A Műegyetemi Könyvtár épületei

A József Ipartanoda a pesti egyetem főépületében

Az ipartanoda, a Műegyetem elődintézménye, 1847 végén már rendelkezett könyvekkel. Könyvtárnak még nem nevezhetjük azt a pár tucat könyvet meg folyóiratot, amely az igazgatói irodában, illetve az egyes tanároknál volt. Hogy kevés az állomány és nem igényel külön helyiséget, sőt még szekrényt sem, tanusíthatja az is, hogy az intézet igazgatói irodája részére rendelt és elkészített asztalosmunkák között nyomát sem találjuk könyvespolcnak vagy könyvszekrénynek.[34]

"1853. október havában vette át a könyveket Weisz (később Vész) János ipartanodai tanár mint könyvtárnok, de vajjon akkor már külön helyiséggel rendelkezett-e a könyvtár, vagy csak 'külön szekrénye' volt, azt nem tudtam kideríteni." - írta Wartha Vince.

A József Ipartanoda a budai várban

A könyvtár nagyságára a legrégibb számszerű adatot erre az időre találtunk, eszerint az 1859/60-as évben 890 munka, az 1860-61. évben pedig már 1247 mű a könyvtár állománya. Ez a mennyiség már külön helyiséget igényel. A szemtanú Wartha Vince erről így ír: "A hatvanas évek elején, mikor én hallgatója voltam a már műegyetemnek nevezett intézetnek, az egész könyvtár egy egyablakos szobában volt elhelyezve és a hallgatók hozzá nem férhettek, kik filléreiből, még pedig akkoráig kizárólagosan abból tartották fenn a könyvtárt."

Ebből a visszaemlékezésből vitán kívül megállapíthatjuk: a könyvtár akkor még zárt prézens könyvtár, melyet csak a tanárok használhattak. Az egyablakos helyiség azt is tanusítja, hogy a helybenolvasás céljaira is alig lehetett alkalmas. [35]

Az 1869. november 1-én a hallgatók számára megnyitott könyvtár két helyiségből állhatott A budavári műegyetem helyiségei az Országház-utcában. Egyetemi nyomda, Országház utca 18., az olvasótermen kívül a raktározás feladatát is betöltő könyvszekrényekkel berendezett könyvtári szoba tartozott hozzá. 1867-ben a műegyetem céljaira az egyetemi nyomda épületében eddig bérelt főhelyiségeken kívül kibérelték az Országház utca 18. sz. házat, 1870-ben pedig a Bécsikapu utca 149-150. sz. és 1871-ben az Úri utca 39. sz. alatti házakat is. Hogy az újonnan bérbevett házakba került át a könyvtár, vagy pedig maradt a főépületben az egyetemi nyomda házában - erre vonatkozólag adat nem áll rendelkezésre.[36]

Az ipartanoda ideiglenes elhelyezései Pesten

A pesti műegyetem ideiglenes helyiségben. Nagel-ház. A Két-nyúl utca és a Csillag utca sarkán.

Wartha Vince a ... vezetése alatt működő szervek helyzetéről írott jelentése szerint a hetvenes évek derekán a Kerkápoly-házban lévő könyvtár a következő helyiségekből állott:

A/ Könyvtári helyiség a szakokra osztott művek elhelyezésére: 23,5 négyszögöl

B/ Olvasóterem: 8,75 négyszögöl

C/ Könyvtári helyiségek a journalok elhelyezésére: 30,0 négyszögöl

D/ Könyvtárnoki iroda: 6,25 négyszögöl

E/ Hivatalsegéd lakása

A Jelentés-hez fűzött megjegyzésben Wartha ezt írja: "A munkák elhelyezésére szolgáló helyiség elégtelen, szekrények hiányában, a legdrágább munkák csak faállványokon lévén elhelyezve, a por rontó hatásának teljesen ki vannak téve. Az olvasóterem legfeljebb csak 50 olvasót képes befogadni az esti órákban kimarad így a hallgatóság nagy része, a könyvtár használatában teljesen gátolva van." Ugyanakkor megadja programjavaslatát egy leendő műegyetemi épületben a könyvtár helyiségeire és azok nagyságára: könyvtár (a művek raktározására) 80 négyszögöl, az olvasóterem 36 négyszögöl, tanári olvasószoba 10 négyszögöl, a könyvtárnok szobája 8 négyszögöl, összesen tehát 134 négyszögöl a Kerkápoly-házban lévő 78,5 négyszögöl területű elhelyezéssel szemben. [37]

A könyvtár első méltó helye a Múzeum körúti épületben

A József Műegyetem Múzeum körúti új épületét Steindl Imre tervezte. Az építkezés 1881-ben kezdődött meg a Kunewalder-ház lebontása után, 1882-re el is készült a négy épület. A főépület négy emeletből állt, itt a magasföldszinten kapott helyet a műegyetemi könyvtár.

A könyvtár a főépület földszintjén a következő helyiségeket foglalja magában:

1./ nagy könyvtárterem (raktár),

2./ olvasóterem a hallgatóknak,

3./ olvasóterem a tanároknak,

4./ könyvtárnoki szoba,

5./ előtér és ruhatár.

A helyiségek területei: könyvtár raktára 269,98 négyszögméter, 1328,19 köbméter; hallgatók olvasóterme 336 négyszögméter, 1344,08 köbméter. A hallgatók olvasóterme 12x28 m, a tanári olvasószoba területe 10x9 m. A hallgatói olvasóteremben 110 férőhely van az olvasók számára. A terem világos, erről a két oldalon elhelyezett 8-8 nagy ablak gondoskodik. A világítás egyelőre gázzal történik, de tervbe vették, hogy a gépházban lévő dinamo-elektromos géppel elektromos világítást adjanak.

Kevés könyvtár dicsekedhetik azzal, hogy műszaki berendezését saját könyvtárosa tervezte és kivitelezésében közreműködött volna. Márpedig ez történt a Műegyetemi Könyvtár részére készült és a korabeli könyvtárakhoz viszonyítva modern fűtés és szellőztetés technikai megoldásánál. Erről Szily Kálmán "Műegyetemünk elhelyezésének kérdése 1863-tól 1882-ig" c. rektori beszédében az új épület megnyitásakor elmondja, hogy a fűtés és szellőztetés Dr. Wartha Vince műegyetemi tanár tervei szerint légfűtésen alapszik és a különböző igényekhez mérten három rendszer szerint működik. A főépület előadó és rajztermében, valamint a könyvtár és olvasótermekben a 2. rendszerű fűtés szolgáltatja a fölmelegített friss levegőt. E szellőztetés szivós ventilláció. Fütő kamrákban több kivülről töltő és fütő kalorifer áll egy sorban és ez alá torkollik a légvezető csatorna. A beáramló levegő külön készülékkel a kaloriferek felületéhez szorítva, megmelegszik és innen egyenesen felszáll a felette lévő helyiségekbe.

A Műegyetemi Könyvtár új elhelyezéséről és magáról a könyvtár működéséről 1885-ben az ország első könyvtári statisztikai felvételében a következőket olvashatjuk: Modern jellegű szakkönyvtár, hazai könyvtáraink között kiváló helyet foglal el. Elhelyezése a díszes műegyetemi épület földszintjén csinos helyiségben van. Maga az olvasóterem 28 m hosszú, két oldalról 18 ablakkal, légfűtéssel ellátva és célszerűen felszerelve. A könyvtárat Wartha Vince főkönyvtárnok és buzgó segédkönyvtárosa Nagy Sándor példás rendben tartják. A kormánytól évenként 2000 forint, a beiratási díjakból 3000 forint szolgál a gyarapításra. A nagy könyvtár mellett csaknem minden tanárnak külön kézi könyvtára is van, részben igen drága könyvekből és folyóiratokból. A könyvtár még nem nyilvános jellegű, de 10 ft biztosíték letétele mellett a műegyetemi hallgatók is vihetnek haza könyveket.

A könyvtárhelyiségek száma 4, külön olvasóterem 1. A tisztviselők száma 2, hivatalsegéd 2. Könyvek száma 40.302 kötet. [38]

A gyarapodás évi átlaga 2351 kötet. A kir. József-műegyetem Múzeum-körúti telepe. A Múzeum körúti főépület. Az állomány egészséges növekedése azonban ismét felveti a tároláshoz szükséges hely hiányának kérdését. Nemcsak a műegyetem, hanem a könyvár is alig várja, hogy a lágymányosi végleges elhelyezés elkészüljön. ... A zsúfolt elhelyezés, kevés létszám alkalmat ad egyeseknek különböző visszaélésekre, kártevésekre. Az 1902/1903-as tanév végén a rektor ezért szigorítást rendel el a könyvtár használatát illetően ... A következő évben tovább romlik a helyzet, az 1903/1904. tanév végén a könyvtár már nem képes befogadni az utóbbi években beszerzett műveket, úgyhogy azoknak nagy része ládákban csomagolva a pincében hever és a használattól el van zárva.[39]

Megépült Lágymányoson a könyvtár mai épülete

Wartha Vince második rektorsága alatt (1907-1910) felépül a magyar műegyetem mai formájában és végre a műegyetemi könyvtár is végleges elhelyezést kap. A könyvtárépület alaprajzaAz önálló könyvtárépületbe 1909-ben költözik át.[40]

A Műegyetem Lágymányoson épült új hajlékának 1909 őszén történt megnyitásán az egyetem rektora dr. Wartha Vince örömmel jelentette: "A művészkezek alkotta nagy mű, mely belátható időkig végleges és a helyszínen továbbfejlődhető otthont nyújt a műszaki tudományoknak, hála az ország áldozatkészségének immár készen áll."[41]

Az épület három oldalról teljesen szabadon épült, csupán egyik oldalával szemben találjuk a műegyetem főépületét. A könyvtár körül park terül el fákkal beültetve. A Duna menti lágymányosi terület talajvíz nedvessége ellen Pecz a pincéket megfelelő szigetelő réteggel vette körül.[42]

A műegyetemi könyvtár történetében rendkívüli jelentős mozzanat, hogy a lágymányosi műegyetemi telepen a könyvtárnak önálló külön épületet emeltek.

Épül a könyvtár. A kép forrása: BME Levéltára A minden tekintetben kiváló épület Pecz Samu műegyetemi tanár tervei szerint épült, aki elveihez híven mindenütt belülről kifelé építő rendszert vezetett keresztül.

Pecz alaposan tanulmányozta a könyvtárak és levéltárak üzemét s a könyvtárüzem számtalan igényeit kielégítve oldotta meg feladatát.

A könyvtár épületének tervezésekor nagy előnyére szolgált, hogy már 1898-ban megbízták az Országos Levéltár új épületének tervezésével. Ennek érdekében 1898-1905. évek között több tanulmányutat is tett.

A szerzett tapasztalatok alapján arra a meggyőződésre jutott, hogy a könyvtárakat és levéltárakat a kellő áttekinthetőség, világítás és tűzbiztosság elérése céljából legcélszerűbb szabadon állóan építeni, a raktárakat pedig leghelyesebb alacsony, legfeljebb 2.5 m. magas emeletsorokkal tervezni, hogy a könyveket, illetőleg iratcsomókat létra nélkül lehessen elérni, de ügyelni kell arra, hogy a tér két-két emeletsort összefoglalva minél jobban kihasználtassék. A 1909 őszén elkészült könyvtár épülete a nagyolvasó irányából.

A műegyetemi könyvtárnál ennek megfelelően a raktárban minden második emelet teljesen tűzbiztos födémmel van befödve, a közbeeső födémek pedig sodronyhálós üvegből készítve. A födémek vasbetonpillérekre támaszkodnak.

Ez a rendszer a legnagyobb áttekinthetőség mellett a legjobb világítást és teljes tűzbiztosságot nyújt.

A tűzbiztosság teljes, mert az alkalmazott építőanyag: falazat, vas, vasbetétes beton, drótüveg és mert két-két félemeletet összefoglalva tűzbiztos vasbetonfödém zárja el a következő kettős emeletsortól. Az egyes emeletsorokra csak egy kívül elhelyezett tűzbiztos lépcsőn keresztül lehet bejutni.

Az olyan rendszerű könyvtáraknak, amelyek sok emeleten át csak vasszerkezetűek s nincsenek közbenső födémmel elzárva, esetleges belső tűznél veszélyesek és emellett állandó bajuk, hogy a központi fűtés melege mindig a felső részekbe emelkedik, ami sem az ott dolgozókra s még kevésbé a könyvekre nem előnyös.

Az olyan rendszerű könyvtárak viszont, melyekben minden emeleten boltozott, vagy más rendszerű tűzbiztos födém van, miután emeleteik aránylag igen alacsonyak, sötétek és nem eléggé szellősek.

A könyvtárépület DK irányból

A műegyetemi könyvtár könyvraktáránál 2-2 emelet van összefoglalva, amelyek együttvéve 5.0 m. magasak.

Azt a tapasztalatot szem előtt tartva, hogy a még előrelátással épített nagyobb terjedelmű könyvtáraknál is a raktár befogadóképessége aránylag rövid idő alatt nem elegendő, a műegyetemi könyvtár vasbetétes betonszerkezetű pilléreit Pecz úgy méretezte, hogy szükség esetén még öt emeletet lehet bármikor ráépíteni, tehát a könyvtár férője fél millió kötet befogadására kibővíthető.

A könyvtáraknak ilyen függőleges irányban való kiterjesztése a vízszintes irányúéval szemben azzal az előnnyel jár, hogy minden emelet bejáratából a távolságok sokkal kisebbek, a függőleges irányban való mozgás viszont, miután ez felvonóval történik, nem sok időt vesz igénybe.

Az első építési programm szerint a könyvtár helyiségeit is a központi épületben kellett volna elhelyezni.Tanári olvasó a kezdeti évtizedekben - a mai folyóiratolvasó

Az ismertetett megfontolások alapján természetes, hogy a műegyetem könyvtárát különálló épületbe helyezték el, amelyet zárt folyosó köt össze a központi épülettel, de amelybe kívülről is be lehet jutni.

Az épület keresztalakú, tágas, nagy előcsarnok körül csoportosított három főrészből áll: a épület főtengelyébe eső középső részből, amely a hatemeletes repozitóriumot foglalja magában és két oldalszárnyból.

A repozitóriumban vasállványokon 200.000, az olvasóterem mellett levő kézikönyvtárban 30.000 kötet könyvet lehet elhelyezni.

A könyvtárépület jobb szárnyát foglalja el a hallgatóságnak 400 m2 alapterületű, 230 kényelmes ülőhelyet magában foglaló olvasóterme, a balszárnyban vannak a tanári olvasótermek és a könyvtári igazgatóság irodahelyiségei. A raktári szárny és bejárat az irodákhoz [43]

A hallgatóság olvasóterme valódi hálóboltozattal van befödve és szabályszerűen közönséges téglából falazva, még a bordák is téglából épültek.

A hálóboltozat ívköze (16.5 méter) felülmulja a prágai Wladislav-teremnek addig épített legnagyobb (16 méter) ívközű hálóboltozatát.

Érdekes a fölemlítésre, hogy ez a boltozat nem vasbetonból, hanem téglából falazva épült, minthogy a vasbetonból való építés a szferikus alakú boltsüvegek komplikált aláállványozása miatt sokkal többe került volna.

A nagyolvasó az első évtizedekben Az olvasóterem boltozatának vasbetonból való elkészítése, amint egy nagy vasbetoncégtől kapott költségajánlat is igazolta, a téglaboltozat költségével szemben több mint háromszorosába került volna. Pecz megállapítja, hogy ebből is látható a középkori boltozatrendszer zseniális volta, amely rendszernél az aránylag vékony, csak 15 cm vastag boltsüvegek és a kis keresztmetszetű emelkedő boltívek következtében magához a boltozathoz, valamint a megfelelő gyámrendszer felépítéséhez is igen kevés anyagra van szükség.

A nagy olvasóterem boltozatának, valamint gyámrendszerének minden részét grafosztatikai úton a tervező Pecz Samu műegyetemi tanár számította és határozta meg.

Ez a körülmény adta meg a tervezőnek azt az öntudatos bátorságot, hogy a vállalkozó építőmesterrel szemben, aki az építőnaplójában kijelentette, hogy a boltozat állékonyságáért nem vállal felelősséget, határozottan kívánta és elrendelte a boltozatnak szigorúan a tervek szerint téglából való felépítését. [44]

1910. május 25-én a Műegyetem ünnepélyes zárókő letételén az uralkodó, Ferenc József is részt vett. Látogatása emlékére gróf Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök a Műegyetemnek ajándékozta a királyi párt ábrázoló carrarai márványból készült szobrot. Ferenc Józsefet és Erzsébet királynét ábrázoló szoborcsoport a mai kölcsönzési tér helyén A szoborcsoportot, - melynek alakjait Szécsi Antal műegyetemi szobrásztanár, alapzatát Steindl Imre műegyetemi ny. r. tanár tervezte, - a könyvtár előcsarnokában helyezték el.

1911 és 1913 között készült el a Nagyolvasó bejárati oldalán a 12 méter széles és 8 méter magas szekkó.[45]

Raksányi Dezső festőművész, a képzőművészeti főiskola jeles tanárának jóvoltából 1913-ban a műegyetemi könyvtár nagy olvasóterme valóban ékes monumentális falfestmény birtokába jut.

Az ókortól kezdve a mai korig a mathematikai, természeti és technikai tudományok legkiválóbb képviselői ízlésesen megtervezett, római stílű épület lépcsőzetein és erkélyein vonulnak föl előttünk. A lépcsőzet két orsófalát római triposok ékesítik.

A főlépcső tengelyének hátterében Pallas Athéne szobra áll, emlékeztetve annak a Parthenon előtt volt elhelyezésére.

Az egész kompozíciót a vatikáni Stanza della Segnaturában Ráfael festette athéni iskola falfestményének szelleme lengi át.

Ráfael monumentális falfestményének szelleme vezette a mestert e kép megalkotásában, amikor a mathematikai, természeti és technikai tudományok legkiválóbb képviselőit, mint főszemélyeket, állítja elénk és ügyesen csoportosítja az átmeneti alakokat úgy, hogy az egész kép egységes művészi gondolat hatását adja vissza.

A baloldali felső erkélyen, a képnek hátterében Archimedes-t veszik körül tanítványai.

A lépcsőzet felső részén Pallas Athene szobra alatt Apollonius, Platon és Aristoteles foglalnak helyet. Alattuk baloldalt Giordano Bruno, Kolumbus és Copernicus hármas csoportot alkot.

A középen Leonardo da Vinci, Keppler és Galilei állanak az előtérben, míg a jobboldalon Gutenberg ülve olvas.

A baloldali orsó falhoz támaszkodva, álló helyzetben, elmerülve olvas Leibnitz; közvetlen előtte áll Lavoisier. A mellvédő falhoz közel álló négyes csoportban Newton, Descartes, Huygens és Bacon tömörülnek.

A baloldali levezető lépcsőszárnyon sorban következnek: Monge, Laplace, Euler, Kant, Linne, Cartwright, Jacquard, Stephenson, Fulton és Watt; az alsó sorban Volta, Franklin, Fresnel, Galvani, Arago, Bessel, Gauss és Bolyai Farkas.

Az utóbbi, mint különálló alak, átmenetül szolgál a nagy kerék alatt álló négyes csoporthoz, Abel-hez, Faraday-hoz, Ampér-hez és Oersted-hez, valamint a baloldali előtérben elhelyezett újabbkori nagyobb csoporthoz.

Itt a második sorban Lyell, Schiaparelli, Fraunhofer Bunsen, Kirchoff, Humboldt Sándor, Darwin, Du Bois-Reymond, Berthelot, Liebig, Than Károly, Jedlik Ányos, Siemens Werner és Otto Nikolaus; az első sorban pedig balról jobb felé: Maxwell, Hertz, Stoczek József, Thomson, Joule, Helmholtz, Mayer Róbert és az ülő Lilienthal foglalnak helyet.

A jobboldali térfokon a mellvédőfalhoz támaszkodik Sanmichelli és Palladio, karját előre nyujtva mutatja be Michel-Angelo Buonaroti III. Pál pápának a Szent-Péter templom kupolájának famodelljét, mögötte áll Rafaello Santi és Bramante és a térfok szélén Cosimo de Medici, Dante és Brunelleschi.A m. kir. József-műegyetem nagy olvasótermének 12 méter széles, 8 méter magas falfestményét Raksányi Dezső képzőművészeti főiskolai tanár, a Benczúr-iskola tanítványa festette.

A jobboldali előtérben alul, a hídmodelltől balra áll Tetmajer és Culmann, a hídmodell fölött Fabriczy Kornél, Schmidt Frigyes, Steindl Imre, Kisfaludi-Lipthay Sándor és Kruspér István, közvetlenül fölöttük Vásárhelyi Pál meg gróf Széchenyi István s végül a jobb szögletben legalul Ybl Miklós és Hieronymi Károly.

Mindezek a nevezetes egyéniségek arcképes hűséggel és korszerű ruházatban vannak ábrázolva.

A jobboldali háttér Firenze képe Brunelleschi hírneves kupolájával, a Santa Maria del Fiore-val és a palazzo Ricardi-val.

A hatalmas képen rajta van a londoni South Kensington-musem-ban őrzött első gőzgép rajza és ezenkívül vashídmodellt, szakítógépet és technikai műszereket is találunk rajta.

Raksányi-nak ez a nagyszabású falfestménye, amelyen három esztendőn át dolgozott, Budapestnek egyik látványossága. [46]

1909 és 1944 ősze között a korszerű könyvtárépületben nyugodt körülmények között folyt a munka. 1944 decemberében megkezdődött Budapest ostroma, amely nem kímélte a főváros épületeit, így a műegyetemi épületeket sem. A Központi Könyvtár díszes épülete is megszenvedte az ostromot. Az idézett terjedelmes jelentés[48] így számol be a pusztulásról: "Az ostrom alatt a Műegyetem a németek támaszpontja volt, ami a Műegyetemre nézve katasztrofális következménnyel járt. A könyvtárépület nagy olvasóterme több légibomba és tüzérségi találat következtében súlyosan megsérült, belső berendezése teljesen tönkrement. A raktárépület teteje több találat következtében kilyukadt és az eső és hólé végigfolyt az alsó emeleteken. A lépcsőház és az átjáró folyosó súlyosan megrongálódott, úgyszólván egy ablak nem maradt épen. A raktárépület üveg nélküli hatalmas ablakain az eső akadálytalanul verte még az ablakoktól messze elrakott könyveket is."[47]

1949-re sikerült az épület helyreállítása. Ezzel egyidejűleg eltávolították a királyi házaspárt ábrázoló márvány szoborcsoportot, anyagát oktatási célokra a Képzőművészeti Főiskolának átadva. Helyére kölcsönző pultot állítottak be. Az olvasóterembe ferde bevágású asztalokat állítottak, amelyek a kolozsvári Egyetemi Könyvtárban használt mintájára készültek. Ez 40 férőhellyel növelte a Nagyolvasó befogadóképességét. Az olvasóterem melletti szobából a központi épületbe vezető két lépcsősor alatti holttérbe helyezték át a ruhatárat. Az így felszabadult helyiségbe kerültek a katalógusszekrények és ott folyt az olvasók tájékoztatása. A könyvtár épülete az irodák felől, bal oldalon a raktári szárny, jobb oldalon a egyetem központi  épülete és a "Sóhajok hídja"

1945-ben a könyvtár 175000 kötetes állománnyal rendelkezett. Az egyetem épületeinek teljes alapterülete ekkor 82097 m2 volt, s ebből a Központi Könyvtár épülete 3973 m2-t, vagyis 4,83 %-ot, kikerekítve 5 %-ot tett ki. A könyvtár személyzete 21 főből állt.[49] A 2. világháború után az egyetem hallgatóinak száma folyamatosan nőtt. Az 1952/53-as tanévre a teljes hallgatói létszám 12910-re emelkedett. A tanszékek és a hallgatók elhelyezésének megoldása érdekében nagyarányú építkezések kezdődtek, a 60-as évek végére 256707 m2-re bővült az egyetem épületeinek területe. A könyvtár 1970-ben a Villamosmérnöki Kar V2 épületének 7. emeletén létrehozott villamoskari olvasóterem 200 m2-nyi és az 1967-ben kialakított tájékoztató helyiségek 68 m2-nyi területével növekedett. A tájékoztató helyiségek létrehozásáról az akkori igazgató, Héberger Károly így írt: Időközben a nyomasztó helyhiány miatt, valamint az irodalomkutatás oktatásához szükséges termek biztosítása érdekében kiigényeltük[51] az egyetemi KISZ-bizottság régi helyiségeit, mivel tudomást szereztünk arról, hogy a bizottság más elhelyezést kap. E helyiségek a könyvtárat a központi épülettel összekötő folyosó végén találhatók, s így fekvésük révén a tájékoztatási funkciók ellátását még lehetővé teszik. Csáki Frigyes rektor 1967 végén az igényelt négy helyiségből hármat kiutalt a tájékoztató szolgálat részére, s a 68 m2 alapterületű helyre 1969 nyarán be is költöztünk. E helyiségekben folyik zsúfoltan, nehéz körülmények között a szaktájékoztatás és nagyrészt az irodalomkutatás oktatása is.[50] A könyvtár részesedése az egyetemi épületek területéből 5 %-ról 1,6 %-ra csökkent.

Jelentős mértékben nőtt a könyvtár használata, a beiratkozott hallgatók száma 1964-ben meghaladta a 10000-et. Növekedett az állomány is: évente 10-15000 kötettel. A növekvő feladatok ellátásához több könyvtárosra volt szükség, a 60-as évek végére a részfoglalkozású munkatársakkal együtt elérte a dolgozói létszám a 100-at.

E néhány adatból könnyen megállapítható, hogy a Központi Könyvtár súlyos elhelyezési gondokkal küzd, éspedig fő funkcióinak minden területén: a betelt raktárak nem tudják befogadni az állandóan özönlő legújabb szakirodalmi forrásanyagot, a könyvtárosok feldolgozó tevékenysége a nagy zsúfoltság miatt egyre nehezebb, s az olvasótermi férőhelyek és a tájékoztatási helyiségek sem elegendőek a megnövekedett feladatok ellátására.[52]

A könyvtár az 1970-es években a nagyolvasó irányából télen

Az 50-es évek közepén a Petőfi-híd budai hídfőjénél biztosított nagy területen épülő új egyetemi épületek tervezésére kiírt pályázatot Weichinger Károly egyetemi tanár nyerte el. A tervező külön épületet biztosított a Központi Könyvtár számára. A terv megvalósítására azonban nem került sor. A Petőfi-híd budai hídfőjétől délre akkor még nem épült meg egyetlen épület sem.

1961-ben az akkori igazgatónak, Ladányi Antalnak annyit sikerült elérnie, hogy a könyvtárépület alagsorának átépítésével az emeleti helyiségekből leköltöztették a könyvkötészetet, a fotólaboratóriumot és az adrémaüzemet. Így lehetőség nyílt a könyvtári munkafolyamat célszerű átszervezésére.

A nagyolvasó az 1970-es években1969-ben felmerült az ostrom alatt megsemmisült nagyolvasóbeli szekkó helyreállításának kérdése. Olvasótermünk egyik hatalmas falfelületét freskó díszítette, s ez a II. világháborúban egy légitámadás során megsemmisült. Figyelembe véve, hogy az olvasóteremben nagyon sok egyetemi hallgató és külső szakember megfordul, gondoskodni óhajtottunk a freskó újból való megfestéséről. Erre vonatkozólag 1969 végén javaslatot tettünk. A Könyvtári Tanács 1969. évi második ülésén megvitatta javaslatunkat és azzal egyetértett. A Képző- és Iparművészeti Lektorátus 1970. június 3-án tartott értekezletén engedélyezte a könyvtár olvasóterme számára a freskót[54]. Megtervezésére pályázatot írtak ki.[53]

Ladányi Antal igazgató 949/11/1962. sz. a Központi Könyvtár fejlesztése tárgyában írt javaslatában szerepelt pl. több emelet ráépítése a raktári szárnyra, az alagsorban tömör raktár berendezése. A tömör raktár 1967 elején elkészült, a raktári szárnyra való újabb szintek építését végül városképi szempontból elfogadhatatlannak nyilvánították.

A könyvtár az 1970-es években a nagyolvasó irányából nyáron A helyhiányok enyhítésére a 70-es évek elején a könyvtár alagsorában egy további tömör raktár kialakítása történt meg. Ez azonban csak átmeneti megoldás volt.

A 70-es évek második felében sor került a raktár négy szintjén a polcok sűrítésére, amelynek eredményeképpen 1965 polcfolyóméterrel növekedett a raktári kapacitás, majd megtörtént a könyvtár keretein belül működő egyetemi levéltár elhelyezése a Duna-parton elkészült új tanulmányi épületben.Szökőkút az 1970-es években a könyvtár mellett

A 90-es évek elejéig kellett várni a könyvtár alapterületének bővítésére. 1991 vasóterme. Az 1987. január 19-i rektori határozat a felszabaduló 432 m2-es területet a Központi Könyvtárnak ítélte. A kiviteli terv 1988 tavaszára készült el, s nyáron már el is kezdődtek az építési munkák. Ezeket számos, az átalakításoknál megszokott váratlan probléma nehezítette, de végül egy napfényes csütörtöki napon, 1990. május 31-én átadta a kivitelező az új részleg kulcsait.[55]

1993-ban A kölcsönzés az 1970-es években megkezdődött a könyvtárépület részleges rekonstrukciója. Ennek keretében első ütemben megtörtént a kölcsönzőtér belsőépítészeti átalakítása, a Nagyolvasóból elérhető mellékhelyiségek átépítése, melynek eredményeként közvetlen kapcsolat létesült az olvasóterem és a raktárak között. A második ütemre tervezték a Nagyolvasó rekonstrukcióját. Ekkor újból felmerült a szekkó kérdése. A nagyolvasó belsőépítészetileg legjelentősebb eleme a bejárati ajtó falát díszítő freskó volt, amely a II. világháborúban megsérült. A sérülés mértékéről egymásnak ellentmondó információink vannak, de tény, hogy a háború utáni helyreállítás során a teljes falat lefestették. A kölcsönzés az 1970-es években. A nagyolvasó eredeti bejárata a háború alatt megsérült, a 2001-es helyreállításáig így nézett ki Könyvtárunk kérésére az Országos Műemlékvédelmi Hivatal freskórestauráló szakemberei felülvizsgálatot végeztek, de sajnos a freskónak még a nyomát sem találták meg. Alapos munkát végeztek a háború utáni helyreállítók! Szerencsére azonban birtokunkban vannak a Pecz Samu féle tervrajzok, így a bejárati ajtó eredeti formában való visszaállításának, valamint az eredeti építési terven látható párkány rekonstruálásának nincs akadálya.

A neogótikus olvasóterem karcsú pillérei közötti ablakmezőkben eredetileg részben színes üvegezés volt, amely Róth Miksa műhelyéből származott.A raktár polcozata. A kép felső részén a Pecz Samu által tervezett sodronyhálós üvegtető látható Ugyan csak fekete-fehér fényképek állnak a rendelkezésünkre, de megbízható szakrestaurátor a másutt fennmaradt színes üvegezések alapján helyre tudná állítani a színes üvegezést, ha az anyagi lehetőségeink ezt megengednék.[56] A második ütemre tervezett rekonstrukció a két könyvtár összevonásáig nem történt meg.

1993 tavaszán megkezdődött, 1995-re elkészült a központi épület déli szárnya melletti területen a könyvtár raktározási gondjain alapvetően segítő 837 m2 alapterületű mélyraktár építése, melynek a KÉV-METRÓ Kft. volt a kivitelezője. Pénzhiány miatt nem épülhetett meg akkor a tervbe vett föld alatti folyosó, amely a könyvtárépület raktárából való közvetlen utat biztosította volna a mélyraktárba. Ugyanilyen okból, az elkészült termeknek csak egy részét sikerült bepolcoztatni. Mindkét kérdést 2001-ben, a két könyvtár egyesítése kapcsán sikerült végül megoldani.

[Fel]

[34]: Móra László: A műegyetemi könyvtár története 1848-1948. Bp. 1971. p. 16.

[Fel]

[35]: Móra László: A műegyetemi könyvtár története 1848-1948. Bp. 1971. p. 28.

[Fel]

[36]: Móra László: A műegyetemi könyvtár története 1848-1948. Bp. 1971. p. 35.

[Fel]

[37]: Móra László: A műegyetemi könyvtár története 1848-1948. Bp. 1971. p. 51.

[Fel]

[38]: Móra László: A műegyetemi könyvtár története 1848-1948. Bp. 1971. p. 56-57.

[Fel]

[39]: Móra László: A műegyetemi könyvtár története 1848-1948. Bp. 1971. p. 67-68.

[Fel]

[40]: Móra László: A műegyetemi könyvtár története 1848-1948. Bp. 1971. p. 68.

[Fel]

[41]: Móra László: A műegyetemi könyvtár története 1848-1948. Bp. 1971. p. 79.

[Fel]

[42]: Móra László: A műegyetemi könyvtár története 1848-1948. Bp. 1971. p. 82.

[Fel]

[43]: Zelovich Kornél: A m. királyi József Műegyetem és a hazai technikai felső oktatás története. Bp. 1922 p. 233-234.

[Fel]

[44]: Zelovich Kornél: A m. királyi József Műegyetem és a hazai technikai felső oktatás története. Bp. 1922 p. 234-235.

[Fel]

[45]: A könyvtár történetét tartalmazó iratok, tanulmányok a Nagyolvasó falát díszítő falfestményt freskóként említik. A későbbi kutatások igazolták, hogy az említett műalkotás szekkó volt. Szekkó: száraz vakolatra enyves, vagy más kötőanyagú festékkel készített falkép. Részletes ábrázolást tesz lehetővé, viszont kevésbé időtálló, mint a nyers vakolatra festett freskó, hamar leporlad.

[Fel]

[46]: Zelovich Kornél: A m. királyi József Műegyetem és a hazai technikai felső oktatás története. Bp. 1922 p. 236-237.

[Fel]

[47]: Végh Ferenc: Akkor, 1944-45-ben... In: Műszaki Egyetemi Könyvtáros. 7. évf. 1970. 1. sz. p. 4.

[Fel]

[48]: Radó Aurél 1946. január 29-én kelt, miniszteri utasításra összeállított részletes beszámoló jelentése

[Fel]

[49]: Héberger Károly: Könyvtárunk épületbővítési terveinek variánsai. In: A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának évkönyvei II. 1971. Bp. 1971. p. 197.

[Fel]

[50]: Héberger Károly: Könyvtárunk épületbővítési terveinek variánsai. In: A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának évkönyvei II. 1971. Bp. 1971. p. 211.

[Fel]

[51]: 463/11/1967. sz. ügyirat, a Beruházási Igazgatósághoz címezve. (1967. június 22.)

[Fel]

[52]: Héberger Károly: Könyvtárunk épületbővítési terveinek variánsai. In: A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának évkönyvei II. 1971. Bp. 1971. p. 198.

[Fel]

[53]: Héberger Károly: Könyvtárunk épületbővítési terveinek variánsai. In: A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának évkönyvei II. 1971. Bp. 1971. p. 212.

[Fel]

[54]: Szabó György műszaki főigazgatóhelyettes 1970. június 9-én kelt 1463/1970. számú értesítése.

[Fel]

[55]: Gáspárné Demeter Judit: Új terek az új funkciók számára. A Központi Könyvtár korszerűsítése és bővítése. In. Műszaki Egyetemi Könyvtáros. XXVII. évf. 1990. 1-2. sz. p. 15.

[Fel]

[56]: Gáspárné Demeter Judit: Új terek az új funkciók számára. A Központi Könyvtár korszerűsítése és bővítése. In. Műszaki Egyetemi Könyvtáros. XXVII. évf. 1990. 1-2. sz. p. 15.