VITÉZ JÁNOS LEVELEI
ÉS POLITIKAI BESZÉDEIVálogatta, a szöveget gondozta és a bevezető tanulmányt írta Boronkai Iván
A jegyzeteket írta Bellus Ibolya
Fordította Bellus Ibolya és Boronkai IvánBudapest : Neumann Kht., 2001

TARTALOM

 • Vitéz János, "a magyar humanizmus atyja"

 • A leveleskönyv
  1. Előszó Zrednai János úrnak, a magyar királyi kancellária hajdani főjegyzőjének leveleihez, amelyeket Ivanich Pál áldozár gyűjtött össze e kötetbe
  2. János úr első levele, amely a következők előszavának nevezhető. E levélben, mely a zavaros időkben íródott, jellemzi e zavarok gonosz természetét, és sok egyéb hasznos dolgot közöl
  3. A zavarok lecsillapodtával írt második levél, amely második előszónak is mondható.
  4. Levél, amelyet Hunyadi János, akkori erdélyi vajda és kapitány stb. nevében küldtek Jenő pápa úrnak, hogy nyújtson segítséget a fegyveres erők újjászervezésében Magyarország hadseregének Várna vára mellett, a tenger közelében elszenvedett veresége után, amelyben elesett Ulászló király úr és Giuliano pápai legátus stb.
  5. Levél, amelyet az előbb említett Jenő pápa úrnak küldtek János akkori vajda úr stb. nevében, aki előbbi kéréseit ismétli meg sürgetően a törökök elleni segítség érdekében
  6. Levél, ugyancsak Jenő pápa úrnak az említett János vajda úr nevében, amelyben megismétli kérését az előbbi ügyben stb.
  7. Levél Jenő pápa úrnak a váradi egyház ügyében
  8. Levél János vajda úr nevében Giorgio Cesarini úrnak, a néhai Giuliano legátus úr fivérének stb. az előbbi ügyben
  9. János vajda nevében Taddeo mesternek, az említett orvosnak, miután teljesült az óhaja a váradi egyház ügyében
  10. A váradi egyház élére kinevezett püspök levele a tarantói bíboros úrnak
  11. János váradi prépost nevében Miklós krakkói dékánnak
  12. A váradi püspök nevében Natale úrnak, a dalmáciai Nona püspökének, a teológia doktorának
  13. Ugyancsak az ő nevében egy ragúzai nemesnek
  14. János kormányzó úr nevében Frigyes úrnak, a rómaiak királyának, Ausztria és Stájer hercegének stb.
  15. Válasz János kormányzó úr nevében Jenő pápa úrnak
  16. János kormányzó úr, valamint Magyarország főpapjai és bárói nevében Jenő pápa úrnak írott mentség a rómaiak királya elleni fegyverfogást illetően
  17. János kormányzó úr nevében a velenceiek urának és dózséjának
  18. A váradi püspök nevében főtisztelendő Juan úrnak, a Sant' Angelo bíborosának, az akkor békeszerzés végett Bécsben tartózkodó apostoli legátusnak
  19. Magyarország főpapjai és báró urai nevében - akik tudniillik a bécsi diétára kaptak megbízatást, hogy ott az apostoli legátus jelenlétében béketárgyalásokat folytassanak - a rómaiak király urának
  20. Ugyanazok nevében ugyanabban a tárgyban az említett legátus úrnak
  21. A kormányzó úr nevében az előbb említett legátusnak
  22. A felséges és kiváló Fejedelemnek, Alfonz Úrnak, Isten kegyelméből az aragonok s a két Szicília Királyának stb., az én dicső Uramnak - Felséged szolgája, Hunyadi János, Magyarország kormányzója és az erdélyi részek vajdája stb.
  23. A kiváló Fejedelemnek, Ferdinánd Úrnak, Aragónia és a két Szicília királya fiának, Calabria elsőszülött Hercegének és a Farón inneni Szicíliai Királyság általános Helytartójának, tiszteletreméltó Uramnak - Magasságod szolgája, Hunyadi János, Magyarország kormányzója és az erdélyi részek vajdája stb.
  24. János kormányzó úr nevében Aragónia már említett királyának
  25. A váradi püspök úr levele az esztergomi érsek úrnak
  26. János kormányzó nevében Miklós pápa úrnak, Jenő utódának, amelyben megköszöni kegyes jóakaratát, és segítséget kér a törökök ellen
  27. Krisztusban szentséges Atyámnak és Uramnak, Miklós Úrnak, a Szent Római és Egyetemes Egyház Főpásztorának, félve tisztelendő Uramnak - János, Magyarország kormányzója
  28. János kormányzó nevében Miklós pápa úrnak ugyanabban az ügyben; de itt világosabban kifejezésre jutnak a hitetlenektől elszenvedett vereségek miatti panaszok meg a hadjárat okai
  29. János kormányzó nevében Miklós pápa úrnak a zágrábi egyház ügyében
  30. A kiváló Fejedelemnek, Francesco Foscari Úrnak, Velence dózséjának, tiszteletreméltó Urunknak - János kormányzó
  31. János kormányzó nevében a már említett legátus úrnak, miután ez eltávozott Magyarországról
  32. Siralmas levél János kormányzó nevében az említett követnek, Miklós dékán úrnak a törököktől elszenvedett vereségről
  33. Válasz János kormányzó nevében Istvánnak, Zengg grófjának stb.
  34. Válasz Magyarország kormányzója, főpapjai és bárói nevében Miklós pápa úrnak
  35. Ugyanazoknak a főpapoknak és báróknak a nevében
  36. Krisztusban szentséges Atyámnak és Uramnak, Miklós Úrnak, Isten gondviseléséből a Szent Római Egyház Főpásztorának, félve tisztelendő Uramnak - János, Magyarország kormányzója
  37. Ugyanannak a nevében Miklós pápa úrnak a váci egyház ügyében
  38. A Váradi püspök levele Miklós pápa úrnak a kormányzó megbízásából
  39. János kormányzó nevében Miklós pápa úrnak, hogy az akkor ünnepelt jubileumi esztendő búcsúit azon magyarok számára is kieszközölje, akik nem tudtak elmenni Rómába
  40. János kormányzó nevében Miklós pápa úrnak, hogy megóvja az ország kegyúri jogának a szabadságát stb.
  41. Magyarország főpapjai, bárói, lovagjai és főurai nevében Miklós pápa úrnak ugyanabban az ügyben
  42. János kormányzó nevében Miklós pápa úrnak, amelyben megköszöni a jubileumi búcsúk engedélyezését, és kéri azok kiterjesztését
  43. A váradi püspök válasza Miklós pápának néhány pontra, amely a zágrábi egyház ügyére vonatkozott
  44. János váradi püspök Barius Miklós doktornak, testvérének és barátjának a vigasztalására adott válasza
  45. A váradi püspök nevében az amiens-i bíboros úrnak
  46. A váradi püspök nevében a Ferrarában tartózkodó Veronai Guarinónak, a nagy szónoknak
  47. Taddeo orvosmesternek szóló tisztes feddés kétszínűsége miatt
  48. Epilógus
 • Gyűjteményen kívüli levelek
  1. Magyarország főrendjei nevében a lengyel főrendeknek
  2. Juan de Carvajal bíborosnak a magyar rendek nevében
  3. Lasocki Miklósnak Hunyadi János nevében
  4. Vitéz János és Losonci Albert egyezsége
  5. V. Miklós pápának V. László király nevében
  6. Kónsztantinosz Palaiologosz bizánci császárnak V. László király nevében
  7. Jan Olesniczki lublói várkapitánynak V. László király nevében
  8. Kázmér lengyel királynak V. László király nevében
  9. V. Miklós pápának V. László király nevében
  10. V. Miklós pápának V. László király nevében
  11. V. Miklós pápának a főpapok és bárók nevében
  12. Egy főúri személynek V. László király nevében
  13. Kázmér lengyel királynak V. László király nevében
  14. V. Miklós pápának V. László király nevében
  15. Giovanni Castiglione bíborosnak V. László király nevében
  16. Francesco Foscari velencei dózsénak V. László király nevében
  17. Alfonz Nápolyi-szicíliai királynak V. László király nevében
  18. Borso d'Este modenai hercegnek V. László király nevében
  19. Rácország despotájának V. László király nevében
  20. Giovanni Castiglione bíborosnak V. László király nevében
  21. III. Kallisztusz pápának a magyarországi főrendek nevében
  22. István kalocsai érseknek és Palóczi László királyi udvarbírónak
  23. II. Piusz pápának Mátyás király nevében
  24. II. Piusz pápának a főpapok és bárók nevében
  25. Juan de Carvajal portói püspök-bíborosnak a főpapok és bárók nevében
  26. Juan de Carvajalnak Mátyás király nevében
  27. Juan de Carvajalnak
  28. II. Piusz pápának
  29. Juan de Carvajalnak
  30. Tommaso szentszéki főjegyzőnek
  31. II. Piusz pápának
  32. II. Piusz pápának Mátyás király nevében
  33. Protáz olmützi püspöknek
  34. György cseh királynak
  35. György cseh királynak
  36. György cseh királynak
  37. Pozsony város elöljáróságának
  38. Jacopo Ammannatinak
 • Politikai beszédek
  1. V. László üdvözlése a magyarországi rendek nevében
  2. Második beszéd V. László király előtt a magyarországi rendek nevében
  3. III. Frigyes császár előtt a magyar rendek nevében
  4. A pápai követ előtt elmondott válaszbeszéd
  5. A pápai követ előtt elmondott második válaszbeszéd
  6. Követi beszéd a frankfurti birodalmi gyűlésen
  7. Beszéd a bécsújhelyi kongresszuson
  8. A császár előtt elmondott válasz
  9. A császár előtt elmondott második válaszbeszéd
  10. A császár előtt elmondott búcsúbeszéd
  11. A pápai legátus előtt V. László király nevében elmondott második válaszbeszéd
 • A kötet tartalmának időrendi áttekintése