PÁL APOSTOLNAK A KORINTHUSBELIEKHEZ ÍRT MÁSODIK LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 1. Magam pedig, én Pál, kérlek titeket a Krisztus szelídségére és engedelmességére, a ki szemtől szemben ugyan alázatos + vagyok közöttetek, de távol bátor vagyok irántatok;
  Róm. 12,1., Mát. 11,29.
 2. Kérlek pedig, hogy a mikor jelen leszek, ne kelljen bátornak lennem ama bizodalomnál fogva, a melylyel úgy gondolom bátor lehetek némelyekkel szemben, a kik úgy gondolkodnak felőlünk, mintha mi test szerint élnénk.
 3. Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk.
  1 Tim. 1,18.
 4. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek + lerontására;
  Eféz. 6,13., Eféz. 6,18., Jer. 1,10.
 5. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, a mely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak;
 6. És készen állván megbüntetni minden engedetlenséget, mihelyst teljessé lesz a ti engedelmességtek.
  Csel. 8,20., 1 Kor. 5,3., 1 Kor. 5,4., 1 Kor. 5,5.
 7. A szem előtt valókra néztek? Ha valaki azt hiszi magáról, hogy ő a Krisztusé, viszont azt is gondolja meg önmagában, hogy a mint ő maga a Krisztusé, azonképen mi is a Krisztuséi vagyunk.
  1 Kor. 14,37.
 8. Mert ha még egy kissé felettébb dicsekedem is a mi hatalmunkkal, a + melyet az Úr a ti építéstekre és nem megrontásotokra adott, én nem vallok szégyent;
  2 Kor. 12,6., 2 Kor. 13,10., 1 Kor. 5,3., 1 Kor. 5,5.
 9. Hogy ne láttassam, mintha csak ijesztgetnélek a leveleim által.
  1 Kor. 5,9., 1 Kor. 5,11.
 10. Mert, úgy mondják, a levelei ugyan súlyosak és keménynek; de a maga jelenvolta erőtelen, és beszéde silány.
  2 Kor. 10,1.
 11. Gondolja meg azt, a ki ilyen, hogy a milyenek vagyunk távol, a levelek által való beszédben, éppen olyanok leszünk, ha megjelenünk, cselekedetben is.
  2 Kor. 12,20., 2 Kor. 13,2., 2 Kor. 13,10.
 12. Mert nem merjük magunkat azokhoz számítani, vagy hasonlítani, a kik magukat ajánlják; de azok magukat magukhoz mérvén és magukhoz hasonlítván magukat, nem okosan cselekesznek.
  2 Kor. 3,1., 2 Kor. 5,12.
 13. De mi nem dicsekszünk mértéktelenül, hanem ama mérőzsinór mértéke szerint, a melyet Isten adott nékünk mértékül, hogy hozzátok is elérjünk.
  Róm. 12,3., Eféz. 4,7.
 14. Mert nem feszítjük túl magunkat, mintha nem értünk volna el hozzátok; hiszen hozzátok is eljutottunk a Krisztus evangyéliomával.
 15. A kik nem dicsekeszünk mértéktelenül mások munkájával, de reméljük, hogy hitetek megnőttével nagyokká leszünk köztetek a mi mérőzsinórunk szerint bőségesen.
  Róm. 15,20.
 16. Hogy rajtatok túl is hirdessük az evangyéliomot, nem dicsekedvén más mértéke szerint a készszel.
  Róm. 15,20.
 17. A ki pedig dicsekszik, az Úrban dicsekedjék.
  Jer. 9,23., Jer. 9,24., 1 Kor. 1,31.
 18. Mert nem az a kipróbált, a ki magát ajánlja, hanem a kit az + Úr ajánl.
  Péld. 27,2., 1 Kor. 4,5.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.


Vissza