PÁL APOSTOLNAK A KORINTHUSBELIEKHEZ ÍRT MÁSODIK LEVELE

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

 1. Ezúttal harmadszor megyek hozzátok. Két vagy három tanú vallomása alapján megáll minden dolog.
  Ján. 8,17., 5 Móz. 9,15.
 2. Előre megmondtam, és előre mondom, mint másodszori ottlétemkor, és most is távollétemben írom azoknak, a kik ezelőtt vétkeztek, és a többieknek mind, hogy ha ismét odamegyek, nem leszek kíméletes;
  2 Kor. 12,21.
 3. Mert hát az általam szóló Krisztusnak bizonyságát keresitek, a ki irányotokban nem erőtelen, hanem erős ti bennetek.
 4. Mert noha megfeszíttetett erőtelenségből, mindazáltal + él Istennek hatalmából. És noha mi erőtelenek vagyunk benne, de vele együtt élünk majd Isten erejéből ti nálatok.
  Fil. 2,7., Fil. 2,8., Csel. 3,17., 1 Kor. 2,8.
 5. Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-é magatokat, hogy a Jézus + Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok.
  1 Kor. 11,28., Róm. 8,9., Róm. 8,10., Gal. 2,20., Kol. 1,27.
 6. De reménylem, hogy megismeritek, hogy mi nem vagyunk méltatlanok.
 7. Az Istent pedig kérem, hogy semmi gonoszt ne cselekedjetek; nem hogy mi méltóknak láttassunk, hanem hogy ti a jót cselekedjétek, mi pedig mintegy méltatlanok legyünk.
 8. Mert semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért.
 9. Mert örvendünk, ha mi erőtelenek vagyunk, ti meg erősek vagytok; ezt pedig kérjük is, a ti tökéletesedésetekért.
  1 Kor. 4,10.
 10. Azért írom ezeket távollétemben, hogy jelenlétemben ne kelljen keményen viselkednem ama hatalom szerint, + a melyet az Úr adott nékem építésre és nem rontásra.
  2 Kor. 2,3., 2 Kor. 10,8.
 11. Végezetre, atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vígasztalódjatok, egy értelemben legyetek, békességben + éljetek; és szeretetnek és békességnek Istene lészen veletek.
  Fil. 4,4., Róm. 12,16., Fil. 2,2., Róm. 15,33.
 12. Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszöntenek titeket a szentek mindnyájan.
  1 Kor. 16,20., Róm. 16,16.
 13. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal. Ámen.

Fejezetek: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.


Vissza