PÁL APOSTOLNAK A KORINTHUSBELIEKHEZ ÍRT MÁSODIK LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 1. Annakokáért, mivelhogy ilyen szolgálatban vagyunk, a mint a + kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el;
  2 Kor. 3,6., 1 Kor. 7,25.
 2. Hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint a kik nem járunk ravaszságban, és nem is hamisítjuk meg + az Isten ígéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt.
  1 Thess. 2,5., 2 Kor. 2,17.
 3. Ha mégis leplezett a mi evangyéliomunk, azoknak leplezett, a kik elvesznek:
  1 Kor. 1,18.
 4. A kikben e világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának világosságát, a ki az Isten képe.
  Zsid. 1,3., Kol. 1,15.
 5. Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus + Krisztust; magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat, a Jézusért.
  2 Kor. 1,24., 1 Kor. 2,2.
 6. Mert az Isten, a ki szólt: setétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi + szívünkben az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arczán való világoltatása végett.
  1 Móz. 1,2., 1 Móz. 1,3., 2 Pét. 1,19.
 7. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól + való.
  2 Kor. 5,1., 1 Kor. 2,5.
 8. Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk; kétségeskedünk, de nem esünk + kétségbe;
  2 Kor. 1,8., 2 Kor. 7,5., 1 Kor. 1,11.
 9. Üldöztetünk, de el nem hagyatunk; tiportatunk, de el nem veszünk;
  Zsolt. 37,24., Zsolt. 37,33., Mik. 7,7., Mik. 7,9.
 10. Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben.
  Róm. 8,17., Gal. 6,17.
 11. Mert mi, a kik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben.
  Zsolt. 44,23., Róm. 8,36.
 12. Azért a halál mi bennünk munkálkodik, az élet pedig ti bennetek.
  1 Kor. 4,9.
 13. Mivelhogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van meg, a mint írva van: Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk;
  Zsolt. 116,10.
 14. Tudván, hogy a ki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és veletek + együtt előállít.
  Csel. 3,15., 1 Thess. 4,16., 1 Thess. 4,17.
 15. Mert minden ti érettetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére.
  Róm. 5,15.
 16. Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal + napról-napra újul.
  1 Pét. 4,1., Eféz. 3,16., Róm. 6,6., Kol. 3,10.
 17. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök + dicsőséget szerez nékünk;
  Zsolt. 30,6., 1 Pét. 1,6., Róm. 8,18.
 18. Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.
  Róm. 8,24., Róm. 8,25.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.


Vissza