 20,4., Kol. 4,7., 2 Tim. 4,12.
 22. Kit éppen azért küldöttem hozzátok, hogy megismerjétek a mi dolgainkat, és megvígasztalja a ti szíveteket.
  Eféz. 3,13., Kol. 4,10., Kol. 4,14., Fil. 2,19., Fil. 2,23., Fil. 2,24.
 23. Békesség az atyafiaknak és szeretet hittel egybe az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól!
  Eféz. 1,12., Eféz. 1,17., Gal. 5,6., 1 Kor. 13,1., Róm. 1,7., 1 Kor. 11,3., 1 Kor. 3,23., 1 Kor. 15,28.
 24. A kegyelem legyen mindazokkal, a kik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban. Ámen.
  Kol. 4,18., 1 Tim. 6,21.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6.


Vissza