PÁL APOSTOLNAK AZ EFÉZUSBELIEKHEZ ÍRT LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

 1. Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek:
  Eféz. 4,32., Ján. 13,34., Ján. 15,13., 1 Ján. 3,1., Róm. 5,8.
 2. És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul.
  Róm. 5,8., Gal. 2,20., Zsid. 10,10., Zsid. 10,14., Fil. 4,18., Mát. 20,28., Mát. 26,28., Róm. 3,25., 1 Móz. 8,21.
 3. Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, a mint szentekhez illik;
  Kol. 3,5., Kol. 3,6., 1 Kor. 5,10.
 4. Sem undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás.
  Eféz. 4,29., Kol. 2,7., Kol. 3,15., Kol. 3,17., 1 Thess. 5,18.
 5. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy fösvénynek, ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában.
  1 Kor. 6,9., 1 Kor. 6,10., Kol. 3,5., Mát. 6,24., Fil. 3,19., 2 Kor. 6,10., 2 Kor. 11,27., 1 Kor. 15,27., 1 Kor. 15,24., 1 Kor. 15,28.
 6. Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel; mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira.
  Kol. 2,8., Róm. 2,5., 1 Thess. 1,10.
 7. Annakokáért ne legyetek részesei ezeknek;
  Róm. 11,22., 2 Pét. 3,17.
 8. Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok.
  Eféz. 1,18., 1 Thess. 5,5., Luk. 16,8., Ján. 12,36.
 9. (Merta világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van),
  Gal. 5,22., Róm. 6,13., Fil. 1,11., Fil. 1,18., Fil. 4,8., 1 Kor. 5,8.
 10. Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak.
  Eféz. 4,20., Eféz. 4,24., Róm. 12,2., Fil. 1,27.
 11. És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat;
  Eféz. 4,22., Róm. 13,12., Róm. 6,21., Gal. 6,8.
 12. Mert a melyeket azok titokban cselekesznek, éktelen dolog csak mondani is.
  Eféz. 5,6., Róm. 1,26., Róm. 1,27.
 13. Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jőnek; mert minden, a mi napvilágra jő, világosság.
  Ján. 3,19., Ján. 3,21.
 14. Annakokáért mondja: Serkenj föl, a ki aluszol és támadj fel a halálból, és felragyogott tenéked a Krisztus.
  Ésa. 60,1., Ésa. 59,10., Róm. 13,11., Mát. 8,22., Luk. 15,24., Luk. 15,32.
 15. Meglássátok annakokáért, hogy mimódon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek:
  Eféz. 5,8., Eféz. 5,10.
 16. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok.
  Kol. 4,5., Gal. 6,10., Fil. 2,15., Fil. 2,3., Fil. 2,20.
 17. Annakokáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja.
  Eféz. 5,15., Eféz. 5,16., Kol. 1,9., Csel. 21,14., 1 Kor. 4,19.
 18. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van: hanem teljesedjetek be Szent Lélekkel,
  Péld. 23,20., Luk. 21,34.
 19. Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak.
  Kol. 3,16., Csel. 2,4., Csel. 10,46., Csel. 19,6.
 20. Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.
  Eféz. 6,18., Kol. 3,17., Róm. 12,12., Ján. 14,13., 1 Kor. 15,24.
 21. Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében.
  1 Pét. 5,5., 2 Kor. 5,11., 1 Kor. 10,22.
 22. Ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak.
  Eféz. 6,6., Eféz. 6,7., 1 Pét. 3,1., 1 Móz. 3,16.
 23. Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek.
 24. De miképen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjöknek mindenben.
 25. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért;
  Kol. 3,19., Gal. 2,20., Róm. 4,25.
 26. Hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az íge által,
  Eféz. 6,17., 2 Kor. 3,18., Róm. 8,9., Róm. 8,10., 1 Kor. 6,11., Tit. 3,5., Tit. 3,7., Ján. 17,17.
 27. Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.
  2 Kor. 11,2., Mát. 25,1., Mát. 25,13., Jel. 19,7., Jel. 19,9., Jel. 21,2., Ján. 3,29., Én. 4,7.
 28. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testöket. A ki szereti az ő feleségét, önmagát szereti.
  Eféz. 5,23., Eféz. 5,25., 1 Kor. 11,3.
 29. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképen az Úr is az egyházat;
 30. Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók.
  1 Móz. 2,22., 1 Móz. 2,23., 2 Kor. 5,17., Gal. 6,15., 2 Pét. 1,4., Róm. 12,5., 1 Kor. 6,15.
 31. Annakokáért elhagyja az ember atyját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez; és lesznek ketten egy testté.
  1 Móz. 2,24., Eféz. 5,27., Eféz. 5,30., 2 Kor. 11,2.
 32. Felette nagy titok ez: de én a Krisztusról és az egyházról szólok.
 33. Hanem azért ti is egyen-egyen, ki-ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát; az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét.
  Eféz. 5,28., Eféz. 5,22., Eféz. 5,24.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6.


Vissza