Címszó: Hamlet - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

MUCIM

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0244.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0244.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/25/25180.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Hamlet

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/525180.htm

 

Szócikk: Hamlet dán (nemzetiség) (információ)  királyfi alakját Shakespeare (személy) (információ)  tette halhatatlanná, bár e tárgyat előtte már többen feldolgozták. Hamlet (szerep) (információ)  mondabeli alakját legelőször Saxo Grammaticus, (személy) a XII-ik század egyik krónikása említi meg. Saxo (személy) szerint Hamlet (szerep) (információ)  atyját, a dán (nemzetiség) (információ)  királyt megöli Fengo, (szerep) a király öccse, Hamlet (szerep) (információ)  nagybátyja s a fiú is csak úgy menekülnek meg a haláltól, hogy őrültnek tetteti magát. Hamlet (szerep) (információ)  azután kis pártot szervez s egy ünnepségen a részeg Fengot (szerep) híveivel felkoncolja. Saxo (személy) szerint Hamletet (szerep) (információ)  egy barátja támogatta s volt egy szeretője. Shakespeare (személy) (információ)  ebből a barátból alkotta meg Horació (szerep) alakját s a szeretőből Ophéliát. (szerep) Saxo (személy) történetét 1564-ben (időpont) Belleforest (személy) francia (nemzetiség) (információ)  író dolgozta fel »Histories tragiques« (cím) c. novellás kötetben s Kyd (személy) angol (nemzetiség) drámaíró ebből írta meg az első Hamlet (cím) (információ)  drámát, mely azonban elveszett. Shakespeare (személy) (információ)  Hamletje (cím) (információ)  1603-ban (időpont) jelent meg, 1604-ben (időpont) azonban újra átdolgozta s ez az átdolgozott »Hamlet« (cím) (információ)  él ma is. Hamlet (szerep) (információ)  kedvelt szerepe volt az angol (nemzetiség) színészeknek s köztük Garriek Dávidnak (személy) is (L. o.), aki 1772-ben (időpont) át is dolgozta Shakespeare (személy) (információ)  remekművét, kihagyván belőle a sírásókat és Osrikot. (szerep) De ez az átdolgozás Garriek (személy) visszalépte után véglegesen letűnt a színpadról. Hamletet (cím) (információ)  különben a német (nemzetiség) (információ)  fordítók is átdolgozták s az emberi akarat gyengeségének nagy-tragédiájából hat-felvonásos héroszi szomorújátékot csináltak. Magyar országon 1774-ben (időpont) játszották először Hamletet, (szerep) (információ)  még pedig német (nyelv) (információ)  nyelven — Pozsonyban. (megye) Magyar nyelvre 1790-ben (időpont) fordította Kazinczy Ferenc, (személy) (információ)  de nem az eredetiből, hanem a Schrőder-féle (személy) német (nyelv) (információ)  kiadásból, Kazinczy (személy) (információ)  fordítása nyomtatásban is megjelent, sőt egy névtelen hazafi jutalmat helyezett kilátásba annak a színjátszó társaságnak, amely »Kazinczy úr Hamletjét illendő képpen előadja«. A »Magyar Kurir« (intézmény) (információ)  pedig a következőképpen toborozza (1790, (időpont) aug. 27. számában) a Hamlet (szerep) (információ)  eljátszására alkalmas játékosokat: »Azok, akik magokat — azoknak a személyek felvállalásokra, melyek Hamletben előfordulnak, alkalmato­soknak érzik, Budán, (Budapest) a Strohmájer úr könyváros boltjában (hol Hamletek ele­gendő számban vannak letéve) magokat jelentsék és onnan további utasítást kérjenek. Leginkább az fog a felvétetendő játszókban tekinteni, hogy tiszta Magyar Accentussal szóljanak és beszédeken idegen íz ne esmértessék. Reméljük, hogy az említett jutalmon fellyül Nyelvünknek szeretete (mellynek boldogításával Maradékaink előtt olly méltán ditsekedhetik mostani századunk) ezen szándéknak teljesítését nem teszi sikertelenné: valamint más részről azzal hízelkedünk magunknak, hogy a megnevezett daraboknak belső érdeme és a játszó személlyéknek illendő elkészülések minden Néző helybenhagyását megnyerendik«. »Hamlet« (cím) (információ)  pesti (Budapest) premierje 1776-ban (időpont) volt. Ennek a bemutatónak azonban az volt a legnagyobb szépséghibája, hogy német (nyelv) (információ)  nyelven történt meg. »HamIet« (cím) első magyar bemutatója nem a magyar színészet számára sokáig oly mostoha Pesten (Budapest) ment végbe, hanem Kolozsvárott, (megye) még pedig 1794-ben, (időpont) jan. 27-én s egykorú följegyzés szerint: »Az Erdélyi Magyar Nemes Jádzó — Társaság majd szinte olly tökéletes megelégedéséig játszotta, mint kevéssel azelőtt »Romeo és Juliá«-t. (cím) (információ)  Hamlet (szerep) (információ)  az akkoriban híres Kocsi Patkó Jánosnak (személy) (információ)  »Különösen tulajdon rolléi közé tartozott«, Döbrentei Gábor (személy) (információ)  szerint »Kótsi (személy) úgy játszott, hogy a németek (nemzetiség) (információ)  között egy sincs, aki oly psychologisch tudná ezt a rollt felvenni« — írja 1814-ben (időpont) Kazinczynak. (személy) (információ)  A többi szereplők ezek voltak: Dán király: (szerep) (információ)  Őri; (személy) (információ)  Királyné: (szerep) Terézia; (személy) Hamlet szelleme: (szerep) (információ)  Verestói; (személy) (információ)  Olderholm: (szerep) Kontz; (személy) (információ)  Laertes: (szerep) Sáska; (személy) (információ)  Ofélia: (szerep) Anna Mária; (személy) Güldenstern: (szerep) Fejér János; (személy) (információ)  Gustav: (szerep) Jancsó Pál; (személy) (információ)  Bernfild: (szerep) Fejér István; (személy) (információ)  Elrich: (szerep) Egy idegen; Frenzov: (szerep) Egy idegen. E társulat 1798. (időpont) aug. 14-én Debrecenben, (megye) 1807. (időpont) ápr. 18-án Marosvásárhelyt (megye) is bemutatja e tragédiát. Pesten (Budapest) csak nagyon későn játszották »Hamlet«-et, (cím) (információ)  a jó kolozsvári (megye) színészek hozták fel és mutatták be 16 évvel később, 1810. (időpont) márc. 29-én, a Hacker - szálában, (intézmény) 1812-ben (időpont) és 1814-ben (időpont) a Rondellában (intézmény) (információ)  játszották. Olyan sikere volt, hogy abban az esztendőben még kétszer elő tudták adni. Ezen közben a vidék egyéb városaiban is előadják; így: Pécsett, (megye) 1882. (időpont) jan. 26. Székesfehérvárott, (megye) 1822. (időpont) ápr. 22, Kassán, (megye) 1829. (időpont) nov. 14. Miskolcon, (megye) 1830. (időpont) márc. 25. Szabadkán, (megye) 1837. (időpont) dec. 9. Budán, (Budapest) 1826. (időpont) júl. 31. Szegeden, (megye) 1840.nov. (időpont) 31. Győrött, (megye) 1834. (időpont) okt. 11. 1835-ben (időpont) Kolozsvárnak (megye) már szenzációs Hamlet-előadása (cím) (információ)  volt. Ekkor játszotta Hamletet (szerep) (információ)  először Egressy Gábor (személy) (információ)  és a kritika erről a föllépéséről igazán érdekes és jellemző. »Soha olly zajos éljenkiáltás színházunkban még nem hangzók. Soha azon sensatiót nem okozá legjobb dalszínésznénknek fellépte is színpadunkon, mint Egressynek (személy) (információ)  tegnapi megjelenése«. A Nemzeti Színházban (intézmény) (információ)  1839. (időpont) szept. 16-án folyt le a nagyszerű tragédiának az előadása, ezzel a szereposztással: Claudius király: (szerep) Fáncsy, (személy) (információ)  Királyné: (szerep) Bartháné; (személy) Hamlet: (szerep) (információ)  Egressy Gábor; (személy) (információ)  Polonius: (szerep) Megyeri; (személy) (információ)  Ophélia: (szerep) Lendvayné Hivatal Anikó; (személy) Laertes: (szerep) László; (személy) (információ)  Horatio: (szerep) Szigligeti; (személy) (információ)  Rosenkrantz: (szerep) Daragi; (személy) Güldenstern: (szerep) Fekete; (személy) (információ)  Első sírásó: (szerep) (információ)  Szerdahelyi József; (személy) (információ)  Második sírásó: (szerep) (információ)  Szentpétery; (személy) (információ)  Színészkirály: (szerep) Bartha. (személy) (információ)  Ekkor Egressy Gábor (személy) (információ)  jutalomjátékául adták, »új színi rendezessek s még egyéb újítással is, amennyiben ezúttal adták először eredetiből készült fordításban. Az első fordítás (Kazinczyé), (személy) (információ)  német (nyelv) (információ)  szövegből készült, , a második , (Vajda Péteré), (személy) (információ)  már Shakespeare (személy) (információ)  után, a harmadik, a végleges, az Arany Jánosé,. (személy) (információ)  amely már egészen átment a vérünkbe, 1867. (időpont) szent. 9-én került színre először. Hamlet (szerep) (információ)  szerepét a Nemzeti Színházban (intézmény) (információ)  Egressy Gábor, (személy) (információ)  idősebb Lendvay Márton, (személy) Bethlen Miklós gróf (személy) (információ)  (Bolnai (személy) (információ)  néven színész), ifjú Lendvay Márton, (személy) Paulay Ede, (személy) (információ)  Egressy Ákos, (személy) (információ)  Dráguss Károly, (személy) Nagy Imre, (személy) (információ)  Mihályfi Károly, (személy) (információ)  Somló Sándor, (személy) (információ)  Molnár László, (személy) (információ)  Beregi Oszkár, (személy) (információ)  Pethes Imre (személy) (információ)  és Odry Árpád (személy) játszották. A leghíresebb Hamletek (szerep) (információ)  a két Lendvay, (személy) (információ)  Egressy Gábor (személy) (információ)  és a kolozsvári (megye) E. Kovács Gyula (személy) voltak. Gertrudist (szerep) Bartháné, (személy) Jókainé Laborfalvi Róza, (személy) (információ)  Erkelné, (személy) Szathmáryné, (személy) Tóthné, (személy) Paulayné, (személy) Jászai Mari (személy) (információ)  és Felekyné. (személy) (információ)  Oféliát: (szerep) Lendvayné Hivatal Anikó, (személy) Jókainé, (személy) (információ)  Bulyovszkyné, (személy) Komlóssy Ida, (személy) (információ)  Felekyné Munkácsy Flóra, (személy) (információ)  Prielle Kornélia, (személy) (információ)  Lendvayné Fáncsy Ilka, (személy) Helvey Laura, (személy) (információ)  Márkus Emília, (személy) (információ)  Török Irma, (személy) (információ)  Paulay Erzsi, (személy) (információ)  Hegyesi Mari, (személy) (információ)  Váradi Aranka (személy) (információ)  és Környey Paula (személy) játszották. 1906.jún. (időpont) 11-én ünnepi előadás keretében ünnepelte meg Nemzeti Színházunk (intézmény) (információ)  »Hamlet« (cím) (információ)  századik előadását. Ezen előadásra érdekes színlapot nyomatott a Nemzeti Színház, (intézmény) (információ)  melyen rajta volt az ünnepi előadás és az első nemzeti színházi Hamlet-előadás (cím) (információ)  színlapjának hasonmása. A 100-ik előállás szereposztása ez volt: Hamlet: (szerep) (információ)  Mihályfi; (személy) (információ)  Polonius: (szerep) Gál; (személy) (információ)  Laertes: (szerep) Odry; (személy) a szellem: (szerep) Molnár László; (személy) (információ)  Claudius: (szerep) Szacsvay; (személy) (információ)  Gertrud: (szerep) (információ)  Jászai; (személy) (információ)  Ofélia: (szerep) Török Irma. (személy) (információ)  Új betanulással 1923. (időpont) ápr. 30-án adták, ezzel a szereposztással: Claudius: (szerep) Fehér Gyula; (személy) (információ)  Hamlet: (szerep) (információ)  Odry Árpád; (személy) Horatio: (szerep) Nagy Adorján; (személy) (információ)  Polonius: (szerep) Gál Gyula; (személy) (információ)  Laertes: (szerep) Mihályfi Béla; (személy) (információ)  Voltimand: (szerep) Losonczy; (személy) (információ)  Cornelius: (szerep) (információ)  Szathmáry L.; (személy) (információ)  Rosenkrantz: (szerep) Ónodi Ákos; (személy) (információ)  Güldenstern: (szerep) Turányi Alajos; (személy) (információ)  Osrik: (szerep) Oláh Zoltán; (személy) (információ)  Pap: (szerep) Mészáros Lajos; (személy) (információ)  Francisko: (szerep) Bodnár Jenő; (személy) (információ)  Bernardo: (szerep) Szőke Sándor; (személy) (információ)  Marcellus: (szerep) Vándory Géza; (személy) (információ)  Hamlet atyjának szelleme: (szerep) (információ)  Bartos Gyula; (személy) (információ)  Első sírásó: (szerep) (információ)  Rózsahegyi K.; (személy) (információ)  Második sírásó: (szerep) (információ)  Hajdú László; (személy) Gertrud: (szerep) (információ)  S. Fáy Szeréna; (személy) Ophelia: (szerep) F. Váradi Aranka; (személy) Első színész: (szerep) (információ)  Mihályfi K.; (személy) (információ)  Második színész: (szerep) (információ)  Paulay Ede; (személy) (információ)  Színészkirályné: (szerep) Kálmán Mária; (személy) (információ)  Lucianus: (szerep) Dózsa Jenő; (személy) (információ)  Fortinbras: (szerep) Bihari Ákos. (személy) (információ)  1925. (időpont) okt. havában 175-ödször került színre. »Hamlet« (cím) (információ)  a Magyar Színházban (intézmény) (információ)  1909. (időpont) jan. 9-én került színre, Márkus László (személy) (információ)  rendezésében. Szereposztása: Hamlet: (szerep) (információ)  Törzs Jenő; (személy) (információ)  Ofélia: (szerep) T. Halmy Margit; (személy) Sírásó: (szerep) Rátkai Márton; (személy) (információ)  Polonius; (szerep) Vágó Béla; (személy) (információ)  Claudius: (szerep) László Gyula; (személy) (információ)  Gertrúd: (szerep) Forrai Rózsi; (személy) (információ)  Horatio: (szerep) Thúróczy Gyula; (személy) Laertes: (szerep) Tarnai Ernő; (személy) (információ)  Szellem: (szerep) Réthey Lajos. (személy) (információ)  A Renaissance Színház, (intézmény) (információ)  1925. (időpont) szept. 19-én mutatta be a címszerepben Somlay Artúrral. (személy) (információ)  Híres vidéki magyar Hamlet-alakítók: (szerep) (információ)  Kocsi Patkó János, (személy) (információ)  Vándza Mihály, (személy) Kilényi Dávid, (személy) (információ)  Pergő Celesztin, (személy) (információ)  E. Kovács Gyula, (személy) Dráguss Károly. (személy) Külföldiek: Garrick Károly, (személy) (információ)  Young (személy) (angolok), (nemzetiség) Devrient Emil, (személy) (információ)  Dessoir, (személy) (információ)  Dawison, (személy) Wagner, (személy) (információ)  Sonnenthal (személy) (németek), (nemzetiség) (információ)  Salvini, (személy) (információ)  Bossi (személy) (olaszok). (nemzetiség) (információ)  Női Hamletek: (szerep) (információ)  külföldön: Ristori Adél, (személy) (információ)  Abbt, (személy) Sarah Bernhardt, (személy) Siddons, (személy) Pezzana, (személy) Suzanne Després. (személy) Nálunk: Makó Aida. (személy) (információ)  Operai átdolgozásban: Szövegét írta: Carré (személy) (információ)  és Barbier. (személy) (információ)  Zen. szerz. Thomas Ambrois. (személy) Fordította Böhm Gusztáv. (személy) Bem. 1870. (időpont) márc. 1-én, a Nemzeti Színházban, (intézmény) (információ)  Odry Lehellel (személy) a címszerepben; tüneményes Ophélia (szerep) volt Pauliné Markovits Ilka. (személy) A bemutatón a király és királyné is jelen volt. A M. Kir. Operaházban (intézmény) bem. 1885., (időpont) aug. 16-án volt ezzel a szereposztással: Ophelia: (szerep) Bianchi Bianca; (személy) (információ)  Hamlet: (szerep) (információ)  Odry Lehel; (személy) Claudius: (szerep) Ney Dávid; (személy) (információ)  Királyné: (szerep) Saxlehner Emma. (személy) (információ)  Az első huszonöt esztendő folyamán 56-szor került színre és az 56 előadás 81.857 K 52 fillért jövedelmezett. A M. Kir. Operaházban (intézmény) híres külföldi Hamletek (szerep) (információ)  voltak; Jean Lassalle (személy) (a párizsi (ország) nagy operától, 1886, (időpont) márc. 1887. (időpont) máj.), Orelio, (személy) holland (nemzetiség) baritonista, Tita Ruffo, (személy) Baklanoff, (személy) (információ)  Taurino Parvis, (személy) stb:. A Népopera (intézmény) (információ)  is. bemutatta 1913. (időpont) máj. 19-én; Hamlet; (szerep) (információ)  Baklanoff György. (személy) (információ)  szin_II.0244.pdf II

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Hamlet címszóvég 25180 Szócikk: Hamlet dán ynemzetisegy dán ynemzetisegy dán ynemzetisegy dán ynemzetisegy ynemzetisegy dán ynemzetisegy ykodvegy királyfi alakját Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy tette halhatatlanná, bár e tárgyat előtte már többen feldolgozták. Hamlet yszerepy hamlet yszerepy Hamlet yszerepy hamlet yszerepy yszerepy Hamlet yszerepy ykodvegy mondabeli alakját legelőször Saxo Grammaticus, yszemelynevy saxo grammaticus yszemelynevy Saxo Grammaticus yszemelynevy saxo yszemelynevy grammaticus yszemelynevy yszemelynevy Saxo yszemelynevy Grammaticus yszemelynevy ykodvegy a XII-ik század egyik krónikása említi meg. Saxo yszemelynevy saxo yszemelynevy Saxo yszemelynevy saxo yszemelynevy yszemelynevy Saxo yszemelynevy ykodvegy szerint Hamlet yszerepy hamlet yszerepy Hamlet yszerepy hamlet yszerepy yszerepy Hamlet yszerepy ykodvegy atyját, a dán ynemzetisegy dán ynemzetisegy dán ynemzetisegy dán ynemzetisegy ynemzetisegy dán ynemzetisegy ykodvegy királyt megöli Fengo, yszerepy fengo yszerepy Fengo yszerepy fengo yszerepy yszerepy Fengo yszerepy ykodvegy a király öccse, Hamlet yszerepy hamlet yszerepy Hamlet yszerepy hamlet yszerepy yszerepy Hamlet yszerepy ykodvegy nagybátyja s a fiú is csak úgy menekülnek meg a haláltól, hogy őrültnek tetteti magát. Hamlet yszerepy hamlet yszerepy Hamlet yszerepy hamlet yszerepy yszerepy Hamlet yszerepy ykodvegy azután kis pártot szervez s egy ünnepségen a részeg Fengot yszerepy fengo yszerepy Fengo yszerepy fengo yszerepy yszerepy Fengo yszerepy ykodvegy híveivel felkoncolja. Saxo yszemelynevy saxo yszemelynevy Saxo yszemelynevy saxo yszemelynevy yszemelynevy Saxo yszemelynevy ykodvegy szerint Hamletet yszerepy hamlet yszerepy Hamlet yszerepy hamlet yszerepy yszerepy Hamlet yszerepy ykodvegy egy barátja támogatta s volt egy szeretője. Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy ebből a barátból alkotta meg Horació yszerepy horació yszerepy Horació yszerepy horació yszerepy yszerepy Horació yszerepy ykodvegy alakját s a szeretőből Ophéliát. yszerepy ophélia yszerepy Ophéliá yszerepy ophélia yszerepy yszerepy Ophéliá yszerepy ykodvegy Saxo yszemelynevy saxo yszemelynevy Saxo yszemelynevy saxo yszemelynevy yszemelynevy Saxo yszemelynevy ykodvegy történetét 1564-ben Belleforest xtalanevtizedx 1575 xtalanevtizedx 1585 yszemelynevy belleforest yszemelynevy Belleforest yszemelynevy belleforest yszemelynevy yszemelynevy Belleforest yszemelynevy ykodvegy francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy ynemzetisegy francia ynemzetisegy ykodvegy író dolgozta fel »Histories tragiques« ycimy histories tragiques ycimy Histories tragiques ycimy histories ycimy tragiques ycimy ycimy Histories ycimy tragiques ycimy ykodvegy c. novellás kötetben s Kyd yszemelynevy kyd yszemelynevy Kyd yszemelynevy kyd yszemelynevy yszemelynevy Kyd yszemelynevy ykodvegy angol ynemzetisegy angol ynemzetisegy angol ynemzetisegy angol ynemzetisegy ynemzetisegy angol ynemzetisegy ykodvegy drámaíró ebből írta meg az első Hamlet ycimy hamlet ycimy Hamlet ycimy hamlet ycimy ycimy Hamlet ycimy ykodvegy drámát, mely azonban elveszett. Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy Hamletje ycimy hamlet ycimy Hamlet ycimy hamlet ycimy ycimy Hamlet ycimy ykodvegy 1603-ban xevtizedx 1605 jelent meg, 1604-ben azonban xtalanevtizedx 1615 xtalanevtizedx 1625 újra átdolgozta s ez az átdolgozott »Hamlet« ycimy hamlet ycimy Hamlet ycimy hamlet ycimy ycimy Hamlet ycimy ykodvegy él ma is. Hamlet yszerepy hamlet yszerepy Hamlet yszerepy hamlet yszerepy yszerepy Hamlet yszerepy ykodvegy kedvelt szerepe volt az angol ynemzetisegy angol ynemzetisegy angol ynemzetisegy angol ynemzetisegy ynemzetisegy angol ynemzetisegy ykodvegy színészeknek s köztük Garriek Dávidnak yszemelynevy garriek dávid yszemelynevy Garriek Dávid yszemelynevy garriek yszemelynevy dávid yszemelynevy yszemelynevy Garriek yszemelynevy Dávid yszemelynevy ykodvegy is (L. o.), aki 1772-ben xevtizedx 1775 át is dolgozta Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy remekművét, kihagyván belőle a sírásókat és Osrikot. yszerepy osrik yszerepy Osrik yszerepy osrik yszerepy yszerepy Osrik yszerepy ykodvegy De ez az átdolgozás Garriek yszemelynevy garriek yszemelynevy Garriek yszemelynevy garriek yszemelynevy yszemelynevy Garriek yszemelynevy ykodvegy visszalépte után véglegesen letűnt a színpadról. Hamletet ycimy hamlet ycimy Hamlet ycimy hamlet ycimy ycimy Hamlet ycimy ykodvegy különben a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy fordítók is átdolgozták s az emberi akarat gyengeségének nagy-tragédiájából hat-felvonásos héroszi szomorújátékot csináltak. Magyar országon 1774-ben játszották xtalanevtizedx 1785 xtalanevtizedx 1795 először Hamletet, yszerepy hamlet yszerepy Hamlet yszerepy hamlet yszerepy yszerepy Hamlet yszerepy ykodvegy még pedig német ynyelvy német ynyelvy német ynyelvy német ynyelvy ynyelvy német ynyelvy ykodvegy nyelven — Pozsonyban. ytelepulesy pozsony ytelepulesy Pozsony ymegyey pozsony megye ykodvegy Magyar nyelvre 1790-ben xevtizedx 1795 fordította Kazinczy Ferenc, yszemelynevy kazinczy ferenc yszemelynevy Kazinczy Ferenc yszemelynevy kazinczy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Kazinczy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy de nem az eredetiből, hanem a Schrőder-féle yszemelynevy schrőder yszemelynevy Schrőder yszemelynevy schrőder yszemelynevy yszemelynevy Schrőder yszemelynevy ykodvegy német ynyelvy német ynyelvy német ynyelvy német ynyelvy ynyelvy német ynyelvy ykodvegy kiadásból, Kazinczy yszemelynevy kazinczy yszemelynevy Kazinczy yszemelynevy kazinczy yszemelynevy yszemelynevy Kazinczy yszemelynevy ykodvegy fordítása nyomtatásban is megjelent, sőt egy névtelen hazafi jutalmat helyezett kilátásba annak a színjátszó társaságnak, amely »Kazinczy úr Hamletjét illendő képpen előadja«. A »Magyar Kurir« yintezmenyy magyar kurir yintezmenyy Magyar K yintezmenyy magyar yintezmenyy kurir yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy K yintezmenyy ykodvegy pedig a következőképpen toborozza (1790, aug. 27. számában) a Hamlet yszerepy hamlet yszerepy Hamlet yszerepy hamlet yszerepy yszerepy Hamlet yszerepy ykodvegy eljátszására alkalmas játékosokat: »Azok, akik magokat — azoknak a személyek felvállalásokra, melyek Hamletben előfordulnak, alkalmato­soknak érzik, Budán, buda ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy a Strohmájer úr könyváros boltjában (hol Hamletek ele­gendő számban vannak letéve) magokat jelentsék és onnan további utasítást kérjenek. Leginkább az fog a felvétetendő játszókban tekinteni, hogy tiszta Magyar Accentussal szóljanak és beszédeken idegen íz ne esmértessék. Reméljük, hogy az említett jutalmon fellyül Nyelvünknek szeretete (mellynek boldogításával Maradékaink előtt olly méltán ditsekedhetik mostani századunk) ezen szándéknak teljesítését nem teszi sikertelenné: valamint más részről azzal hízelkedünk magunknak, hogy a megnevezett daraboknak belső érdeme és a játszó személlyéknek illendő elkészülések minden Néző helybenhagyását megnyerendik«. »Hamlet« ycimy hamlet ycimy Hamlet ycimy hamlet ycimy ycimy Hamlet ycimy ykodvegy pesti pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy premierje 1776-ban xevtizedx 1775 volt. xtalanevtizedx 1785 xtalanevtizedx 1795 Ennek a bemutatónak azonban az volt a legnagyobb szépséghibája, hogy német ynyelvy német ynyelvy német ynyelvy német ynyelvy ynyelvy német ynyelvy ykodvegy nyelven történt meg. »HamIet« ycimy hamiet ycimy HamIet ycimy hamiet ycimy ycimy HamIet ycimy ykodvegy első magyar bemutatója nem a magyar színészet számára sokáig oly mostoha Pesten pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy ment végbe, hanem Kolozsvárott, ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy még pedig 1794-ben, xevtizedx 1795 jan. xtalanevtizedx 1805 xtalanevtizedx 1815 27-én s egykorú följegyzés szerint: »Az Erdélyi Magyar Nemes Jádzó — Társaság majd szinte olly tökéletes megelégedéséig játszotta, mint kevéssel azelőtt »Romeo és Juliá«-t. ycimy romeo és julia ycimy Romeo és Juliá ycimy romeo ycimy és ycimy julia ycimy ycimy Romeo ycimy és ycimy Juliá ycimy ykodvegy Hamlet yszerepy hamlet yszerepy Hamlet yszerepy hamlet yszerepy yszerepy Hamlet yszerepy ykodvegy az akkoriban híres Kocsi Patkó Jánosnak yszemelynevy kocsi patkó jános yszemelynevy Kocsi Patkó János yszemelynevy kocsi yszemelynevy patkó yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Kocsi yszemelynevy Patkó yszemelynevy János yszemelynev »Különösen tulajdon rolléi közé tartozott«, Döbrentei Gábor yszemelynevy döbrentei gábor yszemelynevy Döbrentei Gábor yszemelynevy döbrentei yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Döbrentei yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy szerint »Kótsi yszemelynevy kótsi yszemelynevy Kótsi yszemelynevy kótsi yszemelynevy yszemelynevy Kótsi yszemelynevy ykodvegy úgy játszott, hogy a németek ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy között egy sincs, aki oly psychologisch tudná ezt a rollt felvenni« — írja 1814-ben xevtizedx 1815 Kazinczynak. yszemelynevy kazinczy yszemelynevy Kazinczy yszemelynevy kazinczy yszemelynevy yszemelynevy Kazinczy yszemelynevy ykodvegy A többi szereplők ezek voltak: Dán király: yszerepy dán király yszerepy Dán király yszerepy dán yszerepy király yszerepy yszerepy Dán yszerepy király yszerepy ykodvegy Őri; yszemelynevy őri yszemelynevy Őri yszemelynevy őri yszemelynevy yszemelynevy Őri yszemelynevy ykodvegy Királyné: yszerepy királyne yszerepy Királyné yszerepy királyne yszerepy yszerepy Királyné yszerepy ykodvegy Terézia; yszemelynevy terézia yszemelynevy Terézia yszemelynevy terézia yszemelynevy yszemelynevy Terézia yszemelynevy ykodvegy Hamlet szelleme: yszerepy hamlet szelleme yszerepy Hamlet szelleme yszerepy hamlet yszerepy szelleme yszerepy yszerepy Hamlet yszerepy szelleme yszerepy ykodvegy Verestói; yszemelynevy verestói yszemelynevy Verestói yszemelynevy verestói yszemelynevy yszemelynevy Verestói yszemelynevy ykodvegy Olderholm: yszerepy olderholm yszerepy Olderholm yszerepy olderholm yszerepy yszerepy Olderholm yszerepy ykodvegy Kontz; yszemelynevy kontz yszemelynevy Kontz yszemelynevy kontz yszemelynevy yszemelynevy Kontz yszemelynevy ykodvegy Laertes: yszerepy laertes yszerepy Laertes yszerepy laertes yszerepy yszerepy Laertes yszerepy ykodvegy Sáska; yszemelynevy sáska yszemelynevy Sáska yszemelynevy sáska yszemelynevy yszemelynevy Sáska yszemelynevy ykodvegy Ofélia: yszerepy ofélia yszerepy Ofélia yszerepy ofélia yszerepy yszerepy Ofélia yszerepy ykodvegy Anna Mária; yszemelynevy anna mária yszemelynevy Anna Mária yszemelynevy anna yszemelynevy mária yszemelynevy yszemelynevy Anna yszemelynevy Mária yszemelynevy ykodvegy Güldenstern: yszerepy güldenstern yszerepy Güldenstern yszerepy güldenstern yszerepy yszerepy Güldenstern yszerepy ykodvegy Fejér János; yszemelynevy fejér jános yszemelynevy Fejér János yszemelynevy fejér yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Fejér yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Gustav: yszerepy gustav yszerepy Gustav yszerepy gustav yszerepy yszerepy Gustav yszerepy ykodvegy Jancsó Pál; yszemelynevy jancsó pál yszemelynevy Jancsó Pál yszemelynevy jancsó yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Jancsó yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Bernfild: yszerepy bernfild yszerepy Bernfild yszerepy bernfild yszerepy yszerepy Bernfild yszerepy ykodvegy Fejér István; yszemelynevy fejér istván yszemelynevy Fejér István yszemelynevy fejér yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Fejér yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Elrich: yszerepy elrich yszerepy Elrich yszerepy elrich yszerepy yszerepy Elrich yszerepy ykodvegy Egy idegen; Frenzov: yszerepy frenzov yszerepy Frenzov yszerepy frenzov yszerepy yszerepy Frenzov yszerepy ykodvegy Egy idegen. E társulat 1798. xevtizedx 1795 aug. xtalanevtizedx 1805 14-én Debrecenben, ytelepulesy debrecen ytelepulesy Debrecen ymegyey hajdu megye ykodvegy 1807. xevtizedx 1805 ápr. xtalanevtizedx 1815 18-án Marosvásárhelyt ytelepulesy marosvásárhely ytelepulesy Marosvásárhely ymegyey maros-torda megye ykodvegy is bemutatja e tragédiát. Pesten pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy csak nagyon későn játszották »Hamlet«-et, ycimy hamlet ycimy Hamlet ycimy hamlet ycimy ycimy Hamlet ycimy ykodvegy a jó kolozsvári ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy színészek hozták fel és mutatták be 16 évvel később, 1810. xevtizedx 1815 márc. 29-én, a Hacker - szálában, yintezmenyy hacker - szála yintezmenyy Hacker - yintezmenyy hacker yintezmenyy - yintezmenyy szála yintezmenyy yintezmenyy Hacker yintezmenyy - yintezmenyy ykodvegy 1812-ben és 1814-ben a xtalanevtizedx 1825 xtalanevtizedx 1835 Rondellában yintezmenyy rondella yintezmenyy Rondellá yintezmenyy rondella yintezmenyy yintezmenyy Rondellá yintezmenyy ykodvegy játszották. Olyan sikere volt, hogy abban az esztendőben még kétszer elő tudták adni. Ezen közben a vidék egyéb városaiban is előadják; így: Pécsett, ytelepulesy pécs ytelepulesy Pécs ymegyey baranya megye ykodvegy 1882. xevtizedx 1885 jan. 26. Székesfehérvárott, ytelepulesy székesfehérvár ytelepulesy Székesfehérvár ymegyey fejér megye ykodvegy 1822. xevtizedx 1825 ápr. 22, Kassán, ytelepulesy kassa ytelepulesy Kassá ymegyey abauj-torna megye ykodvegy 1829. nov. xtalanevtizedx 1835 14. Miskolcon, ytelepulesy miskolc ytelepulesy Miskolc ymegyey borsod megye ykodvegy 1830. xevtizedx 1835 márc. 25. Szabadkán, ytelepulesy szabadka ytelepulesy Szabadká ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy 1837. dec. 9. Budán, buda ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy 1826. xevtizedx 1825 júl. xtalanevtizedx 1835 xtalanevtizedx 1845 31. Szegeden, ytelepulesy szeged ytelepulesy Szeged ymegyey csongrád megye ykodvegy 1840.nov. xevtizedx 1845 31. Győrött, ytelepulesy győr ytelepulesy Győr ymegyey győr megye ykodvegy 1834. xevtizedx 1835 okt. 11. 1835-ben Kolozsvárnak ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy már szenzációs Hamlet-előadása ycimy hamlet ycimy Hamlet ycimy hamlet ycimy ycimy Hamlet ycimy ykodvegy volt. Ekkor játszotta Hamletet yszerepy hamlet yszerepy Hamlet yszerepy hamlet yszerepy yszerepy Hamlet yszerepy ykodvegy először Egressy Gábor yszemelynevy egressy gábor yszemelynevy Egressy Gábor yszemelynevy egressy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy és a kritika erről a föllépéséről igazán érdekes és jellemző. »Soha olly zajos éljenkiáltás színházunkban még nem hangzók. Soha azon sensatiót nem okozá legjobb dalszínésznénknek fellépte is színpadunkon, mint Egressynek yszemelynevy egressy yszemelynevy Egressy yszemelynevy egressy yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy ykodvegy tegnapi megjelenése«. A Nemzeti Színházban yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy 1839. szept. xtalanevtizedx 1845 xtalanevtizedx 1855 16-án folyt le a nagyszerű tragédiának az előadása, ezzel a szereposztással: Claudius király: yszerepy claudius király yszerepy Claudius király yszerepy claudius yszerepy király yszerepy yszerepy Claudius yszerepy király yszerepy ykodvegy Fáncsy, yszemelynevy fáncsy yszemelynevy Fáncsy yszemelynevy fáncsy yszemelynevy yszemelynevy Fáncsy yszemelynevy ykodvegy Királyné: yszerepy királyne yszerepy Királyné yszerepy királyne yszerepy yszerepy Királyné yszerepy ykodvegy Bartháné; yszemelynevy bartháne yszemelynevy Bartháné yszemelynevy bartháne yszemelynevy yszemelynevy Bartháné yszemelynevy ykodvegy Hamlet: yszerepy hamlet yszerepy Hamlet yszerepy hamlet yszerepy yszerepy Hamlet yszerepy ykodvegy Egressy Gábor; yszemelynevy egressy gábor yszemelynevy Egressy Gábor yszemelynevy egressy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy Polonius: yszerepy polonius yszerepy Polonius yszerepy polonius yszerepy yszerepy Polonius yszerepy ykodvegy Megyeri; yszemelynevy megyeri yszemelynevy Megyeri yszemelynevy megyeri yszemelynevy yszemelynevy Megyeri yszemelynevy ykodvegy Ophélia: yszerepy ophélia yszerepy Ophélia yszerepy ophélia yszerepy yszerepy Ophélia yszerepy ykodvegy Lendvayné Hivatal Anikó; yszemelynevy lendvayné hivatal anikó yszemelynevy Lendvayné Hivatal Anikó yszemelynevy lendvayné yszemelynevy hivatal yszemelynevy anikó yszemelynevy yszemelynevy Lendvayné yszemelynevy Hivatal ysze Laertes: yszerepy laertes yszerepy Laertes yszerepy laertes yszerepy yszerepy Laertes yszerepy ykodvegy László; yszemelynevy lászló yszemelynevy László yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Horatio: yszerepy horatio yszerepy Horatio yszerepy horatio yszerepy yszerepy Horatio yszerepy ykodvegy Szigligeti; yszemelynevy szigligeti yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy szigligeti yszemelynevy yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy ykodvegy Rosenkrantz: yszerepy rosenkrantz yszerepy Rosenkrantz yszerepy rosenkrantz yszerepy yszerepy Rosenkrantz yszerepy ykodvegy Daragi; yszemelynevy daragi yszemelynevy Daragi yszemelynevy daragi yszemelynevy yszemelynevy Daragi yszemelynevy ykodvegy Güldenstern: yszerepy güldenstern yszerepy Güldenstern yszerepy güldenstern yszerepy yszerepy Güldenstern yszerepy ykodvegy Fekete; yszemelynevy fekete yszemelynevy Fekete yszemelynevy fekete yszemelynevy yszemelynevy Fekete yszemelynevy ykodvegy Első sírásó: yszerepy első sírásó yszerepy Első sírásó yszerepy első yszerepy sírásó yszerepy yszerepy Első yszerepy sírásó yszerepy ykodvegy Szerdahelyi József; yszemelynevy szerdahelyi józsef yszemelynevy Szerdahelyi József yszemelynevy szerdahelyi yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szerdahelyi yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Második sírásó: yszerepy második sírásó yszerepy Második sírásó yszerepy második yszerepy sírásó yszerepy yszerepy Második yszerepy sírásó yszerepy ykodvegy Szentpétery; yszemelynevy szentpétery yszemelynevy Szentpétery yszemelynevy szentpétery yszemelynevy yszemelynevy Szentpétery yszemelynevy ykodvegy Színészkirály: yszerepy színészkirály yszerepy Színészkirály yszerepy színészkirály yszerepy yszerepy Színészkirály yszerepy ykodvegy Bartha. yszemelynevy bartha yszemelynevy Bartha yszemelynevy bartha yszemelynevy yszemelynevy Bartha yszemelynevy ykodvegy Ekkor Egressy Gábor yszemelynevy egressy gábor yszemelynevy Egressy Gábor yszemelynevy egressy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy jutalomjátékául adták, »új színi rendezessek s még egyéb újítással is, amennyiben ezúttal adták először eredetiből készült fordításban. Az első fordítás (Kazinczyé), yszemelynevy kazinczy yszemelynevy Kazinczy yszemelynevy kazinczy yszemelynevy yszemelynevy Kazinczy yszemelynevy ykodvegy német ynyelvy német ynyelvy német ynyelvy német ynyelvy ynyelvy német ynyelvy ykodvegy szövegből készült, , a második , (Vajda Péteré), yszemelynevy vajda péter yszemelynevy Vajda Péter yszemelynevy vajda yszemelynevy péter yszemelynevy yszemelynevy Vajda yszemelynevy Péter yszemelynevy ykodvegy már Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy után, a harmadik, a végleges, az Arany Jánosé,. yszemelynevy arany jános yszemelynevy Arany János yszemelynevy arany yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Arany yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy amely már egészen átment a vérünkbe, 1867. xevtizedx 1865 szent. xtalanevtizedx 1875 xtalanevtizedx 1885 9-én került színre először. Hamlet yszerepy hamlet yszerepy Hamlet yszerepy hamlet yszerepy yszerepy Hamlet yszerepy ykodvegy szerepét a Nemzeti Színházban yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy Egressy Gábor, yszemelynevy egressy gábor yszemelynevy Egressy Gábor yszemelynevy egressy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy idősebb Lendvay Márton, yszemelynevy idősebb lendvay márton yszemelynevy idősebb Lendvay Márton yszemelynevy idősebb yszemelynevy lendvay yszemelynevy márton yszemelynevy yszemelynevy idősebb yszemelynevy Lendvay yszemelynev Bethlen Miklós gróf yszemelynevy bethlen miklós gróf yszemelynevy Bethlen Miklós gróf yszemelynevy bethlen yszemelynevy miklós yszemelynevy gróf yszemelynevy yszemelynevy Bethlen yszemelynevy Miklós yszemelynevy gróf ysz (Bolnai yszemelynevy bolnai yszemelynevy Bolnai yszemelynevy bolnai yszemelynevy yszemelynevy Bolnai yszemelynevy ykodvegy néven színész), ifjú Lendvay Márton, yszemelynevy ifjú lendvay márton yszemelynevy ifjú Lendvay Márton yszemelynevy ifjú yszemelynevy lendvay yszemelynevy márton yszemelynevy yszemelynevy ifjú yszemelynevy Lendvay yszemelynevy Márton ysz Paulay Ede, yszemelynevy paulay ede yszemelynevy Paulay Ede yszemelynevy paulay yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Paulay yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy Egressy Ákos, yszemelynevy egressy ákos yszemelynevy Egressy Ákos yszemelynevy egressy yszemelynevy ákos yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Ákos yszemelynevy ykodvegy Dráguss Károly, yszemelynevy dráguss károly yszemelynevy Dráguss Károly yszemelynevy dráguss yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Dráguss yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Nagy Imre, yszemelynevy nagy imre yszemelynevy Nagy Imre yszemelynevy nagy yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Mihályfi Károly, yszemelynevy mihályfi károly yszemelynevy Mihályfi Károly yszemelynevy mihályfi yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Mihályfi yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Somló Sándor, yszemelynevy somló sándor yszemelynevy Somló Sándor yszemelynevy somló yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Somló yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Molnár László, yszemelynevy molnár lászló yszemelynevy Molnár László yszemelynevy molnár yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Molnár yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Beregi Oszkár, yszemelynevy beregi oszkár yszemelynevy Beregi Oszkár yszemelynevy beregi yszemelynevy oszkár yszemelynevy yszemelynevy Beregi yszemelynevy Oszkár yszemelynevy ykodvegy Pethes Imre yszemelynevy pethes imre yszemelynevy Pethes Imre yszemelynevy pethes yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Pethes yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy és Odry Árpád yszemelynevy odry árpád yszemelynevy Odry Árpád yszemelynevy odry yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Odry yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy játszották. A leghíresebb Hamletek yszerepy hamlet yszerepy Hamlet yszerepy hamlet yszerepy yszerepy Hamlet yszerepy ykodvegy a két Lendvay, yszemelynevy lendvay yszemelynevy Lendvay yszemelynevy lendvay yszemelynevy yszemelynevy Lendvay yszemelynevy ykodvegy Egressy Gábor yszemelynevy egressy gábor yszemelynevy Egressy Gábor yszemelynevy egressy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy és a kolozsvári ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy E. Kovács Gyula yszemelynevy e. kovács gyula yszemelynevy E. Kovács Gyula yszemelynevy e. yszemelynevy kovács yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy E. yszemelynevy Kovács yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodve voltak. Gertrudist yszerepy gertrudis yszerepy Gertrudis yszerepy gertrudis yszerepy yszerepy Gertrudis yszerepy ykodvegy Bartháné, yszemelynevy bartháne yszemelynevy Bartháné yszemelynevy bartháne yszemelynevy yszemelynevy Bartháné yszemelynevy ykodvegy Jókainé Laborfalvi Róza, yszemelynevy jókainé laborfalvi róza yszemelynevy Jókainé Laborfalvi Róza yszemelynevy jókainé yszemelynevy laborfalvi yszemelynevy róza yszemelynevy yszemelynevy Jókainé yszemelynevy Laborfalvi yszem Erkelné, yszemelynevy erkelne yszemelynevy Erkelné yszemelynevy erkelne yszemelynevy yszemelynevy Erkelné yszemelynevy ykodvegy Szathmáryné, yszemelynevy szathmáryne yszemelynevy Szathmáryné yszemelynevy szathmáryne yszemelynevy yszemelynevy Szathmáryné yszemelynevy ykodvegy Tóthné, yszemelynevy tóthne yszemelynevy Tóthné yszemelynevy tóthne yszemelynevy yszemelynevy Tóthné yszemelynevy ykodvegy Paulayné, yszemelynevy paulayne yszemelynevy Paulayné yszemelynevy paulayne yszemelynevy yszemelynevy Paulayné yszemelynevy ykodvegy Jászai Mari yszemelynevy jászai mari yszemelynevy Jászai Mari yszemelynevy jászai yszemelynevy mari yszemelynevy yszemelynevy Jászai yszemelynevy Mari yszemelynevy ykodvegy és Felekyné. yszemelynevy felekyne yszemelynevy Felekyné yszemelynevy felekyne yszemelynevy yszemelynevy Felekyné yszemelynevy ykodvegy Oféliát: yszerepy ofélia yszerepy Oféliá yszerepy ofélia yszerepy yszerepy Oféliá yszerepy ykodvegy Lendvayné Hivatal Anikó, yszemelynevy lendvayné hivatal anikó yszemelynevy Lendvayné Hivatal Anikó yszemelynevy lendvayné yszemelynevy hivatal yszemelynevy anikó yszemelynevy yszemelynevy Lendvayné yszemelynevy Hivatal yszeme Jókainé, yszemelynevy jókaine yszemelynevy Jókainé yszemelynevy jókaine yszemelynevy yszemelynevy Jókainé yszemelynevy ykodvegy Bulyovszkyné, yszemelynevy bulyovszkyne yszemelynevy Bulyovszkyné yszemelynevy bulyovszkyne yszemelynevy yszemelynevy Bulyovszkyné yszemelynevy ykodvegy Komlóssy Ida, yszemelynevy komlóssy ida yszemelynevy Komlóssy Ida yszemelynevy komlóssy yszemelynevy ida yszemelynevy yszemelynevy Komlóssy yszemelynevy Ida yszemelynevy ykodvegy Felekyné Munkácsy Flóra, yszemelynevy felekyné munkácsy flóra yszemelynevy Felekyné Munkácsy Flóra yszemelynevy felekyné yszemelynevy munkácsy yszemelynevy flóra yszemelynevy yszemelynevy Felekyné yszemelynevy Munkácsy yszeme Prielle Kornélia, yszemelynevy prielle kornélia yszemelynevy Prielle Kornélia yszemelynevy prielle yszemelynevy kornélia yszemelynevy yszemelynevy Prielle yszemelynevy Kornélia yszemelynevy ykodvegy Lendvayné Fáncsy Ilka, yszemelynevy lendvayné fáncsy ilka yszemelynevy Lendvayné Fáncsy Ilka yszemelynevy lendvayné yszemelynevy fáncsy yszemelynevy ilka yszemelynevy yszemelynevy Lendvayné yszemelynevy Fáncsy yszemelynevy Helvey Laura, yszemelynevy helvey laura yszemelynevy Helvey Laura yszemelynevy helvey yszemelynevy laura yszemelynevy yszemelynevy Helvey yszemelynevy Laura yszemelynevy ykodvegy Márkus Emília, yszemelynevy márkus emília yszemelynevy Márkus Emília yszemelynevy márkus yszemelynevy emília yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy Emília yszemelynevy ykodvegy Török Irma, yszemelynevy török irma yszemelynevy Török Irma yszemelynevy török yszemelynevy irma yszemelynevy yszemelynevy Török yszemelynevy Irma yszemelynevy ykodvegy Paulay Erzsi, yszemelynevy paulay erzsi yszemelynevy Paulay Erzsi yszemelynevy paulay yszemelynevy erzsi yszemelynevy yszemelynevy Paulay yszemelynevy Erzsi yszemelynevy ykodvegy Hegyesi Mari, yszemelynevy hegyesi mari yszemelynevy Hegyesi Mari yszemelynevy hegyesi yszemelynevy mari yszemelynevy yszemelynevy Hegyesi yszemelynevy Mari yszemelynevy ykodvegy Váradi Aranka yszemelynevy váradi aranka yszemelynevy Váradi Aranka yszemelynevy váradi yszemelynevy aranka yszemelynevy yszemelynevy Váradi yszemelynevy Aranka yszemelynevy ykodvegy és Környey Paula yszemelynevy környey paula yszemelynevy Környey Paula yszemelynevy környey yszemelynevy paula yszemelynevy yszemelynevy Környey yszemelynevy Paula yszemelynevy ykodvegy játszották. 1906.jún. xevtizedx 1905 11-én xtalanevtizedx 1915 xtalanevtizedx 1925 ünnepi előadás keretében ünnepelte meg Nemzeti Színházunk yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy »Hamlet« ycimy hamlet ycimy Hamlet ycimy hamlet ycimy ycimy Hamlet ycimy ykodvegy századik előadását. Ezen előadásra érdekes színlapot nyomatott a Nemzeti Színház, yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy melyen rajta volt az ünnepi előadás és az első nemzeti színházi Hamlet-előadás ycimy hamlet ycimy Hamlet ycimy hamlet ycimy ycimy Hamlet ycimy ykodvegy színlapjának hasonmása. A 100-ik előállás szereposztása ez volt: Hamlet: yszerepy hamlet yszerepy Hamlet yszerepy hamlet yszerepy yszerepy Hamlet yszerepy ykodvegy Mihályfi; yszemelynevy mihályfi yszemelynevy Mihályfi yszemelynevy mihályfi yszemelynevy yszemelynevy Mihályfi yszemelynevy ykodvegy Polonius: yszerepy polonius yszerepy Polonius yszerepy polonius yszerepy yszerepy Polonius yszerepy ykodvegy Gál; yszemelynevy gál yszemelynevy Gál yszemelynevy gál yszemelynevy yszemelynevy Gál yszemelynevy ykodvegy Laertes: yszerepy laertes yszerepy Laertes yszerepy laertes yszerepy yszerepy Laertes yszerepy ykodvegy Odry; yszemelynevy odry yszemelynevy Odry yszemelynevy odry yszemelynevy yszemelynevy Odry yszemelynevy ykodvegy a szellem: yszerepy a szellem yszerepy a szellem yszerepy a yszerepy szellem yszerepy yszerepy a yszerepy szellem yszerepy ykodvegy Molnár László; yszemelynevy molnár lászló yszemelynevy Molnár László yszemelynevy molnár yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Molnár yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Claudius: yszerepy claudius yszerepy Claudius yszerepy claudius yszerepy yszerepy Claudius yszerepy ykodvegy Szacsvay; yszemelynevy szacsvay yszemelynevy Szacsvay yszemelynevy szacsvay yszemelynevy yszemelynevy Szacsvay yszemelynevy ykodvegy Gertrud: yszerepy gertrud yszerepy Gertrud yszerepy gertrud yszerepy yszerepy Gertrud yszerepy ykodvegy Jászai; yszemelynevy jászai yszemelynevy Jászai yszemelynevy jászai yszemelynevy yszemelynevy Jászai yszemelynevy ykodvegy Ofélia: yszerepy ofélia yszerepy Ofélia yszerepy ofélia yszerepy yszerepy Ofélia yszerepy ykodvegy Török Irma. yszemelynevy török irma yszemelynevy Török Irma yszemelynevy török yszemelynevy irma yszemelynevy yszemelynevy Török yszemelynevy Irma yszemelynevy ykodvegy Új betanulással 1923. xevtizedx 1925 ápr. 30-án adták, ezzel a szereposztással: Claudius: yszerepy claudius yszerepy Claudius yszerepy claudius yszerepy yszerepy Claudius yszerepy ykodvegy Fehér Gyula; yszemelynevy fehér gyula yszemelynevy Fehér Gyula yszemelynevy fehér yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Fehér yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Hamlet: yszerepy hamlet yszerepy Hamlet yszerepy hamlet yszerepy yszerepy Hamlet yszerepy ykodvegy Odry Árpád; yszemelynevy odry árpád yszemelynevy Odry Árpád yszemelynevy odry yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Odry yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy Horatio: yszerepy horatio yszerepy Horatio yszerepy horatio yszerepy yszerepy Horatio yszerepy ykodvegy Nagy Adorján; yszemelynevy nagy adorján yszemelynevy Nagy Adorján yszemelynevy nagy yszemelynevy adorján yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Adorján yszemelynevy ykodvegy Polonius: yszerepy polonius yszerepy Polonius yszerepy polonius yszerepy yszerepy Polonius yszerepy ykodvegy Gál Gyula; yszemelynevy gál gyula yszemelynevy Gál Gyula yszemelynevy gál yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Gál yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Laertes: yszerepy laertes yszerepy Laertes yszerepy laertes yszerepy yszerepy Laertes yszerepy ykodvegy Mihályfi Béla; yszemelynevy mihályfi béla yszemelynevy Mihályfi Béla yszemelynevy mihályfi yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Mihályfi yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Voltimand: yszerepy voltimand yszerepy Voltimand yszerepy voltimand yszerepy yszerepy Voltimand yszerepy ykodvegy Losonczy; yszemelynevy losonczy yszemelynevy Losonczy yszemelynevy losonczy yszemelynevy yszemelynevy Losonczy yszemelynevy ykodvegy Cornelius: yszerepy cornelius yszerepy Cornelius yszerepy cornelius yszerepy yszerepy Cornelius yszerepy ykodvegy Szathmáry L.; yszemelynevy szathmáry l. yszemelynevy Szathmáry L. yszemelynevy szathmáry yszemelynevy l. yszemelynevy yszemelynevy Szathmáry yszemelynevy L. yszemelynevy ykodvegy Rosenkrantz: yszerepy rosenkrantz yszerepy Rosenkrantz yszerepy rosenkrantz yszerepy yszerepy Rosenkrantz yszerepy ykodvegy Ónodi Ákos; yszemelynevy ónodi ákos yszemelynevy Ónodi Ákos yszemelynevy ónodi yszemelynevy ákos yszemelynevy yszemelynevy Ónodi yszemelynevy Ákos yszemelynevy ykodvegy Güldenstern: yszerepy güldenstern yszerepy Güldenstern yszerepy güldenstern yszerepy yszerepy Güldenstern yszerepy ykodvegy Turányi Alajos; yszemelynevy turányi alajos yszemelynevy Turányi Alajos yszemelynevy turányi yszemelynevy alajos yszemelynevy yszemelynevy Turányi yszemelynevy Alajos yszemelynevy ykodvegy Osrik: yszerepy osrik yszerepy Osrik yszerepy osrik yszerepy yszerepy Osrik yszerepy ykodvegy Oláh Zoltán; yszemelynevy oláh zoltán yszemelynevy Oláh Zoltán yszemelynevy oláh yszemelynevy zoltán yszemelynevy yszemelynevy Oláh yszemelynevy Zoltán yszemelynevy ykodvegy Pap: yszerepy pap yszerepy Pap yszerepy pap yszerepy yszerepy Pap yszerepy ykodvegy Mészáros Lajos; yszemelynevy mészáros lajos yszemelynevy Mészáros Lajos yszemelynevy mészáros yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Mészáros yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Francisko: yszerepy francisko yszerepy Francisko yszerepy francisko yszerepy yszerepy Francisko yszerepy ykodvegy Bodnár Jenő; yszemelynevy bodnár jenő yszemelynevy Bodnár Jenő yszemelynevy bodnár yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Bodnár yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Bernardo: yszerepy bernardo yszerepy Bernardo yszerepy bernardo yszerepy yszerepy Bernardo yszerepy ykodvegy Szőke Sándor; yszemelynevy szőke sándor yszemelynevy Szőke Sándor yszemelynevy szőke yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Szőke yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Marcellus: yszerepy marcellus yszerepy Marcellus yszerepy marcellus yszerepy yszerepy Marcellus yszerepy ykodvegy Vándory Géza; yszemelynevy vándory géza yszemelynevy Vándory Géza yszemelynevy vándory yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Vándory yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy Hamlet atyjának szelleme: yszerepy hamlet atyjának szelleme yszerepy Hamlet atyjának szelleme yszerepy hamlet yszerepy atyjának yszerepy szelleme yszerepy yszerepy Hamlet yszerepy atyjának yszerepy szelleme yszerepy ykodvegy Bartos Gyula; yszemelynevy bartos gyula yszemelynevy Bartos Gyula yszemelynevy bartos yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Bartos yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Első sírásó: yszerepy első sírásó yszerepy Első sírásó yszerepy első yszerepy sírásó yszerepy yszerepy Első yszerepy sírásó yszerepy ykodvegy Rózsahegyi K.; yszemelynevy rózsahegyi k. yszemelynevy Rózsahegyi K. yszemelynevy rózsahegyi yszemelynevy k. yszemelynevy yszemelynevy Rózsahegyi yszemelynevy K. yszemelynevy ykodvegy Második sírásó: yszerepy második sírásó yszerepy Második sírásó yszerepy második yszerepy sírásó yszerepy yszerepy Második yszerepy sírásó yszerepy ykodvegy Hajdú László; yszemelynevy hajdú lászló yszemelynevy Hajdú László yszemelynevy hajdú yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Hajdú yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Gertrud: yszerepy gertrud yszerepy Gertrud yszerepy gertrud yszerepy yszerepy Gertrud yszerepy ykodvegy S. Fáy Szeréna; yszemelynevy s. fáy szeréna yszemelynevy S. Fáy Szeréna yszemelynevy s. yszemelynevy fáy yszemelynevy szeréna yszemelynevy yszemelynevy S. yszemelynevy Fáy yszemelynevy Szeréna yszemelynevy ykodvegy Ophelia: yszerepy ophelia yszerepy Ophelia yszerepy ophelia yszerepy yszerepy Ophelia yszerepy ykodvegy F. Váradi Aranka; yszemelynevy f. váradi aranka yszemelynevy F. Váradi Aranka yszemelynevy f. yszemelynevy váradi yszemelynevy aranka yszemelynevy yszemelynevy F. yszemelynevy Váradi yszemelynevy Aranka yszemelynevy Első színész: yszerepy első színész yszerepy Első színész yszerepy első yszerepy színész yszerepy yszerepy Első yszerepy színész yszerepy ykodvegy Mihályfi K.; yszemelynevy mihályfi k. yszemelynevy Mihályfi K. yszemelynevy mihályfi yszemelynevy k. yszemelynevy yszemelynevy Mihályfi yszemelynevy K. yszemelynevy ykodvegy Második színész: yszerepy második színész yszerepy Második színész yszerepy második yszerepy színész yszerepy yszerepy Második yszerepy színész yszerepy ykodvegy Paulay Ede; yszemelynevy paulay ede yszemelynevy Paulay Ede yszemelynevy paulay yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Paulay yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy Színészkirályné: yszerepy színészkirályne yszerepy Színészkirályné yszerepy színészkirályne yszerepy yszerepy Színészkirályné yszerepy ykodvegy Kálmán Mária; yszemelynevy kálmán mária yszemelynevy Kálmán Mária yszemelynevy kálmán yszemelynevy mária yszemelynevy yszemelynevy Kálmán yszemelynevy Mária yszemelynevy ykodvegy Lucianus: yszerepy lucianus yszerepy Lucianus yszerepy lucianus yszerepy yszerepy Lucianus yszerepy ykodvegy Dózsa Jenő; yszemelynevy dózsa jenő yszemelynevy Dózsa Jenő yszemelynevy dózsa yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Dózsa yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Fortinbras: yszerepy fortinbras yszerepy Fortinbras yszerepy fortinbras yszerepy yszerepy Fortinbras yszerepy ykodvegy Bihari Ákos. yszemelynevy bihari ákos yszemelynevy Bihari Ákos yszemelynevy bihari yszemelynevy ákos yszemelynevy yszemelynevy Bihari yszemelynevy Ákos yszemelynevy ykodvegy 1925. okt. havában 175-ödször került színre. »Hamlet« ycimy hamlet ycimy Hamlet ycimy hamlet ycimy ycimy Hamlet ycimy ykodvegy a Magyar Színházban yintezmenyy magyar színház yintezmenyy Magyar S yintezmenyy magyar yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy 1909. xevtizedx 1905 jan. xtalanevtizedx 1915 xtalanevtizedx 1925 9-én került színre, Márkus László yszemelynevy márkus lászló yszemelynevy Márkus László yszemelynevy márkus yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy rendezésében. Szereposztása: Hamlet: yszerepy hamlet yszerepy Hamlet yszerepy hamlet yszerepy yszerepy Hamlet yszerepy ykodvegy Törzs Jenő; yszemelynevy törzs jenő yszemelynevy Törzs Jenő yszemelynevy törzs yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Törzs yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Ofélia: yszerepy ofélia yszerepy Ofélia yszerepy ofélia yszerepy yszerepy Ofélia yszerepy ykodvegy T. Halmy Margit; yszemelynevy t. halmy margit yszemelynevy T. Halmy Margit yszemelynevy t. yszemelynevy halmy yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy T. yszemelynevy Halmy yszemelynevy Margit yszemelynevy ykod Sírásó: yszerepy sírásó yszerepy Sírásó yszerepy sírásó yszerepy yszerepy Sírásó yszerepy ykodvegy Rátkai Márton; yszemelynevy rátkai márton yszemelynevy Rátkai Márton yszemelynevy rátkai yszemelynevy márton yszemelynevy yszemelynevy Rátkai yszemelynevy Márton yszemelynevy ykodvegy Polonius; yszerepy polonius yszerepy Polonius yszerepy polonius yszerepy yszerepy Polonius yszerepy ykodvegy Vágó Béla; yszemelynevy vágó béla yszemelynevy Vágó Béla yszemelynevy vágó yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Vágó yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Claudius: yszerepy claudius yszerepy Claudius yszerepy claudius yszerepy yszerepy Claudius yszerepy ykodvegy László Gyula; yszemelynevy lászló gyula yszemelynevy László Gyula yszemelynevy lászló yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy László yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Gertrúd: yszerepy gertrúd yszerepy Gertrúd yszerepy gertrúd yszerepy yszerepy Gertrúd yszerepy ykodvegy Forrai Rózsi; yszemelynevy forrai rózsi yszemelynevy Forrai Rózsi yszemelynevy forrai yszemelynevy rózsi yszemelynevy yszemelynevy Forrai yszemelynevy Rózsi yszemelynevy ykodvegy Horatio: yszerepy horatio yszerepy Horatio yszerepy horatio yszerepy yszerepy Horatio yszerepy ykodvegy Thúróczy Gyula; yszemelynevy thúróczy gyula yszemelynevy Thúróczy Gyula yszemelynevy thúróczy yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Thúróczy yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Laertes: yszerepy laertes yszerepy Laertes yszerepy laertes yszerepy yszerepy Laertes yszerepy ykodvegy Tarnai Ernő; yszemelynevy tarnai ernő yszemelynevy Tarnai Ernő yszemelynevy tarnai yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Tarnai yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy Szellem: yszerepy szellem yszerepy Szellem yszerepy szellem yszerepy yszerepy Szellem yszerepy ykodvegy Réthey Lajos. yszemelynevy réthey lajos yszemelynevy Réthey Lajos yszemelynevy réthey yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Réthey yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy A Renaissance Színház, yintezmenyy renaissance színház yintezmenyy Renaissa yintezmenyy renaissance yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Renaissa yintezmenyy ykodvegy 1925. xevtizedx 1925 szept. 19-én mutatta be a címszerepben Somlay Artúrral. yszemelynevy somlay artúr yszemelynevy Somlay Artúr yszemelynevy somlay yszemelynevy artúr yszemelynevy yszemelynevy Somlay yszemelynevy Artúr yszemelynevy ykodvegy Híres vidéki magyar Hamlet-alakítók: yszerepy hamlet yszerepy Hamlet yszerepy hamlet yszerepy yszerepy Hamlet yszerepy ykodvegy Kocsi Patkó János, yszemelynevy kocsi patkó jános yszemelynevy Kocsi Patkó János yszemelynevy kocsi yszemelynevy patkó yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Kocsi yszemelynevy Patkó yszemelynevy János yszemelynev Vándza Mihály, yszemelynevy vándza mihály yszemelynevy Vándza Mihály yszemelynevy vándza yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Vándza yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Kilényi Dávid, yszemelynevy kilényi dávid yszemelynevy Kilényi Dávid yszemelynevy kilényi yszemelynevy dávid yszemelynevy yszemelynevy Kilényi yszemelynevy Dávid yszemelynevy ykodvegy Pergő Celesztin, yszemelynevy pergő celesztin yszemelynevy Pergő Celesztin yszemelynevy pergő yszemelynevy celesztin yszemelynevy yszemelynevy Pergő yszemelynevy Celesztin yszemelynevy ykodvegy E. Kovács Gyula, yszemelynevy e. kovács gyula yszemelynevy E. Kovács Gyula yszemelynevy e. yszemelynevy kovács yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy E. yszemelynevy Kovács yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodve Dráguss Károly. yszemelynevy dráguss károly yszemelynevy Dráguss Károly yszemelynevy dráguss yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Dráguss yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Külföldiek: Garrick Károly, yszemelynevy garrick károly yszemelynevy Garrick Károly yszemelynevy garrick yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Garrick yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Young yszemelynevy young yszemelynevy Young yszemelynevy young yszemelynevy yszemelynevy Young yszemelynevy ykodvegy (angolok), ynemzetisegy angol ynemzetisegy angol ynemzetisegy angol ynemzetisegy ynemzetisegy angol ynemzetisegy ykodvegy Devrient Emil, yszemelynevy devrient emil yszemelynevy Devrient Emil yszemelynevy devrient yszemelynevy emil yszemelynevy yszemelynevy Devrient yszemelynevy Emil yszemelynevy ykodvegy Dessoir, yszemelynevy dessoir yszemelynevy Dessoir yszemelynevy dessoir yszemelynevy yszemelynevy Dessoir yszemelynevy ykodvegy Dawison, yszemelynevy dawison yszemelynevy Dawison yszemelynevy dawison yszemelynevy yszemelynevy Dawison yszemelynevy ykodvegy Wagner, yszemelynevy wagner yszemelynevy Wagner yszemelynevy wagner yszemelynevy yszemelynevy Wagner yszemelynevy ykodvegy Sonnenthal yszemelynevy sonnenthal yszemelynevy Sonnenthal yszemelynevy sonnenthal yszemelynevy yszemelynevy Sonnenthal yszemelynevy ykodvegy (németek), ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy Salvini, yszemelynevy salvini yszemelynevy Salvini yszemelynevy salvini yszemelynevy yszemelynevy Salvini yszemelynevy ykodvegy Bossi yszemelynevy bossi yszemelynevy Bossi yszemelynevy bossi yszemelynevy yszemelynevy Bossi yszemelynevy ykodvegy (olaszok). ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ykodvegy Női Hamletek: yszerepy hamlet yszerepy Hamlet yszerepy hamlet yszerepy yszerepy Hamlet yszerepy ykodvegy külföldön: Ristori Adél, yszemelynevy ristori adél yszemelynevy Ristori Adél yszemelynevy ristori yszemelynevy adél yszemelynevy yszemelynevy Ristori yszemelynevy Adél yszemelynevy ykodvegy Abbt, yszemelynevy abbt yszemelynevy Abbt yszemelynevy abbt yszemelynevy yszemelynevy Abbt yszemelynevy ykodvegy Sarah Bernhardt, yszemelynevy sarah bernhardt yszemelynevy Sarah Bernhardt yszemelynevy sarah yszemelynevy bernhardt yszemelynevy yszemelynevy Sarah yszemelynevy Bernhardt yszemelynevy ykodvegy Siddons, yszemelynevy siddons yszemelynevy Siddons yszemelynevy siddons yszemelynevy yszemelynevy Siddons yszemelynevy ykodvegy Pezzana, yszemelynevy pezzana yszemelynevy Pezzana yszemelynevy pezzana yszemelynevy yszemelynevy Pezzana yszemelynevy ykodvegy Suzanne Després. yszemelynevy suzanne després yszemelynevy Suzanne Després yszemelynevy suzanne yszemelynevy després yszemelynevy yszemelynevy Suzanne yszemelynevy Després yszemelynevy ykodvegy Nálunk: Makó Aida. yszemelynevy makó aida yszemelynevy Makó Aida yszemelynevy makó yszemelynevy aida yszemelynevy yszemelynevy Makó yszemelynevy Aida yszemelynevy ykodvegy Operai átdolgozásban: Szövegét írta: Carré yszemelynevy carre yszemelynevy Carré yszemelynevy carre yszemelynevy yszemelynevy Carré yszemelynevy ykodvegy és Barbier. yszemelynevy barbier yszemelynevy Barbier yszemelynevy barbier yszemelynevy yszemelynevy Barbier yszemelynevy ykodvegy Zen. szerz. Thomas Ambrois. yszemelynevy thomas ambrois yszemelynevy Thomas Ambrois yszemelynevy thomas yszemelynevy ambrois yszemelynevy yszemelynevy Thomas yszemelynevy Ambrois yszemelynevy ykodvegy Fordította Böhm Gusztáv. yszemelynevy böhm gusztáv yszemelynevy Böhm Gusztáv yszemelynevy böhm yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Böhm yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy Bem. 1870. xevtizedx 1875 márc. xtalanevtizedx 1885 1-én, a Nemzeti Színházban, yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy Odry Lehellel yszemelynevy odry lehel yszemelynevy Odry Lehel yszemelynevy odry yszemelynevy lehel yszemelynevy yszemelynevy Odry yszemelynevy Lehel yszemelynevy ykodvegy a címszerepben; tüneményes Ophélia yszerepy ophélia yszerepy Ophélia yszerepy ophélia yszerepy yszerepy Ophélia yszerepy ykodvegy volt Pauliné Markovits Ilka. yszemelynevy pauliné markovits ilka yszemelynevy Pauliné Markovits Ilka yszemelynevy pauliné yszemelynevy markovits yszemelynevy ilka yszemelynevy yszemelynevy Pauliné yszemelynevy Markovits yszemelyn A bemutatón a király és királyné is jelen volt. A M. Kir. Operaházban yintezmenyy m. kir. operaház yintezmenyy M. Kir. yintezmenyy m. yintezmenyy kir. yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy M. yintezmenyy Kir. yintezmenyy ykodvegy bem. 1885., xevtizedx 1885 aug. 16-án volt ezzel a szereposztással: Ophelia: yszerepy ophelia yszerepy Ophelia yszerepy ophelia yszerepy yszerepy Ophelia yszerepy ykodvegy Bianchi Bianca; yszemelynevy bianchi bianca yszemelynevy Bianchi Bianca yszemelynevy bianchi yszemelynevy bianca yszemelynevy yszemelynevy Bianchi yszemelynevy Bianca yszemelynevy ykodvegy Hamlet: yszerepy hamlet yszerepy Hamlet yszerepy hamlet yszerepy yszerepy Hamlet yszerepy ykodvegy Odry Lehel; yszemelynevy odry lehel yszemelynevy Odry Lehel yszemelynevy odry yszemelynevy lehel yszemelynevy yszemelynevy Odry yszemelynevy Lehel yszemelynevy ykodvegy Claudius: yszerepy claudius yszerepy Claudius yszerepy claudius yszerepy yszerepy Claudius yszerepy ykodvegy Ney Dávid; yszemelynevy ney dávid yszemelynevy Ney Dávid yszemelynevy ney yszemelynevy dávid yszemelynevy yszemelynevy Ney yszemelynevy Dávid yszemelynevy ykodvegy Királyné: yszerepy királyne yszerepy Királyné yszerepy királyne yszerepy yszerepy Királyné yszerepy ykodvegy Saxlehner Emma. yszemelynevy saxlehner emma yszemelynevy Saxlehner Emma yszemelynevy saxlehner yszemelynevy emma yszemelynevy yszemelynevy Saxlehner yszemelynevy Emma yszemelynevy ykodvegy Az első huszonöt esztendő folyamán 56-szor került színre és az 56 előadás 81.857 K 52 fillért jövedelmezett. A M. Kir. Operaházban yintezmenyy m. kir. operaház yintezmenyy M. Kir. yintezmenyy m. yintezmenyy kir. yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy M. yintezmenyy Kir. yintezmenyy ykodvegy híres külföldi Hamletek yszerepy hamlet yszerepy Hamlet yszerepy hamlet yszerepy yszerepy Hamlet yszerepy ykodvegy voltak; Jean Lassalle yszemelynevy jean lassalle yszemelynevy Jean Lassalle yszemelynevy jean yszemelynevy lassalle yszemelynevy yszemelynevy Jean yszemelynevy Lassalle yszemelynevy ykodvegy (a párizsi ytelepulesy párizs ytelepulesy párizs yorszagy Franciaország ykodvegy nagy operától, 1886, márc. 1887. máj.), xtalanevtizedx 1895 xtalanevtizedx 1905 Orelio, yszemelynevy orelio yszemelynevy Orelio yszemelynevy orelio yszemelynevy yszemelynevy Orelio yszemelynevy ykodvegy holland ynemzetisegy holland ynemzetisegy holland ynemzetisegy holland ynemzetisegy ynemzetisegy holland ynemzetisegy ykodvegy baritonista, Tita Ruffo, yszemelynevy tita ruffo yszemelynevy Tita Ruffo yszemelynevy tita yszemelynevy ruffo yszemelynevy yszemelynevy Tita yszemelynevy Ruffo yszemelynevy ykodvegy Baklanoff, yszemelynevy baklanoff yszemelynevy Baklanoff yszemelynevy baklanoff yszemelynevy yszemelynevy Baklanoff yszemelynevy ykodvegy Taurino Parvis, yszemelynevy taurino parvis yszemelynevy Taurino Parvis yszemelynevy taurino yszemelynevy parvis yszemelynevy yszemelynevy Taurino yszemelynevy Parvis yszemelynevy ykodvegy stb:. A Népopera yintezmenyy népopera yintezmenyy Népopera yintezmenyy népopera yintezmenyy yintezmenyy Népopera yintezmenyy ykodvegy is. bemutatta 1913. xevtizedx 1915 máj. xtalanevtizedx 1925 xtalanevtizedx 1935 19-én; Hamlet; yszerepy hamlet yszerepy Hamlet yszerepy hamlet yszerepy yszerepy Hamlet yszerepy ykodvegy Baklanoff György. yszemelynevy baklanoff györgy yszemelynevy Baklanoff György yszemelynevy baklanoff yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Baklanoff yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy szin_II.0244.pdf II

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Hamlet - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

MUCIM

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0244.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0244.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/25/25180.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Hamlet

Szócikk: Hamlet dán királyfi alakját Shakespeare tette halhatatlanná, bár e tárgyat előtte már többen feldolgozták. Hamlet mondabeli alakját legelőször Saxo Grammaticus, a XII-ik század egyik krónikása említi meg. Saxo szerint Hamlet atyját, a dán királyt megöli Fengo, a király öccse, Hamlet nagybátyja s a fiú is csak úgy menekülnek meg a haláltól, hogy őrültnek tetteti magát. Hamlet azután kis pártot szervez s egy ünnepségen a részeg Fengot híveivel felkoncolja. Saxo szerint Hamletet egy barátja támogatta s volt egy szeretője. Shakespeare ebből a barátból alkotta meg Horació alakját s a szeretőből Ophéliát. Saxo történetét 1564-ben Belleforest francia író dolgozta fel »Histories tragiques« c. novellás kötetben s Kyd angol drámaíró ebből írta meg az első Hamlet drámát, mely azonban elveszett. Shakespeare Hamletje 1603-ban jelent meg, 1604-ben azonban újra átdolgozta s ez az átdolgozott »Hamlet« él ma is. Hamlet kedvelt szerepe volt az angol színészeknek s köztük Garriek Dávidnak is (L. o.), aki 1772-ben át is dolgozta Shakespeare remekművét, kihagyván belőle a sírásókat és Osrikot. De ez az átdolgozás Garriek visszalépte után véglegesen letűnt a színpadról. Hamletet különben a német fordítók is átdolgozták s az emberi akarat gyengeségének nagy-tragédiájából hat-felvonásos héroszi szomorújátékot csináltak. Magyar országon 1774-ben játszották először Hamletet, még pedig német nyelven — Pozsonyban. Magyar nyelvre 1790-ben fordította Kazinczy Ferenc, de nem az eredetiből, hanem a Schrőder-féle német kiadásból, Kazinczy fordítása nyomtatásban is megjelent, sőt egy névtelen hazafi jutalmat helyezett kilátásba annak a színjátszó társaságnak, amely »Kazinczy úr Hamletjét illendő képpen előadja«. A »Magyar Kurir« pedig a következőképpen toborozza (1790, aug. 27. számában) a Hamlet eljátszására alkalmas játékosokat: »Azok, akik magokat — azoknak a személyek felvállalásokra, melyek Hamletben előfordulnak, alkalmato­soknak érzik, Budán, a Strohmájer úr könyváros boltjában (hol Hamletek ele­gendő számban vannak letéve) magokat jelentsék és onnan további utasítást kérjenek. Leginkább az fog a felvétetendő játszókban tekinteni, hogy tiszta Magyar Accentussal szóljanak és beszédeken idegen íz ne esmértessék. Reméljük, hogy az említett jutalmon fellyül Nyelvünknek szeretete (mellynek boldogításával Maradékaink előtt olly méltán ditsekedhetik mostani századunk) ezen szándéknak teljesítését nem teszi sikertelenné: valamint más részről azzal hízelkedünk magunknak, hogy a megnevezett daraboknak belső érdeme és a játszó személlyéknek illendő elkészülések minden Néző helybenhagyását megnyerendik«. »Hamlet« pesti premierje 1776-ban volt. Ennek a bemutatónak azonban az volt a legnagyobb szépséghibája, hogy német nyelven történt meg. »HamIet« első magyar bemutatója nem a magyar színészet számára sokáig oly mostoha Pesten ment végbe, hanem Kolozsvárott, még pedig 1794-ben, jan. 27-én s egykorú följegyzés szerint: »Az Erdélyi Magyar Nemes Jádzó — Társaság majd szinte olly tökéletes megelégedéséig játszotta, mint kevéssel azelőtt »Romeo és Juliá«-t. Hamlet az akkoriban híres Kocsi Patkó Jánosnak »Különösen tulajdon rolléi közé tartozott«, Döbrentei Gábor szerint »Kótsi úgy játszott, hogy a németek között egy sincs, aki oly psychologisch tudná ezt a rollt felvenni« — írja 1814-ben Kazinczynak. A többi szereplők ezek voltak: Dán király: Őri; Királyné: Terézia; Hamlet szelleme: Verestói; Olderholm: Kontz; Laertes: Sáska; Ofélia: Anna Mária; Güldenstern: Fejér János; Gustav: Jancsó Pál; Bernfild: Fejér István; Elrich: Egy idegen; Frenzov: Egy idegen. E társulat 1798. aug. 14-én Debrecenben, 1807. ápr. 18-án Marosvásárhelyt is bemutatja e tragédiát. Pesten csak nagyon későn játszották »Hamlet«-et, a jó kolozsvári színészek hozták fel és mutatták be 16 évvel később, 1810. márc. 29-én, a Hacker - szálában, 1812-ben és 1814-ben a Rondellában játszották. Olyan sikere volt, hogy abban az esztendőben még kétszer elő tudták adni. Ezen közben a vidék egyéb városaiban is előadják; így: Pécsett, 1882. jan. 26. Székesfehérvárott, 1822. ápr. 22, Kassán, 1829. nov. 14. Miskolcon, 1830. márc. 25. Szabadkán, 1837. dec. 9. Budán, 1826. júl. 31. Szegeden, 1840.nov. 31. Győrött, 1834. okt. 11. 1835-ben Kolozsvárnak már szenzációs Hamlet-előadása volt. Ekkor játszotta Hamletet először Egressy Gábor és a kritika erről a föllépéséről igazán érdekes és jellemző. »Soha olly zajos éljenkiáltás színházunkban még nem hangzók. Soha azon sensatiót nem okozá legjobb dalszínésznénknek fellépte is színpadunkon, mint Egressynek tegnapi megjelenése«. A Nemzeti Színházban 1839. szept. 16-án folyt le a nagyszerű tragédiának az előadása, ezzel a szereposztással: Claudius király: Fáncsy, Királyné: Bartháné; Hamlet: Egressy Gábor; Polonius: Megyeri; Ophélia: Lendvayné Hivatal Anikó; Laertes: László; Horatio: Szigligeti; Rosenkrantz: Daragi; Güldenstern: Fekete; Első sírásó: Szerdahelyi József; Második sírásó: Szentpétery; Színészkirály: Bartha. Ekkor Egressy Gábor jutalomjátékául adták, »új színi rendezessek s még egyéb újítással is, amennyiben ezúttal adták először eredetiből készült fordításban. Az első fordítás (Kazinczyé), német szövegből készült, , a második , (Vajda Péteré), már Shakespeare után, a harmadik, a végleges, az Arany Jánosé,. amely már egészen átment a vérünkbe, 1867. szent. 9-én került színre először. Hamlet szerepét a Nemzeti Színházban Egressy Gábor, idősebb Lendvay Márton, Bethlen Miklós gróf (Bolnai néven színész), ifjú Lendvay Márton, Paulay Ede, Egressy Ákos, Dráguss Károly, Nagy Imre, Mihályfi Károly, Somló Sándor, Molnár László, Beregi Oszkár, Pethes Imre és Odry Árpád játszották. A leghíresebb Hamletek a két Lendvay, Egressy Gábor és a kolozsvári E. Kovács Gyula voltak. Gertrudist Bartháné, Jókainé Laborfalvi Róza, Erkelné, Szathmáryné, Tóthné, Paulayné, Jászai Mari és Felekyné. Oféliát: Lendvayné Hivatal Anikó, Jókainé, Bulyovszkyné, Komlóssy Ida, Felekyné Munkácsy Flóra, Prielle Kornélia, Lendvayné Fáncsy Ilka, Helvey Laura, Márkus Emília, Török Irma, Paulay Erzsi, Hegyesi Mari, Váradi Aranka és Környey Paula játszották. 1906.jún. 11-én ünnepi előadás keretében ünnepelte meg Nemzeti Színházunk »Hamlet« századik előadását. Ezen előadásra érdekes színlapot nyomatott a Nemzeti Színház, melyen rajta volt az ünnepi előadás és az első nemzeti színházi Hamlet-előadás színlapjának hasonmása. A 100-ik előállás szereposztása ez volt: Hamlet: Mihályfi; Polonius: Gál; Laertes: Odry; a szellem: Molnár László; Claudius: Szacsvay; Gertrud: Jászai; Ofélia: Török Irma. Új betanulással 1923. ápr. 30-án adták, ezzel a szereposztással: Claudius: Fehér Gyula; Hamlet: Odry Árpád; Horatio: Nagy Adorján; Polonius: Gál Gyula; Laertes: Mihályfi Béla; Voltimand: Losonczy; Cornelius: Szathmáry L.; Rosenkrantz: Ónodi Ákos; Güldenstern: Turányi Alajos; Osrik: Oláh Zoltán; Pap: Mészáros Lajos; Francisko: Bodnár Jenő; Bernardo: Szőke Sándor; Marcellus: Vándory Géza; Hamlet atyjának szelleme: Bartos Gyula; Első sírásó: Rózsahegyi K.; Második sírásó: Hajdú László; Gertrud: S. Fáy Szeréna; Ophelia: F. Váradi Aranka; Első színész: Mihályfi K.; Második színész: Paulay Ede; Színészkirályné: Kálmán Mária; Lucianus: Dózsa Jenő; Fortinbras: Bihari Ákos. 1925. okt. havában 175-ödször került színre. »Hamlet« a Magyar Színházban 1909. jan. 9-én került színre, Márkus László rendezésében. Szereposztása: Hamlet: Törzs Jenő; Ofélia: T. Halmy Margit; Sírásó: Rátkai Márton; Polonius; Vágó Béla; Claudius: László Gyula; Gertrúd: Forrai Rózsi; Horatio: Thúróczy Gyula; Laertes: Tarnai Ernő; Szellem: Réthey Lajos. A Renaissance Színház, 1925. szept. 19-én mutatta be a címszerepben Somlay Artúrral. Híres vidéki magyar Hamlet-alakítók: Kocsi Patkó János, Vándza Mihály, Kilényi Dávid, Pergő Celesztin, E. Kovács Gyula, Dráguss Károly. Külföldiek: Garrick Károly, Young (angolok), Devrient Emil, Dessoir, Dawison, Wagner, Sonnenthal (németek), Salvini, Bossi (olaszok). Női Hamletek: külföldön: Ristori Adél, Abbt, Sarah Bernhardt, Siddons, Pezzana, Suzanne Després. Nálunk: Makó Aida. Operai átdolgozásban: Szövegét írta: Carré és Barbier. Zen. szerz. Thomas Ambrois. Fordította Böhm Gusztáv. Bem. 1870. márc. 1-én, a Nemzeti Színházban, Odry Lehellel a címszerepben; tüneményes Ophélia volt Pauliné Markovits Ilka. A bemutatón a király és királyné is jelen volt. A M. Kir. Operaházban bem. 1885., aug. 16-án volt ezzel a szereposztással: Ophelia: Bianchi Bianca; Hamlet: Odry Lehel; Claudius: Ney Dávid; Királyné: Saxlehner Emma. Az első huszonöt esztendő folyamán 56-szor került színre és az 56 előadás 81.857 K 52 fillért jövedelmezett. A M. Kir. Operaházban híres külföldi Hamletek voltak; Jean Lassalle (a párizsi nagy operától, 1886, márc. 1887. máj.), Orelio, holland baritonista, Tita Ruffo, Baklanoff, Taurino Parvis, stb:. A Népopera is. bemutatta 1913. máj. 19-én; Hamlet; Baklanoff György. szin_II.0244.pdf II